Parapinė katechezė ir rengimas sakramentams
Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. (Mt 28, 18–20)

Puslapis rengiamas.

Dėl Krikšto ir Santuokos sakramentų priėmimo (registracijai ir konsultacijai) malonėkite kreiptis į kleboną mob. +370 655 36218.

Parapijiečiai, norintys priimti sakramentus – Krikštą, Komuniją, Sutvirtinimą ar Santuoką, yra rengiami pagal Kauno arkivyskupijos nustatytą tvarką ir katechetines programas, pritaikytas parapijai ir patvirtintas klebono.

Atskirose grupėse sakramentams rengiami:

 • Vaikai 10–14 metų – Pirmajai Išpažinčiai ir Pirmajai Komunijai (taip pat Krikštui) – parapijoje,
 • jaunimas 15–18 metų – Sutvirtinimo sakramentui – parapijoje,
 • suaugusieji – Krikštui, Eucharistijai, Sutvirtinimui – parapijoje,
 • sužadėtiniai (turintys visus įkrikščioninimo sakramentus) – Santuokos sakramentui – Kauno arkivyskupijos šeimos centro organizuojamose grupėse.
Pirmosios Komunijos pamokėlė

Vaikų rengimas Pirmosios Išpažinties ir Pirmosios Komunijos priėmimui

Vaikus rengia ir tėvus konsultuoja parapijos katechetė Danutė BORUTIENĖ, mob. +370 684 68301.

Pirmajai Išpažinčiai ir Pirmajai Komunijai Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vaikai rengiami nuo 10 metų amžiaus (pasirengime tam tikru būdu dalyvauja ir tėveliai). Registracija pamokėlėms vyksta rugsėjo–spalio mėnesiais.

Užsiėmimų tvarka
 • PAMOKĖLĖS VAIKAMS vyksta vaikui patogiu laiku katechezės klasėje (II a.), vieną kartą per savaitę, visus mokslo metus. Pradžia – rugsėjo pabaigoje, pabaiga – balandžio pabaigoje. 
 • Gegužės mėnesio sekmadieniais grupėmis parapijos bažnyčioje švenčiame PIRMOSIOS KOMUNIJOS PRIĖMIMO šventes.
 • Besiruošiantiesiems priimti Susitaikinimo ir Komunijos sakramentus vaikams ir jų tėveliams kiekvieną sekmadienį 13 val. nuo spalio mėnesio rengiamos KATECHETINĖS ŠV. MIŠIOS, kuriose bendraujama su vaikais ir tėveliais, mokoma sąmoningai dalyvauti šv. Mišiose, jose gieda vaikų chorelis.
 • Vaikų TĖVELIAMS nuo spalio mėnesio yra organizuojami tikėjimo atnaujinimo SUSITIKIMAI, vykstantys vakarais, vieną kartą per savaitę.
Rengimo programos tikslai

Ruošdami vaikus siekiame, jog jie suprastų, kad krikščionio brandumas priklauso nuo jo vienybės su Jėzumi ir Bažnyčia. Jei vaikai tai išgyvens rengdamiesi šiems sakramentams, jie ir vėliau norės priimti Jėzų Kristų į savo širdis ir gyventi krikščioniškai.

Rengimo programa yra padalinta į du laikotarpius: nuo rugsėjo iki sausio mėnesio vaikai ruošiami Sutaikinimo – Atgailos (Išpažinties) sakramento priėmimui, nuo sausio iki gegužės – Eucharistijos sakramento priėmimui.

Užsiėmimų metu vaikai mokomi pažinti Jėzų Kristų, jo ir Bažnyčios mokymą. Evangelijos pasakojimus siekiama panaudoti tam, kad sustiprėtų vaikų troškimas priimti Jėzų, kad jie lauktų šio susitikimo. Vaizdžiai pristatoma Evangelija kaip Geroji Naujiena, Išganytojo visas gyvenimas, mirtis ir Prisikėlimas. Tuo pačiu vaikai mokomi aktyviai jungtis į Žodžio liturgiją, skaitinių bei maldavimų visuotinėje maldoje skaitymą, taip pat turi gebėti atsakinėti atsakymus po kunigo kreipinių. Antrojoje programos dalyje, kuri prasideda priėmus Susitaikinimo sakramentą, vaikai pradedami ruošti Pirmosios Komunijos sakramento priėmimui. Tuo laikotarpiu jie skatinami dar kelis kartus prieiti Išpažinties, taip stiprinant vaikų drąsą pasitikėti kunigu, tačiau svarbiausia – Jėzumi Kristumi, kuris atleidžia nuodėmes per kunigo ištartus žodžius. Rengdami vaikus priimti Jėzų Švenčiausiame – Eucharistijos sakramente, stengiamės atskleisti tai, jog vaikas ateina susitikti su Kristumi, priimti jį į savo širdį ir į savo gyvenimą. Pabrėžiama, jog vaikas priima ne paprastą duoną, bet Jėzų, kuris pats save atiduoda mums, tampa mūsų sielos maistu. Taip pat vaikai mokomi aktyviai jungtis į šv. Mišių liturgiją.

Temos

I

Dievas ateina mūsų pasitikti! Susipažinkime
Dievas Kūrėjas. Mylintis Tėvas
Švenčiausioji Trejybė
Žmogus
Mes meldžiamės! Šventumas. Šventųjų bendravimas 
ATOSTOGOS


II

Bažnyčia – Dievo namai
Jėzus Kristus – mūsų Gelbėtojas
Šv. Mišios – Eucharistijos slėpinys
Dekalogas: I–III, IV–X Dievo įsakymai
Didysis Meilės įsakymas
Adventas – Jėzaus gimimo laukimas
Dorybės ir ydos
Sakramentai – meilės ženklai 
ATOSTOGOS

III

Susitaikinimas su Dievu
Sutaikinimo sakramentas. Dievo gailestingumas ir pagalba žmogui
Susitaikinimo sakramento eiga
Pasiryžimas gyventi su Dievu
SUSITAIKINIMO ŠVENTĖ – PIRMOJI IŠPAŽINTIS 
ATOSTOGOS 

IV

Šventųjų Mišių Žodžio liturgija / Aukos liturgija
Žvelgiu į Švenčiausiąjį Sakramentą
Ateik, Šventoji Dvasia!
Biblija arba Šventasis Raštas
Šv. Velykų slėpinys
ATOSTOGOS

V

Šventoji Visuotinė Bažnyčia
Marija – mūsų ir Dievo Motina
Rožinio malda
Šventoji Eucharistija
PIRMOSIOS KOMUNIJOS ŠVENTĖ 
PK pamokėlė
Pirmosios Komunijos pamokėlė
PK pamokėlė
Pirmosios Komunijos pamokėlė
PK pamokėlė
Pirmosios Komunijos pamokėlė
PK pamokėlė
Pirmosios Komunijos pamokėlė

Jaunimo rengimas Sutvirtinimo sakramentui

Jaunimą rengia ir tėvus konsultuoja parapijos katechetas Mykolas KULIKAUSKAS, mob. +370 643 14818.

Sutvirtinimo sakramentui Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje jaunuoliai rengiami nuo 15 metų amžiaus (pasirengime tam tikru būdu turėtų dalyvauti ir tėveliai). Registracija vyksta rugsėjo–spalio mėnesį.

Užsiėmimų tvarka
 • Katechezės pamokėlės vyksta vyksta parapijos konferencijų salėje (rūsyje) pasirinktu laiku vieną kartą per savaitę spalio– balandžio mėnesiais (iki IV Velykų – Gerojo Ganytojo sekmadienio, kai paprastai šis sakramentas teikiamas parapijos bažnyčioje).
 • Besiruošiantieji Sutvirtinimo sakramentui dalyvauja (visada laukiami ir tėveliai) sekmadieniais 12 val. šv. Mišiose, kurių metu kunigas apžvelgia ir pagilina tą savaitę nagrinėtą temą. Jaunimas mokosi dalyvauti liturgijoje, priimti sakramentus, gyventi krikščioniškąjį gyvenimą.
 • Savaitę prieš gaunant sakramentą visi jaunuoliai švenčia Sutaikinimo pamaldas ir taip pasiruošia Sutvirtinimo sakramento priėmimui.
Rengimo programos tikslai

Pasirengimo programa yra orientuota į tai, kad jaunimas pakartotų pagrindines tikėjimo tiesas bei sugebėtų jas pritaikyti kasdieniame gyvenime. Sekmadienio šv. Mišių metu kunigas apžvelgia ir pagilina tą savaitę nagrinėtą temą. Jaunimas mokosi dalyvauti liturgijoje, priimti sakramentus, gyventi krikščioniškąjį gyvenimą.

Sutvirtinimo sakramento šventė 2023
Naujasis vyskupas Saulius Sutvirtinimą teikė pirmą kartą – sutvirtino mūsų parapijos jaunimą, 2023-04-30

 

Apie Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Katechetikos metodinį centrą

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras
Papilio g. 5, Kaunas
Mob. +370 615 72032
kaunoarkivyskupija.lt/kakc