Sielovados centras

Nuo 2016 metų Gerojo Ganytojo parapijos sielovados centrą sudaro 5 sekcijos:

 • Caritas – sprendžia parapijos socialinius ir karitatyvinius klausimus.
 • Šeimos centras – ugdo ir palaiko parapijos šeimas, skleidžia gyvybės kultūrą.
 • Jaunimo centras – padeda parapijos jaunimui bręsti tikėjime ir liudyti jį savo gyvenime.
 • Suaugusiųjų sielovados centras – padeda suaugusiems atrasti gyvą tikėjimą, kuris skatina jungtis į Bažnyčios bendruomenę.
 • Katechetikos centras – vykdo religinį ugdymą ir katechetinę veiklą.

Parapijos Caritas buvo įsteigtas 1998 m.

Parapijos Caritas vadovė – Romualda RIBIKAUSKIENĖ, mob. +370 672 20252.

Caritas tikslai:

 • Tęsti tarnystę dalijant Europos Sąjungos skirtą labdarą maisto produktais stokojantiems.
 • Pagelbėti parapijos stokojantiems ir sergantiems.
 • Kviesti savanorius įsijungti į parapijos Caritas veiklą.
 • Aktyviai dalyvauti Kauno arkivyskupijos ir Kauno I dekanato organizuojamuose renginiuose, konferencijose.
 • Bendradarbiauti su Kauno arkivyskupijos ir Kauno I dekanato Caritu.
 • Advento metu vykdyti akciją „Gerumas mus vienija“.

Šeimos centro tikslai: 

 • Stiprinti šeimų bendruomenę.
 • Gilinti tikėjimą per bendrą maldą, rekolekcijas, Šv. Rašto studijas.
 • Bendradarbiauti su Kauno I dekanato ir Kauno arkivyskupijos šeimos centrais.

Parapijos jaunimo centras įsteigtas 2002 m. 

Jaunimo centro vadovas – Mykolas KULIKAUSKAS, mob. +370 643 14818.

Jaunimo centro tikslai: 

 • Kviesti kuo daugiau jaunimo į parapijos Jaunimo centro veiklą.
 • Vėlinėms, Kalėdoms, Motinos ir Tėvo dienai su jaunimu paruošti programas, skirtas parapijos bendruomenei.
 • Kartą metuose organizuoti piligriminę kelionę.
 • Organizuoti vasaros stovyklas.
 • Organizuoti Gavėnios ir Advento dvasinio susitelkimo dienas.
 • Kartą per savaitę rinktis į užsiėmimus.
 • Organizuoti jaunimo aktyvų dalyvavimą šv. Mišiose.
 • Dalyvauti arkivyskupijos ir dekanato Jaunimo centro vykdomose programose.
 • Siekti su jaunimu kuo įvairiau patirti Dievo veikimą.
 • Kviestis lektorius pravesti paskaitas įvairiais jaunimui rūpimais klausimais.
 • Bendradarbiauti su jaunuolių šeimomis.

2024 m. birželio 17 d. trijų kaimyninių Kauno parapijų – Gerojo Ganytojo (Dainavos), Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) ir Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) – tikybos mokytojai ir katechetai apjungti į vieną Katechetikos metodinį centrą (KMC).

KMC vadovė – tikybos mokytoja Sidonija JUSIENĖ.

Parapijos katechetė Pirmosios Komunijos pasirengimui Danutė BORUTIENĖ, mob. +370 684 68301.

Parapijos katechetas Sutvirtinimo Sakramento pasirengimui Mykolas KULIKAUSKAS, mob. +370 643 14818.

Tikybos mokytojai parapijos švietimo ir ugdymo įstaigose: ...

Parapinės katechezės tikslai:

 • Padėti tėvams tinkamai paruošti vaikus Pirmajai Komunijai.
 • Padėti tėvams tinkamai paruošti jaunimą Sutvirtinimo sakramentui.
 • Padėti tėvams ir krikšto tėvams pasiruošti vaiko Krikšto sakramentui.
 • Padėti suaugusiems pažinti krikščioniškąjį tikėjimą.

Įkūrimas

2006 m. vasario 22 d. Kauno arkivyskupo metropolito generalinio vikaro vyskupo dr. Jono Ivanausko kvietimu ir klebono kun. Jono Stankevičiaus nutarimu įkurtas parapijos sielovados centras.

Fotografijos iš parapijos archyvo

sielovados centras

sielovados centras

sielovados centras