Svetainės medis   Kontaktai  
 
SVEIKI ATVYKĘ!!!

2018-02-15

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 12 – 15

JĖZAUS VIEŠOJO VEIKIMO PRADŽIA

Gundymas dykumoje

Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą.  Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.

    Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną:  „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

      Jėzus įveikia gundymą, pasirinkdamas grožį ir Jam patikėtos žinios pasauliui galybę. Naujiena apie Dievo karalystę yra tikras grožis ir šviesa: Dievas pažvelgė į savo žmones, pamatė jų skausmą ir ištarė „gana“. Dievas jau yra čia, Jis drauge su mumis kovoja prieš blogį ir tuo būdu keičia žmogaus širdį ir visą pasaulį. Dievas ateina, kad išgelbėtų mūsų gyvenimą, dalijasi su mumis savo gyvenimu. Mes galime jausti Jo meilę, Jo nuoširdų palankumą mums. Dievas niekuomet daugiau nepaliks mūsų, jei tik mes Jo nepaliksime. Jis ateina, kad perkeistų pasaulį, padarytų jį tokiu, kuriame galima rasti gyvenimo pilnatvę ir tikrąją laimę.

     Todėl negalime pradėti Gavėnios susiraukę ir nepatenkinti savimi bei mus supančiu pasauliu. Jėzus mus kviečia nusišypsoti, taip, kaip galėtume tikėtis, nusišypsojo Jis pats, pradėdamas savo misiją: prisiartino Dievo karalystė, tikėkite ja. Geroji Jėzaus skelbiama naujiena reiškia meilę, Dievo meilę žmogui.

Todėl tikėti Evangelija – tai tikėti meile, pasitikėti ja. Turime pradėti nuo to, jei norime, kad pas mus ateitų Dievo karalystė. (Mons. Adolfas Grušas)

 

SKELBIMAI

 

 • Vasario 18 dieną sekmadienį po 12.00 val. Šv. Mišių konferencijų salėję meninė programa, skirta Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti. Dalyvauja ansamblis „Sūduva“.
 • Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina vengti triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikytis pasninko. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias bus apmąstomas gavėnios penktadieniais 17.30 val.,  o sekmadieniais 7.30 val.  giedosime Graudžius verksmus.
 • Dirbantieji 2 procentus  gyventojų pajamų mokesčio gali skirti parapijai. Detalesnės informacijos teirautis vestibiulyje arba darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

 

 

Bažnyčia mini:

 

02.21 Šv. Petras Dominjonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

02.22 Šv. Petro Apaštalo Sostas, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris aplanko katedrą ir pamaldžiai sukalba Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą.

02.23 Šv. Polikarpas vyskupas, kankinys.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga vasario  mėnesį esame kviečiami melstis Už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus


2018-02-09

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 40 - 45

Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“.  Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“  Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino:  „Žiūrėk, niekam nieko nepasakok! Eik pasirodyk kunigui ir už pagijimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien Pasaulinė ligonių diena. Savo maldose prisimename ligonius ir gydytojus.
 • Šiandien lietuvos vyskupai Trakų bazilikoje Lietuvą apaukos Nekalčiausiajai Švč. M. Marijos Širdžiai. Atsiliepdami į vyskupų raginimą jungtis į bendrą maldą, per visas Šv. Mišias prieš tikėjimo išpažinimą, kalbėsime Lietuvos paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos širdžiai maldą.
 • Vasario  12 dieną 17 val. konferencijų salėje vyks susitikimas su prof. Vytautu Radžvilu.
 • Vasario 14 – oji – Pelenų diena. Prasideda gavėnia. Šv. Mišios, kurių metu šventinsime ir barstysime pelenus, bus aukojamos šiokiadienio tvarka. Pelenų dieną tikintieji laikosi griežto pasninko.
 • Vasario 15 d. 16.45  bažnyčioje vyks renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui.
 • Vasario 16 – ąją minėsime Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį. Ta proga mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 12.30 val. šiai progai paminėti skambės Lietuvos bažnyčių varpai. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje minint Lietuvos šimtmetį nuo vasario 14 dienos vakaro iki 16 dienos ryto vyks nepertraukiama 40 valandų Švč. Sakramento adoracija, o iškilmingos Šv. Mišios bus aukojamos vasario 16d. 10 val. Vasario 16  dieną Lietuvos vyskupai atleidžia tikinčiuosius nuo gavėnios penktadieniais privalomo pasninko.
 • Vasario 18 dieną meninę programą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui parodys ansamblis „Sūduva“. Pradžia po 12 val. Šv. Mišių.
 • Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina vengti triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikytis pasninko. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias bus apmąstomas gavėnios penktadieniais 17.30,  o sekmadieniais 7.30  giedosime Graudžius verksmus.
 • Dirbantieji 2 procentus  gyventojų pajamų mokesčio gali skirti parapijai. Detalesnės informacijos teirautis vestibiulyje arba darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“Bažnyčia mini:

 

02.11 PELENŲ DIENA. GAVĖNIOS PRADŽIA

02.16 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA. MELDŽIAMĖS UŽ TĖVYNĘ LIETUVĄ. MINIME NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMETĮ.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga vasario  mėnesį esame kviečiami melstis Už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus

 

 


2018-02-04

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 14 – 20

 

          Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus.  Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė.  Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius;  visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis.

 Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos  ir, suradę jį, pasakė: „Visi tavęs ieško“.  Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs“.  Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas [žodį] jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jėzus paima sergantį žmogų už rankos. Karštis paliauja. Žmogus vėl gali garbinti Dievą ir Jam patarnauti. Ar mūsų namuose dar yra vieta, kur galėtų prisėsti Dievas? Tam, kad paimtų žmogų už rankos, kad pagydytų, kad suvaldytų bet kokią, tiek fizinę, tiek dvasinę karštinę? Ar nebijom dievo? Evangelistas Morkus mums kalba, kad Jėzus troško eiti į visus miestelius ir kaimus, į visas vietas, kurios Jo dar nepažino. Kad skelbtų Gerąją Naujieną. Ar mūsų durys atviros Gerąjai Naujienai?

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis. Po Sumos – Eucharistinė procesija.
 • Vasario 5 dieną  minėsime šventąją mergelę ir kankinę Agotą. Šv. Mišių metų šventinsime duoną ir vandenį,  kaip apsaugos ženklus nuo gaisro pavojaus.
 • Vasario 7 dieną trečiadienį vakaro Šv. Mišių metu melsimės už ligonius. Vasario  12 dieną 17 val. konferencijų salėje vyks susitikimas su prof. Vytautu Radžvilu.
 • Vasario  15 dieną 16.45 val. Lietuvos 100-mečiui paminėti parapijoje vyks kultūrinis renginys.
 • Vasario 11 dieną sekmadienį Trakų bazilikoje Lietuvos vyskupai paaukos Lietuvą Nekalčiausiajai Švč. M. Marijos Širdžiai. Ganytojai kviečia ateinantį sekmadienį jungtis į maldą už Tėvynę.
 • Vasario 11 dieną sekmadienį melsimės už ligonius bei gydytojus. Bažnyčia minės Pasaulinę ligonių dieną.
 • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.
   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

02.05 (M)  šv. Agota, mergelė, kankinė.

02.06 (M) šv. Paulius Mikis ir jo draugai kankiniai.

02.08 (m) šv. Jeronimas Emilijanis, kankinys.

02.08 (m) šv. Juozapina Bachita, mergelė.

02.10 (M) šv. Scholastika, mergelė.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga vasario  mėnesį esame kviečiami melstis Už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus

 


2018-01-26

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 21 - 28

 

JĖZAUS VIEŠOJO VEIKIMO PRADŽIA

Kafarnaume

 Jie atvyko į Kafarnaumą, ir netrukus, šabo dieną, nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai.

Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“  Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“  Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo.  Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“  Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Mk 1,23-1,28: Senovės žydai praktiškai neskirdavo ligos nuo piktųjų dvasių ar demonų apsėdimo. Toks tikėjimas ligų demonais buvo labai paplitęs Artimuosiuose Rytuose. Vis dėlto evangelijos aiškiai moko, jog esama velnio ir jo piktųjų angelų (plg. Mt 25,41). Taip pat visiškai suprantama mintis, jog bet koks blogis, įskaitant ir ligas, gali išplaukti iš velnio, kuris veikia nuodėmingąjį pasaulį (plg. Lk 3,6). Jėzus nugali piktąsias dvasias ir ligas.

SKELBIMAI

 

 • Sausio mėnesį meldžiamės už krikščionių vienybę , kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.
 • Vasario mėnesį melsimės už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną.
 • Vasario 1 dieną ketvirtadienį – bažnyčioje po 8.00 val. Šv. mišių vyks Švč. Sakramento adoracija.
 • Vasario 2 d. KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ (Grabnyčios). Šv. Mišios: 8.00, 10.00, 18.00 val.. Kiekvienose Šv. Mišiose bus šventinamos Grabnyčių žvakės.
 • Vasario 2 d. pirmas mėnesio penktadienis – vakarinėse Šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis.
 • Vasario 3 d. pirmas mėnesio šeštadienis – vakarinėse Šv. Mišiose melsimės prašydami Švč. Mergelės Marijos pagalbos.
 • Dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio kaip ir kasmet gali pervesti parapijai. Iš anksto dėkojame už aukas. Detalesnės informacijos teiraukitės darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti naujus žurnalo „Artuma“. Maldyno „Magnificat“, meditacijų knygelės „Žodis tarp mūsų“ numerius.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.28 (F) šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas .

01.29 (m) šv. Agnietė Meriči, mergelė.

01.31 (M) šv. Jonas Boskas, kunigas.

02.02 (F) KRISTAUS PAAUKOJIMAS (Grabnyčios).

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.  Vasario mėnesį melsimės už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną.


2018-01-21

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 14 - 20

 

   Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną:  „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

 Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai.  Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“.  Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo.

 Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus.  Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Keletą sekmadienių iš eilės Dievo Žodis mums kalba apie pašaukimą. Jei atkreipėte dėmesį, praeitą sekmadienį girdėjome kiek kitokią mokinių pašaukimo istoriją. Šiandien tą pačią temą mums pristato evangelistas Morkus. Ir neatsitiktinai, nes kiekviena pašaukimo istorija kitokia. Viešpats mokinių kvietimui nesinaudoja iš anksto parengta  vieta, tačiau kviečia, tam tikra prasme išima juos iš kasdienybės, kad palikę viską, kuo gyveno, taptų žmonių žvejais. Leistis į šią tarnybą – eiti ten, kur gyvena žmonės. Tačiau eiti tik su Kristumi. O tam reikia radikalumo. Dėkokime Dievui, kad evangelijos žinia yra radikali žinia. Ir ryžkimės patys tą radikalumo grožį atrasti kasdien!..

 

 

 

SKELBIMAI

 

 

 • Sausio 18 – 25 dienomis – melsimės už krikščionių vienybę. Įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus tikintiesiems, kurie dalyvauja maldų už krikščionių vienybę savaitės kokiame nors renginyje.
 • Sausio 22 dieną melsimės, prašydami šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
 • Dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio kaip ir kasmet gali pervesti parapijai. Iš anksto dėkojame už aukas. Detalesnės informacijos teiraukitės darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti naujus žurnalo „Artuma“. Maldyno „Magnificat“, meditacijų knygelės „Žodis tarp mūsų“ numerius. 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.24 (M) šv.Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas .

01.25 (F) ŠV. APAŠTALO PAULIAUS ATSIVERTIMAS.

01.26 (M) šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai.

01.27 (M) Palaimintasis Jurgis Matulaitis.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.

 


2018-01-05

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 2, 1 - 12

 

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.  Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs:  Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį“. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“.  Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi.  Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.  Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

 

KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ PASKELBIMAS

 

Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu. Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą. Šiais 2018 – tais Viešpaties metais vasario mėnesio 14 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką. Balandžio mėnesio 1 dieną džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. Gegužės mėnesio 13 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žengimą į dangų. Sekminių šventė bus gegužės mėnesio 20 dieną, birželio mėnesio 3 dieną – Švenčiausiojo Kristaus  Kūno ir Kraujo šventė. Gruodžio mėnesio 2 dieną - pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius. Amen.

 

SKELBIMAI

 

 • Parėjusiais metais mūsų parapijoje buvo pakrikštyti 67 žmonės; 150 žmonių priėmė Pirmąją Komuniją; apie 60 parapijiečių priėmė Sutvirtinimo sakramentą, buvo palaimintos 8 santuokos, 84 ligoniai aplankyti namuose; palaidoti 326 žmonės.
 • Šiandien švenčiame Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventę. Šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Po  Sumos – eucharistinė procesija.
 • Rytoj švęsime Kristaus Krikšto šventę. Šia švente baigiasi Kalėdų laikas.
 • Sausio 13 – oji – Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę, dėkosime už visus tuos, kurių gyvybės sudėtos ant mūsų laisvės aukuro.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“. 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.08 (F) Kristaus Krikštas.

01.13 (m) šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Laisvės gynėjų diena.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.

 


2017-12-29

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 2, 15 – 20

 Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo.  Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją.  Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė:  „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje:  šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę“.  Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama.  O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, –  ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.  Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru,  o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis.  Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Atlikę visa, ko reikalauja Įstatymas, Juozapas, Marija ir Kūdikis grįžta į kasdienybę. Evangelistas Lukas trumpoje šio sekmadienio evangelijoje, kuri aprėpia ne tokį ir trumpą laiką – visa Jėzaus vaikystę, sako, jog “vaikelis augo ir stirėjo”. Šiandien ir mes melskime, kad Jėzus mumyse augtų ir stiprėtų. Augtų ir stiprėtų nepaisant problem ir laikmečio išbandymų, juk nuostabu patirti, kad tai, ką patiria mūsų šeimos, patyrė ir Šventoji Šeima. Tad Jėzau, Marija, Juozapai, melskite už mūsų šeimas!

SKELBIMAI

 • Šiandien - Šventosios Šeimos iškilmė.  Per 12 val. Šv. Mišias sutuoktiniai atnaujins Santuokos sakramento metu duotus pažadus, melsimės už šeimas ir laiminsime jas. Bus giedamas padėkos himnas „Tave, Dieve, garbinam“. 23 valandą bus aukojamos Šv. Mišios užbaigiant senuosius ir pasitinkant Naujuosius metus.
 • Sausio 1d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja. Pasaulinė Taikos diena. Šv. Mišios bus aukojamos 9, 10.30 ir 12 valandomis. Pradedant Naujuosius metus bus giedamas himnas Šventajai Dvasiai. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja giedant ar recituojant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
 • Ateinantį antradienį melsimės į šv. Antaną.
 • Ateinantį trečiadienį vakaro Šv. Mišių metu melsimės už mūsų ligonius.
 • Ateinantį ketvirtadienį bažnyčioje vyks Švč. Saktramento adoracija.
 • Ateinatį penktadienį melsimės į Švą. Jėzaus Širdį. 17 val. Švč. Sakramento adoracija, 18 val. Šv. Mišios.
 • Ateinantį šeštadienį melsimės į Švč. M. Mariją.
 • Ateinantis sekmadienis – Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė. Šventinami auksas,smilkalai, mira ir kreida. Po Sumos – eucharistinė procesija.
 • Bažnyčios vestibiulyje galima įsigyti krikščioniškos literatūros.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.01 (S)  ŠVČ. M. MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. PASAULINĖ TAIKOS DIENA.

01.02. (M) šv. Bazilijis Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai.

01. 03. Meldžiame, kad Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė būtų paskelbt palaimintąja.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis  krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.

 

 


2017-12-15

2017-12-01

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 21, 29 – 33

 

 Ir jis jiems pasakė palyginimą: „Stebėkite figmedį bei kitus medžius.  Kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą Taip pat pamatę tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti.  Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Nuostabu, kad laikas nuo laiko esame kviečiami savo mintis, žvilgsnius pakylėti virš kasdienių rūpesčių. Nors esame įpratę adventą traktuoti tik kaip pasirengimą Kalėdoms, gatvių puošimo, šurmulio laikotarpį, vis dėl to  šis laikotarpis primena apie žmogaus susitikimą su Dievu. Taip, rodos, tikrai jis neišvengiamas nuo šurmulio, nes tuo gyvename. Vis dėl to net ir tokioje, rodos, nedėkingoje terpėje neturime pamiršti ir tylos, galimybės matyti ne vien tik save, savo interesus ir rūpesčius, bet ir kitą. Ne veltui Bažnyčia, pradėdama naujuosius liturginius metus, mus dar ir dar kartą kviečia mąstyti apie Dievo Karalystę. Daugybę kartų klausėme, kaip Ji atrodo, kur randasi, kokios Jos geografinės ribos ar charakteristikos. Daugybę kartų ieškojome atsakymų. Tačiau prie to sugrįžti niekad nevėlu. Ir būtent advento pradžioje. Trumpoje evangelijoje, kuria pradedamas šių metų adventas, juk ir glūdi atsakymas, kur ieškoti Dievo Karalystės, kaip Ją atpažinti ir kodėl pravartu, nor sir šurmulio akivaizdoje, paprasčiausiai apsidairyti. Dievo Karalytė juk tarpsta čia pat. Ten, kur veikia patys paprasčiausi fizikiniai dėsniai. Kur auga, žydi, vaisius nokina figmedis, kur yra mūsų broils ar sesuo, kur esame ir kuo gyvename mes. Advento laikotarpis tegul būna tos Karalystės atpažinimo laikotarpiu.

 

 

SKELBIMAI

 

 • Advento laikotarpiu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius laikytis rimties, penktadieniais – pasninko.
 •  Advento sekmadieniais 7.30 val. bus giedamos Marijos valandos.
 • Kalėdaičių galima įsigyti tik bažnyčios vestibiulyje, arba raštinėje.
 • Jei norėtumėte, kad Jūsų butą prieš Kalėdas aplankytų ir palaimintų kunigas –  susitarkite su kunigu asmeniškai.
 • 2017.12.03 - po sumos Šv. Mišių – Eucharistinė procesija. 12.30 val. konferencijų salėje Veikliųjų žmonių bendrijos liudijimai.
 • 2017.12.05 – pirmas mėnesio antradienis. Vakarinėse Šv. Mišių metu prašom Šv. Antano užtarimo meldžiamės 17 val. konferencijų salėje renginys vaikams apie Bibliją.
 • 2017.12.06 – pirmasis mėnesio trečiadienis. Vakaro Šv. Mišių metu melsimės už ligonius.
 • Visą Advento laikotarpį vyksta akcija „Gerumas mus vienija“. Prisidėdami prie šios akcijos, paremsime Carito veiklą. Taip pat renkamos aukos Carito valgyklai.
 • 2017.12.08 - švęsime Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka.
 • Advento rekolekcijos mūsų bažnyčioje numatomos gruodžio 16 – 17 dienomis.
 • Bažnyčios vestibiulyje galima įsigyti krikščioniškos literatūros.

 

 

BAŽNYČIA MINI ŠVENTUOSIUS:

 

12.07 (M) šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

 

12.08 (S) ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS

 

 


2017-10-04

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 21, 33 - 43

 

 „Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams  ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies.  Bet  vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais.  Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'. Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: 'Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą'. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė.  Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“  Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“. Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose:

Akmuo, kurį statytojai atmetė,

tapo kertiniu akmeniu.

Tai Viešpaties padaryta

ir mūsų akims tai nuostabą kelia.

Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Žmogus, kaip gimtosios nuodėmės pasekmę, savyje jaučia troškimą viešpatauti. Būti visa ko šeimininkas. Prieš nieką neatskaitingas. Elgtis taip, kaip nori – tarsi viskas būtų jo nuosavybė.

Keista, bet visi bandymai sukurti žemėje rojų, kuriame visi būtų lygūs, laimingi, sotūs, bet be Dievo – baigiasi labai prastai. Ta rojaus pasaka tampa realybės pragaru. Pragaras – vienintelė vieta, kurioje nėra Dievo.

O jei Dievo nėra, tai viskas galima – kažkada sakė Dostojevskis. Todėl ir žmogaus pastangos daryti gera be Dievo ilgainiui tampa blogio šaknimis. Mes, žmonės, esame sužeisti, riboti ir dažnai mūsų supratimas kas yra gera ir bloga yra iškreiptas. Pasaulio tironai buvo vieni iš tų, kurie manė, kad elgiasi teisingai ir nepripažino, kad darė kažką blogo. Dievas tokiu atveju yra kaip atskaitos taškas, pagal kurį galiu vertintinti save, savo mintis, darbus, siekius.

Žiūrint į šios dienos Evangeliją, joje galiu matyti ir save, kaip Dievo vynuogyną. Tą, kurį Dievas sukūrė iš meilės. Tą, kuriuo jisai rūpinasi, saugo. Ir taip pat tą, kurį patikėjo man pačiam. Tačiau tikrasis šeimininkas kiekvieno mūsų buvo ir yra Dievas. Todėl už save pačius esame atsakingi prieš Dievą. Dievas visada mums siunčia pranašus, bet dažnai jų nenorime klausyti, kaip vynuogyno nuomininkai, kurie manė, kad vynuogynas yra tik jų. O ką mes darome su Tėvo mylimiausiuoju Sūnumi, kuris yra Dievo Žodis?                       Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Deimantas Braziulis

 

SKELBIMAI

 

 • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui.. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėjoja Jums už aukas ir nuolat meldžiasi už Jus.
 • Spalio mėnuo skirtas Rožinio maldai. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje ar šeimoje pamaldžiai sukalba Rožinio dalį. Mūsų bažnyčioje Rožinis bendruomeniškai bus kalbamas šiokiadieniais 17.30, o sekmadieniais – prieš 8 val. Šv. Mišias.
 • Marijos radijas kviečia prisidėti prie naujo studijos pastato statybos. Auką galite atnešti darbo dienomis į parapijos raštinę.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,naują  žurnalo „Kelionė“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.09 (m) Šv. Dionizas vyskupas, kankinys.

10.11 (m) Šv. Jonas  XXIII, popiežius.

10.14 (m) Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys.

10. 15 (M) Šv. Jėzaus Teresės Avilietė, bažnyčios mokytoja. Ir Misijų sekmadienis.

 


2017-08-25

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 16, 13 – 20

 

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“  Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje.  Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.  Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jėzus Pilypo Cezarėjoje. Gana naujo miesto, galima sakyti, pasižymėjusio pagoniškumu, sekuliarumu, apylinkėse. Ar ne simboliška? Galėtume klausti, kiek šiandien panašaus kalibro apylinkių galima būtų suskaičiuoti net ir tuose kraštuose, kurie lyg ir nuo seno vadinami krikščioniškais. O juk dažnai šiandien krikščionybė tik ir lieka pavadinimu... Jėzus klausė mokinių kuo žmonės Jį laiko. Šiandien Jis klausia to paties ir mūsų. Tik kad atsakytume į šį klausimą, reikia mums patiems įvardinti, kas mums yra Jėzus, ar mes Jį pažįstame? Petras tuomet atsakė visų vardu. Šiandien ir mes turime paklusti tam, kuris, lyg Mozė, mūsų vardu kalbasi su Dievu ir mus nuolat užtaria bei veda. Tad ar nepamiršome melstis už popiežių, prisiminti jo maldos intencijas, ar nepamiršome ir savo krašto vyskupų bei parapijoje besidarbuojančių kunigų? Visų tų, kurie mums padeda pažinti Viešpatį Jėzų, vienaip ar kitaip patarnaudami mūsų bendruomenei...

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Penktadienį – Rugsėjo 1 –oji. Šv. Mišių metu melsimės už mokinius, mokytojus, studentus, dėstytojus, prašydami jiems Dievo palaimos ateinančiais mokslo metais. Tą dieną minėsime ir popiežiaus Pranciškaus įvestą Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną. Kadangi ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio penktadienis, todėl 17 val. vyks Švč. Sakramento adoracija, o 18 val. melsimės į Švč. Jėzaus širdį.
 • Rugsėjo 2 diena – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją.
 • Rugsėjo 3 d.  – pirmasis mėnesio sekmadienis. Po 10.30 Šv. Mišių – Eucharistinė procesija.
 • Rugsėjo 1 – 8 dienomis vyksta didieji atlaidai Trakuose, o rugsėjo 7 – 15 dienomis – Šiluvoje. Rugsėjo 10 dieną organizuojama parapijos piligriminė kelionė į Šiluvą. Užsirašyti ir detalesnės informacijos teirautis raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti    žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“, naują žurnalo „Kelionė“ numerį.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08. 28. (M) šv. Augustinas. Vyskupas,  Bažnyčios mokytojas.

08.29. (M) šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas.

09.01. Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena.

 

 


2017-08-20

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 15, 21 – 28

Kananietės merginos išgydymas

 Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“  Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“  Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis“.  Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“  Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“.  O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo“.  Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Iš pradžių vargo prislėgtos motinos malda tarsi lieka nepastebėta. Viena iš galimų moters reakcijų: pasišalinti. Mokiniai, kurie paprastai nerodo simpatijos žmonėms iš šalies, šįkart užtaria ją. Prieina prie Jėzaus ir prašo už ją, tačiau ne todėl, kad suprastų jos poreikį, bet kad greičiau ja atsikratytų . Nors šį sykį Viešpats jai atsakė: Aš Esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Vis dėlto ji nepaliovė prašiusi: Viešpatie, padėk man! (Mt 15, 25). Antrasis Jėzaus atsakymas teikė dar mažiau vilties: Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams (Mt 15, 27). Nors ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį, vis dėlto moteris nenustojo prašiusi. Net ir tokiomis aplinkybėmis ji meldžia nors Viešpaties malonės trupinių. Pagaliau už jos atkaklumą atlyginama: O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai (Mt 15, 28).

Nepailsdami melskimės. Prašykime jėgų atlikti pareigą, malonės ištverti išmėginimus, paguodos užklupus rūpesčiams. Būkime tikri, kad kiekvieną dieną nėra geriau praleisto laiko už tą, kurį praleidžiame budėdami ir melsdamiesi. Jėzus mus tikrai girdi ir reikiamu laiku atsakys į mūsų maldas. Melskimės už vaikus, lyg trokštume duonos. Minėkime Jam jų vardus dieną ir naktį, nenurimkime, kol esame gyvi, nepasiduokime. Tikėkime: Jėzus nesikeičia. Jis išklausė kanaanietės motinos maldą ir patenkino jos prašymą, išgirs ir mus. Artėja diena, kai Viešpats suteiks mums atsakymą ir ramybę. (Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vitas Kaknevičius)

 

 

SKELBIMAI

 

 • Ateinantis antradienis – rugpjūčio 22 diena. Tradiciškai 12 val. melsimės, prašydami šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
 • Kviečiame dalyvauti parapijoje veikiančių maldos grupelių ir chorų veikloje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“. 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08.21 (M) Šv. Pijus X, popiežius.

08.22 (M)  ŠVČ. MERGELĖ MARIJA KARALIENĖ.

08.24 (F) Šv. Baltramiejus, apaštalas.

 

 


2017-07-14

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 13, 1 - 23

 

   Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto.  Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė.  Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio.  Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo.  Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos.  Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimt teriopą, dar kiti trisdešimt teriopą.  Kas turi ausis, teklauso!“Priėję mokiniai paklausė: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“  Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota.  Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitos tautos širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau jums: daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo“. „O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją.  Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio.  Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima.  Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta.  Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas.  Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Galime stebėtis tuo evangelijos Sėjėju. Ne vienas gal dar ir pasakytume, kad Jis – nekompetentingiausio darbuotojo pavyzdys. Juk daro nežinia ką. Sėja neparuošęs dirvos. Sėklą tiesiog meta bet kur. Tokia keista aplinkybė mums labai subtiliai atskleidžia Dangaus Karalystės paslaptis. Jas išsiaiškinti mes galime tik bendradarbiaudami su tuo Sėjėju. Taigi, į kokią dirvą kris sėkla ir ar ji duos vaisių – ne tik Sėjėjo, kiek mūsų atsakomybė. Ar įdirbome  tą dirvą, kur kasdien į mus krenta Evangelijos sėkla, ar prižiūrime ją taip, kad ji duotų bent kokį vaisių? O gal ir mūsų širdis aptukusi ir Dievas neturi kitos galimybės prie jos prieiti, kaip tik per, rodos, neekonomišką ir mums labai dažnai protu net neaprėpiamą Dangaus Karalystės paprastumą bei neūkiškumą?

SKELBIMAI

 

 • Bažnyčios vestibiulyje veikia partoda, skirta poeto Bernardo Brazdžionio 110 – osioms gimimo ir 15 – osioms mirties metinėms paminėti. Šią parodą surengti padėjo Maironio lietuvių literatūros muziejus.
 • Liepos  mėn. (dieną patikslinsime) po vakarinių Šv. Mišių konferencijų salėje žiūrėsime filmą apie Palainintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį.
 • Liepos 22 dieną melsimės, prašydami šventojo Jono Pauliaus II užtarimo. 11.30 kalbėsime Rožinį, 12 val bus aukojamos Šv. Mišios. Rožinį ir Šv. Mišias yiesiogiai transliuoti numato Marijos radijas. Aukos skiriamos Marijos radijo misijai paremti.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.20 (m) šv. Apolinaras, vyskupas, kankinys.

07.21 (m) šv. Laurynas  Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

07.22 (F) ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ

 

 


2017-07-07

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 11, 25 – 30

 

  Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei  mažutėliams.  Taip, Tėve, nes tau taip patiko.  Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti.  Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!  Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.  Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

 Žmogus nuo pat vaikystės siekia didybės. Turbūt ne vienas prisimename, kaip sakydavom, jog kai būsim dideli... Tas siekis nėra svetimas ar negalimas, jei norime tobulėti, eiti į priekį, labiau pažinti pasaulio paslaptis ar žemės veidą puošti gerumu. Tačiau neretai tos mintys, idėjos kažkuriuo gyvenimo momentu pakrypsta netikėta linkme, kai imame lipti per kitų galvas, norėdami, kad kiti mus pripažintų, su mumis skaitytųsi, kad būtume protingesni ir turtingesni už kitus. Viešpats šiandien reabilituoja mažumą. Tad nebijokime ir mes pasaulio akyse būti tais mažaisiais, būti tokiais, į kuriuos lyg tai žmonės ir nekreipia dėmesio. Žmonių dėmesio mums ir nereikia. Svarbiausia, kad Dievo žvilgsnis yra kitoks, kad Dievui reikšmingas ne tas, kuris daug turi ar kurio nuomonė pati protingiausia, bet tas, kuris nebijo savo menkumo. Tad išdrįskime šiandien būti mažais. Taip tikrai pakeisime pasaulio veidą. Taip daug daugiau padarysime ir pasieksime, nei didieji, svarbiausieji ir išmintingiausieji. Pasauliui šiandien reikia ne ko kito, bet tik mažumo. Eikime pas Viešpatį. Ir džiaukimės, nes tik Jis mus gali atgaivinti. Tas, kurio kryžius švelnus ir našta lengva. Tas, kuris geriausiai pažįsta mūsų skausmus ir kryželius. Tik Jame rasime atsakymus į visus klausimus. Tik Jame viskas apreikšta ir pasakyta, ko žmogui reikia. Tad džiaukimės mažumu, nes daug kas paslėpta nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreikšta mažutėliams... Bent jau Dangaus Karalystės paslaptys tai tikrai...

 

SKELBIMAI

 

 • Liepos 11 dieną minėsime poeto Bernardo Brazdžionio 110 –ąsias gimimo ir 15 –ąsias mirties metines. Ta proga mūsų bažnyčioje 18 val. bus aukojamos Šv. Mišios, po Šv. Mišių - trumpa meninė programa „Per pasaulį keliauja žmogus“. Bažnyčios vestibiulyje Bernardui Brazdžioniui atminti vyksta Maironio lietuvių literatūros muziejaus parengta paroda.
 • Liepos 1 – 12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyksta didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, o liepos 9  - 16 dienomis – Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje – Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas ir jo beatifikacijos 30 –osios metinės.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.11 (F) šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas.

07.12(M) Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje Pal. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis, vyskupas.

07.13 (m) šv. Henrikas.

07.13(F) Arkikatedros konsekravimo metinės.

07.14 (m) šv. Kamilis Lelietis, kunigas.

07.15 (M) šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

 


2017-06-09

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 3, 16 - 18

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.  Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.  Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus

MINTYS PAMĄSTYMUI 

Pirmasis sekmadienis po Sekminių skiriamas Švč. Trejybės garbei. Viena iškilme pagerbiame visus Švenčiausiosios Trejybės asmenis, neišskirdami nė vieno kurio nors priimtinesnio ar patogesnio. Mūsų visatos istorijoje vienaip ar kitaip veikia visa Švenčiausioji Trejybė. Tiek kūrimo, tiek atpirkimo tiek ir liudijomo laiku mes galime justi visai šalia esančius Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Visai natūralu, kad mums, gyvenantiems žemėje, Švenčiausioji Trejybė yra slėpinys. Ji negali būti žmogaus proto pilnai suvokta, tam tikra prasme negali vergauti savo pačios sukurtam ir dovanotam protui. Tačiau mes Ją galime suvokti kaip asmenį, kuriam rūpi visata, kuris dėl jos gali padaryti viską. Juk Dievas trokšta, kad žmogus, Jo paties norėtas, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dėl to Dievas ir leidžiasi apčiuopiamas, leidžia, kad žmogus paimtų Jį už rankos. Tačiau tam, kad kelionė būtų vaisinga, reikia vieno – tikėjimo. Per tikėjimą esame išgelbėti ir per netikėjimą pasmerkti. O reikia tik tiek nedaug. Tikėti Jėzumi. Asmeniu. Tai reiškia – visa Trejybe kaip asmeniu. Nes vardas visada būdavo sutapatinamas su asmeniu. Ir dar šiek tiek reikia. Tiesiog to tikėjimo nedėti į lentynas, tačiau juo gyventi, jį liudyti. Ar išdrįstame tą daryti?

SKELBIMAI

 • Velykinės Išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • Birželio mėnuo skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais vyks po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po Sumos.
 • 2017.06.18 sekmadienį švęsime Kristaus kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmę. Po 10.30 Šv. Mišių vyks tradicinė Devintinių procesija, o po 12 val Šv. Mišių pagal seną tradiciją laiminsime šeimas ir vaikus.
 • 2017.06.18 sekmadienį tradiciškai Kauno mieste organizuojama Devintinių procesija. Iškilmė prasidės 12 val Šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Po Šv. Mišių bus einama į Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 13 d. minėsime Šv. Antaną. Vakarinių šv. Mišių metu melsime jo užtarimo.
 • Birželio 14 d. – Gedulo ir Vilties diena. Vakaro Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę Lietuvą.
 • Šventojo Jono Krikštytojo atlaidai mūsų parapijoje vyks liepos 2 dieną.
 • Iki birželio 19 dienos mūsų bažnyčios vestibiulyje vyks paroda, skirta susipažinimui su Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimu. Ši paroda keliauja per visas Kauno parapijas.
 • Birželio 25 d. 14 val Vilniaus katedros aikštėje Garbingasis arkivyskupas Trofilius Matulionis bus iškilmingai skelbiamas Palaimintuoju. Kviečiame gausiai dalyvauti pirmą kartą Lietuvos istorijoje rengiamose iškilmėse.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.13 (M) šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

 


  Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metai

Kraujo relikvija

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas