Pamaldos
„Pirmiausia prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmones, už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse mūsų Gelbėtojo Dievo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą.“ (1 Tim 2, 1-4)

Dėkokime Dievui ir švęskime Išganymo slėpinius drauge!

SEKMADIENIAIS ir privalomose šventėse8, 9, 10.30 ir 12 val.  
Mokslo metų laiku sekmadieniais dar ir 13 val. – katechetinės Mišios, skirtos besiruošiantiems Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui ir jų tėvams. 

Šiokiadieniais9 ir 18 val.
Šeštadieniais9, 10 ir 18 val. 

Kiekvieno mėnesio 22 dieną 12 val. šv. Mišios prašant šv. Jono Pauliaus II užtarimo, po jų – litanija ir palaiminimas šv. Jono Paulius II relikvija.

Jėzus laukia Tavęs!

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais vasarą – 17–18 val., žiemą – nuo rytinių iki vakarinių šv. Mišių.

Pirmaisiais mėnesio sekmadieniais pradedama po 9 val. šv. Mišių ir baigiama Eucharistine procesija prieš 10.30 val.  Mišias.

Dievas Tavęs ieško...

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias bažnyčioje, sekmadieniais – ir šv. Mišių metu. 

Pirmą arba antrą šeštadienį prieš Kalėdas, Velykas ir rengiantis Pirmųjų Komunijų šventėms vyksta bendruomeninės Atgailos pamaldos.

Kiekvieną dieną prieš šv. Mišias bendruomeniškai kalbamas Rožinis ir Dievo Gailestingumo vainikėlis, sekmadieniais7.30 val.

Gegužinės – visą gegužės mėnesį sekmadieniais po 9 val. Mišių, kitomis dienomis – 17.30 val.
Birželinės – visą birželio mėnesį sekmadieniais po 9 val. Mišių, kitomis dienomis – 18.30 val.

Rožinio malda – visą spalio mėnesį sekmadieniais po 9 val. Mišių, kitomis dienomis – 17.30 val.

„Graudūs verksmai“ giedami Gavėnios sekmadieniais 7.30 val. 
Kryžiaus kelias apmąstomas Gavėnios penktadieniais 17 val. 
„Marijos valandos“ giedamos Advento sekmadieniais 7.30 val. 

Atlaidai suteikti Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2005 m. birželio 24 d. dekretu Nr. 157/35.

Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) bažnyčioje galima gauti Visuotinius atlaidus:

GEROJO GANYTOJO4-ąjį Velykų sekmadienį.
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJObirželio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (Žolinės) – rugpjūčio 15 d.

Dar dvi dienos, kai pagal tas pačias sąlygas VISOSE bažnyčioje galima gauti Visuotinius atlaidus:

PORCIUNKULĖ (Švč. Mergelė Marija, Angelų Karalienė)rugpjūčio 2 d.
MALDOS UŽ MIRUSIUOSIUS DIENA (Vėlinės)lapkričio 2 d.

Apie šv. Mišias

Jėzus savanoriškai pasiaukojo dėl mūsų išganymo. Šią auką kaip dovaną Jis paskelbė ir iš anksto paaukojo per Paskutinę vakarienę: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas“ (Lk 22, 19). (KBK 621)

Eucharistija yra ... Bažnyčios gyvenimo centras. (KBK 895)

Apie Visuotinius atlaidus

[...] Visuotiniams atlaidams gauti reikia aplankyti bažnyčią, dalyvauti Eucharistijoje, atlikus Išpažintį priimti Švenčiausiąjį Sakramentą, sukalbėti Viešpaties maldą („Tėve mūsų“) bei Tikėjimo išpažinimą ir, pašalinus bet kokį prisirišimą prie bet kokios, kad ir lengvos nuodėmės, pasimelsti Šventojo Tėvo intencija. [...] Visuotinius atlaidus galima gauti nuo atlaidų dienos išvakarių vidurdienio iki atlaidų dienbos vakaro vieną kartą. (Iš Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2005 m. birželio 24 d. dekreto Nr. 157/35.)