Svetainės medis   Kontaktai  
 
SVEIKI ATVYKĘ!!!

2018-12-09

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui – Abilėnės tetrarchu,  prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje.  Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti,  kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje:

Tyruose šaukiančiojo balsas:

Taisykite Viešpačiui kelią!

Ištiesinkite jam takus!

Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas,

kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas.

Kreivi keliai taps tiesūs,

o duobėti – išlyginti.

6 Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Krikštytojas eina nugara į priekį, žvilgsnį įsmeigęs į Tą, kuris ateina paskui jį. Būtent dėl Ateinančiojo dykuma nebegali būti mirties ar vienišumo vieta. Ji vienintelė savąja tyla tepajėgia apkabinti susitikimo slėpinį. Tik Dievo Žodis ir gali pažadinti šį nutilimą, kuriame pradedame regėti. Žodžio dykuma, iš kurios taip sunku nepabėgti, pasiryžti ištikimybei...

Ir šis kasmetinis sugrįžimas į erdvią dykynę tenetampa mums įprastu „pakartojimu“, kuris visada rizikuoja virsti negyva kopija, keliančia abejones net paties Įvykio tikrumu. Kaip neatidžius mokinius Viešpats metai iš metų „palieka mus po pamokų“, vėl iš naujo gilintis į Įsikūnijimo slėpinį.

Juk tai mūsų – šiandienės Bažnyčios kūnas yra šaukiamas praregėti. Atsiverti Izaijo, Jono, dykumos, Jordano ir netgi ano meto silpnų galingųjų liudijimui. Tenukasa Dievo Dvasia mūsų išdidumo ir tarpusavio nesutarimų kalnus; teužpila sužeisto savęs vertinimo ir bandymų naudotis kitais žmonėmis slėnius. Tebūna Dievo Žodis mums vingiuotas ir duobėtas. Teužtruksime ties Evangelijos puslapiu. Tenesileis Geroji Naujiena lengvai „laužoma“. Juk būtent čia stojamės Dievo šlovės – Jo Išgelbėjimo darbo – akivaizdoje. Įsižiūrėkime... Bernardinai lt.                                               

SKELBIMAI

 

·       Šis sekmadienis II Advento sekmadienis. Advento metu rekomenduojame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Taip pat vyksta Carito organizuojama žvakelių platinimo akcija „Gerumas mus vienija“ ir aukų rinkimas Carito valgyklai.

·       Gruodžio 15 dieną, šeštadienį 15 val. kviečiame į parapijos Atsinaujinimo dieną.

·       Gruodžio 17 dieną, pirmadienį 18.30 val. Adventinis vakaras pasitinkant Šv. Kalėdas ( M. Petrausko muzikos mok. mokiniai).

·       Kalėdaičius galima įsigyti darbo dienomis raštinėje. O šeštadienį, sekmadienį vestibiulyje.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

Bažnyčia mini šventuosius:

 

12.11 (M)  Šv. Damazas I, popiežius.

12.12 (M) Gvadelupės Švč. Mergelė Marija.  

12.13 (M) Šv. Liucija, mergelė , kankinė.

12.14 (M) Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

 

 


2018-11-29

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 21,25-28. 34-36.

 

   „Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo.  Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos.  Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe.  Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“.

 Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai.  It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus.  Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Evangelistas Lukas ragina budėti, suvokdamas Dangaus Karalystės priartėjimą ne laiko, bet ontologine, būties prasme. Ir mums, kaip ir Luko bendruomenei, kyla klausimas, kas bus su mumis? Čia ir dabar, kas bus su mūsų gyvenimu, kai regimi mūsų pasaulio pabaigos simptomai?

Advento laikotarpis kviečia įsižiūrėti ir atpažinti šiuos ženklus. Jau dabar kiekvienas širdies atsigręžimas, atsivertimas, kuris pajungia mus Šventosios Dvasios veikimui ir vis labiau išlaisvina iš bet kokios priklausomybės, iš vergovės nuodėmei yra žmogaus Sūnaus apsireiškimas mumyse. Ir jau regime Jo garbę bei šlovę savo širdies debesyse. Taip prisidedame prie savo pačių ir pasaulio istorijos galutinio atbaigimo – tikėjimu Jėzaus kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Šis galutinio išsipildymo paveikslas jau dabar reiškiasi kiekvieno mūsų gyvenime per Šv. Mišių Auką. Budėti tuomet reiškia dalyvauti joje, būti to liudininkais.

Laikų pabaigoje pasigirs balsas: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, Man padarėte“ (Mt 25, 40). Tačiau ne tolimas Dievas, bet Žmogaus Sūnus bus mūsų gyvenimų teisėjas. Būtent todėl mes tikime ir laukiame, kad paskutinis Žodis bus ne pasmerkimo, bet atleidimo, malonės Žodis. Laisvės iš nuodėmės ir galutinio išsipildymo Žodis, Amžino Gyvenimo Žodis, tapsiantis visko nauja pradžia.

Prašykime Dievo malonės turėti tokį viltingą nusistatymą ir pastabų žvilgsnį, gebantį regėti paskutiniuosius laikus ir būti juose ne pasyviais stebėtojais, bet aktyviais bendradarbiais.                              Kun. Vitas Kaknevičius                                                

SKELBIMAI

 

·       Šiuo sekmadienių prasideda Advento liturginis laikas, kurio metu susilaikome nuo triukšmingu pasilinksminimų. Taip pat prasideda Carito organizuojama žvakelių platinimo akcija „Gerumas mus vienija“ ir aukų rinkimas Carito valgyklai.

·       Grudžio 6 dieną, ketvirtadienį 15 val. kviečiame į senjorų susitikimą.

·       Gruodžio 4 dieną, antradienį 18 val. Šv Mišių metu meldžiame Šv. Antano užtarimo.

·       Gruodžio 5 dieną,trečiadienį 18 val. Šv Mišių metu meldžiamės už ligonius.

·       Gruodžio 7 dieną, penktadienį visos dienos adoracija. Vakarinių Šv. Mišių metu meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti. Surinkta 8300 eu , liko surinkti dar 34000 eu.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

Bažnyčia mini šventuosius:

 

12.03 (M)  Šv. Pranciškus Kseveras, kunigas.

12.04 (M) Šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

12.06 (M) Šv. Mikalojus, vyskupas.

12.07 (M) Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

12.08 (S) ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS.

 


2018-11-23

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 18, 33-37

 

   Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir, pasišaukęs Jėzų, paklausė: „Ar tu esi žydų karalius?“  Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“  Pilotas tarė: „Bene aš žydas?! Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“  Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia“.  Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“

MINTYS PAMĄSTYMUI

Jėzus atėjo liudyti, kad Dievas yra Meilė, kad Jis besąlygiškai ir gailestingai myli visus žmones ir nori jų išganymo. Jis atėjo ne tam, kad Jam tarnautų, bet atėjo Pats tarnauti ir Savo gyvybės atiduoti už daugelį. Jėzus atėjo kaip švelnus, nuolankus Karalius, Jis nori traukti mus paskui Save ir mokyti Savo pavyzdžiu, kaip tarnauti Dievui ir savo broliams, kaip atleisti savo priešams.

Žemėje mes esame Jo Kūno nariai, Jo Karalija, Jo liudytojai bei pagalbininkai, Jo antros eilės karaliai ir kunigai. Mūsų misija – liudyti Tiesą apie Dievo Meilę, tarnauti kitiems ir paaukoti save už juos, sekant Viešpaties Jėzaus pavyzdžiu. Taip darydami, mes galėsime visada bendradarbiauti Dievo Karalystei plečiantis žemėje iki Kristaus antrojo atėjimo. Tada bus visiškai apreikšta Dievo vaikų garbė. Tada „visa kūrinija bus išvaduota iš pikto vergijos“, ir viešpataudami su Kristumi bei visais šventaisiais mes didžiadvasiškai tarnausime Dievui Tėvui ir Jį šlovinsime per amžių amžius.                        Kun. Vitas Kaknevičius                                                

 

SKELBIMAI

 

 

·       Šį sekmadienį  KRISTAUS, VISATOS VALDOVO IŠKILMĖ. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiems, kurie viešai kalba žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui maldą.

·       Lapkričio 28 dieną, trečiadienį mūsų bažnyčioje 19 val. Alfa kurso paskaita „Jėzus mano gelbėtojas“.

·       Gruodžio 1 dieną - Pirmas mėnesio šeštadienis, vakarinėse Šv. Mišiose melsimės prašant  Švč Mergelės  Marijos pagalbos..

·       Gruodžio 2 dieną -  I Advento sekmadienis. Bus iškilmingai šventinami kalėdaičiai. Taip pat prasideda Carito organizuojama žvakelių platinimo akcija „Gerumas mus vienija“ ir aukų rinkimas Carito valgyklai.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp“.  

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.30 (F)  ŠV. ANDRIEJUS, APAŠTALAS.

 


2018-11-16

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 13, 24-32

 

   Tomis dienomis, po ano suspaudimo, saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos,  žvaigždės kris nuo dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos.  Tada žmonės pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia galia ir šlove. Jis pasiųs angelus, ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių.

 Pasimokykite iš palyginimo su figos medžiu: kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara.  Taip pat išvydę tai dedantis, supraskite, jog jis jau arti, prie slenksčio.  Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks.  Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

 Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, tik Tėvas“.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

               Užuot rūpinęsi, kada tai įvyks, esame raginami kiekvieną dieną prisiminti Tėvo meilę, Jėzaus auką ant kryžiaus už mus ir prašyti Šventosios Dvasios pagalbos. Privalome atpažinti Jį kasdieniuose įvykiuose, ar jie būtų skausmingi, ar džiaugsmingi. Prisiminkime, kad Viešpats visada yra su mumis. Jeigu iš tikrųjų žinotume, kad ši diena yra paskutinė mano gyvenimo šioje žemėje, ką mes darytume? Verta apie tai pagalvoti. Vienas psichologas patarė savo pacientams dalyvauti savo laidotuvėse. Sako, tuo metu pradėsi galvoti apie savo praeitį ir pamatysi, ką būtum daręs kitaip, būtų buvę gera, kad būtum pakeitęs savo gyvenimo būdą ir elgesį. Tada priduria: „Nelauk savo laidotuvių, bet pradėk nuo šiandien.“

Yra viena pasaka. Liuciferis siuntė velniukus į žemę. Jis paklausė pirmojo: „Ką tu sakysi žmonėms?“ Velniukas atsakė: „Sakysiu, kad nėra Dievo.“ Jam pasakė, kad niekas tuo netikės. Antrasis velniukas sakė sakysiąs, kad nėra pragaro. Jam Liuciferis atrėžė, kad niekas tuo netikės. Tada paklausė trečią: „Ką tu sakysi?“ Jis atsakė, kad visiems sakysiąs: „Neskubėkit, dar ne galas, turit daug laiko, ieškokit visų malonumų, kuriuos siūlo pasaulis.“ Liuciferis jam pasakė: „Eik. Visi tuo patikės, tu laimėsi tūkstančius.“

Labai gražiai yra pasakiusi Motina Teresė: „Darykite ką nors gražaus Dievui. Darykite kasdien. Darykite jums galimu būdu. Bet darykite!“ Sugebėti būti pasirengusiems – tai didelis dalykas. Kristus paliko pažadą: „Vėl sugrįšiu.“ Jis ragino: „Būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.“ „Būkite pasirengę“ – tai perspėjimas ir kvietimas mums visiems. (Bernardinai.lt)

                                               SKELBIMAI

·       Šį sekmadienį  Pasaulinė vargstančiųjų diena. POPIEŽIAUS ŽINIA VARGŠŲ DIENAI. MYLĖKIME NE ŽODŽIAIS, BET DARBAIS.

·       Lapkričio 19 dieną pirmadienį, 18.30 kun. Nerijaus Pipiro vakaras. Prisiminimai iš kelionės po Rusijos vienuolynus.

·       Lapkričio 22 dieną 12 val. mūsų bažnyčioje Šv. Mišios prašant Šv. Jono Pauliaus II užtarimo. Šv. Mišias aukos vyskupas Eugenijus Bartulis. (bus galima įsigyti 2019 metų kalendorių).

·       Lapkričio 23 dieną 18.30 Senjorų grupės susitikimas.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.20 (M)  Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis.

11.21 (M)  Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas.

11.22 (M) Šv. Cecilija, mergelė, kankinė.

11.23 (m) Šv. Klemensas I, popiežius, kankinys.

11.24 (M)  Šv. Andriejus Dung-Lakas, kunigas, kankinys, ir jo draugai, kankiniai.

 

 


2018-11-09

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 12, 38-44

 

   Mokydamas Jėzus kalbėjo: „Saugokitės Rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse,  užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse.  Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilga malda. Jų laukia itin griežtas teismas“.

 Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynią smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai.  Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į aukų skrynią.  Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius“.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

               ...Takoskyra tarp Rašto aiškintojų ir našlės pozicijos čia išryškėja būtent dovanojimo kultūros dėka. Kai jaučiuosi, kad man kažkas „priklauso“ – ar materialinė parama, ar tiesiog kitų vertinimas, pagyrimai, garbingi postai, tuomet esu kupina Rašto aiškintojų dvasios, o kai moku duoti, neskaičiuodama, kiekvieną kartą, kai tik galiu, pasikliaudama Dievu, vien tik į Jį nukreipus savo žvilgsnį, esu kaip ta našlė. Nesvarbu, ar dovanoju gerą, guodžiantį žodį, ar laiką, kuris vis labiau tampa neįkainojama vertybe, ar dalijuosi duonos kąsniu... Ir kiekvieną kartą patiriu, kad Dievas neaplenkiamas savo dosnumu, kad Jam viskas priklauso, ir kad nieko netrūksta tam, kuris dėl Dievo meilės moka dalintis. Ir kiekvieną dieną įvairiose situacijose turiu vis iš naujo apsispręsti...

Dovanojimo kultūra turi būti krikščionio „ženklas“ viską naudos matu matuojančiame pasaulyje. Ir tai reikalavimas kiekvienam – tiek dvasininkijai, tiek vienuolynams, tiek ir bet kuriam tikinčiajam, nepriklausomai nuo to, kiek gali dalintis. Padėk mums, Dieve, niekada nenukreipti savo pasitikinčio žvilgsnio nuo Tavęs. (Bernardinai.lt)

                                               SKELBIMAI

·       Šiandien prasideda Didieji Aušros Vartų atlaidai Vilniuje, pasibaigs lapkričio18 dieną.

·       Ateinantį sekmadienį, 18 dieną Vargšų dieną. POPIEŽIAUS ŽINIA VARGŠŲ DIENAI. MYLĖKIME NE ŽODŽIAIS, BET DARBAIS

·       Mūsų parapijos Caritas lapkričio 15 dieną 12 val. vargšus vaišins karšta sriuba ir šilta bendryste prie Saulėtekio parduotuvės centro.

·       Lapkričio 19 dieną pirmadienį, 18.30 kun. Nerijaus Pipiro vakaras, prisiminimai iš kelionės po Rusijos vienuolynus.

·       Lapkričio 23 dieną 18.30 Senjorų grupės susitikimas.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Lietuvos Caritas kviečia padėti nuo potvynio nukentėjusiems Indijos žmonėms, vestibiulyje padėta aukų dėžutė su Carito ženklu.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.12 (M)  Šv. Juozapas, vyskupas, Kankinys.

11.14 (m)  Šv. Gertrūda, mergelė.

11.15 (m) Šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

11.16 (S) MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA

11.17 (M)  Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė.

 


2018-11-04

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 12, 28b-34

 

  Vienas iš Rašto aiškintojų, girdėjęs jį ginčijantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, paklausė jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“  Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats;  tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. 31 Antrasis: Mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo, didesnio už šiuodu“.  Tuomet Rašto aiškintojas jam atsakė: „Gerai, Mokytojau, tu teisybę pasakei: Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo;  o mylėti jį visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti artimą kaip save patįsvarbiau už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas“.  Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė: „Tu netoli nuo Dievo karalystės!“ Ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

   Šios dienos Evangelijoje Rašto aiškintojui Jėzus pasako patį pagrindinį įsakymą: "Klausyk, Izraeli, Viešpats, mūsų Dievas yra vienintelis Viešpats; tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Antrasis: mylėk savo artimą, kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu".  Tai Šema, taip žydai tą įsakymą vadina.  Sinagogoje pamaldos prasideda ir baigiasi kartojant tą įsakymą. Ortodoksai žydai jį įsideda į odinę dėžutę ir pamaldų metu laiko jį prisirišę prie kaktos, arba prie rankos. Pritvirtina taip pat prie namų durų staktos.  Aš prisimenu, kai prieš daugelį metų , kartu su žmona vykom į Izraelį, Šveicarijoje reikėjo persėsti į Izraelio lėktuvą ir lėktuve  priešais sėdynę buvo padėtas gražiai išspausdintas lapelis, kuriame buvo tas pats įsakymas-Šema.
             Savo mokiniams Jėzus patikėjo daugelį dalykų: skelbti Evangeliją, gydyti ligonius, maitinti alkanus, tačiau turbūt sunkiausiai įvykdomas Jo įsakymas, "kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau".  Kad galėtume mylėti taip, kaip Jėzus mus myli, turime būti pripildyti Jo Dvasios. Pajutę, kad jau stinga tam  jėgų, šaukimės Šventosios Dvasios pagalbos, prašykime Jos stiprybės.  Mylėti taip, kaip Jėzus myli - tai didžiulė dovana.  Tai darydami artėsime prie Jėzaus ir išgirsime Jį sakant: "Tu netoli nuo Dievo karalystės".
Bernardinai.lt

                                               SKELBIMAI

 •  Vėlinių aštuondienį  (lapkričio 1–8 d.) aplankius kapines ir  pasimeldus už mirusiuosius gaunami visuotiniai atlaidai mirusiems.
 • Ateinantį penktadienį lapkričio 9 dieną mūsų bažnyčioje vyks visą dieną Švenčiausiojo sakramento adoracija.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Lietuvos Caritas kviečia padėti nuo potvynio nukentėjusiems Indijos žmonėms, vestibiulyje padėta aukų dėžutė su Carito ženklu.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.09 (F)  Laterano Bazilikos Pašventinimas.

11.10 (M)  Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas.

 


2018-10-26

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 10, 46-52

 

 Taip jie ateina į Jerichą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklas elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus) sėdėjo prie kelio.  Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarėnas, jis pradėjo garsiai šaukti: „Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!“  Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“  Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: „Drąsos! Kelkis, jis tave šaukia“.  Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus.  Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“  Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Morkaus Evangelijos pasakojimas prasideda keistai: „Taip jie ateina į Jerichą“ (Mk 10, 46). Kitas sakinys: „Iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho...“ (Mk 10, 46). Šis sakinys neparodo Jėzaus tarnystės šiame mieste. Iš kito sakinio atrodo, jog Jėzus buvo įžengęs į Jerichą vien tam, kad po to iš jo išeitų.

Vienas būdingų šios Morkaus temos ženklų – dažnai vaizduojama staigumo ir netikėtumo aplinka. Pavyzdžiui, pasakojime apie Simono uošvės pagydymą sakoma, jog Jėzus „iškart“ nuėjo į Simono ir Andriejaus namus, o mokiniai „tuojau“ pasakė jam apie Simono uošvės ligą (žr. Mk 1, 29-31). Čia Morkus perteikia skubos atmosferą: Dangaus Karalystė čia pat! Atsižvelgdami į tokį pasakojimų ritmą galime suprasti, jog evangelisto visiškai netrikdė tai, jog Jėzus tik įžengia į Jerichą ir išeina iš jo. Tačiau Morkui vis dėlto svarbu paminėti Jerichą. Tai dar vienas Dangaus Karalystės galybės įrodymas. (8).

Pats pasakojimas taip pat dvelkia skubėjimu. Aklasis primygtinai šaukia Jėzų. Nebodamas minios jis „dar garsiau šaukė“ (Mk 10, 48), pašauktas Jėzaus jis, „nusimetęs apsiaustą, pašoko“ (Mk 10, 50). Galiausiai po Jėzaus žodžių Bartimiejus „tuoj pat“ (Mk 10, 52) praregi. (8).

Pirmiausia tai tikėjimas, jog tasai, į kurį kreipiamasi, yra pakankamai galingas įvykdyti prašymą. Elgeta kreipiasi į Jėzų kaip į Dovydo Sūnų. Tai aiškus tikėjimo visagaliu Mesiju išpažinimas. Karališkoji galybė pasirodo kaip gailestis prašančiajam. Tam būtinas pasitikėjimas: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ (Mk 10, 48). (8).

Jis nepaiso bandančių jį sulaikyti ir tik garsiau šaukia: pasigailėk manęs! Elgetos atkaklumas apvainikuojamas sėkme. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad minioje Bartimiejus turėjo ir jį drąsinusių užtarėjų: „Drąsos! Kelkis, Jis tave šaukia“. Šis maldos pavyzdys ir mus drąsina šauktis Marijos, angelų ir šventųjų – Dievo bičiulių užtarimo. (8)...

Bartimiejaus atkaklumas mus moko ieškoti, belsti, prašyti ir nepasiduoti - ir tuomet, kai esame bėdų, sunkumų tamsumoje, kaip kad Jericho neregys. Kai pasaulis ir aplinka nori mus nutildyti, turime nepaliaujamai melsti: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ Nes Dievas visada tiesia pagalbos ranką mums ir visada yra šalia.

Vitas Kaknevičius

                                               SKELBIMAI

 

 • Šį sekmadienį švenčiame mūsų   parapijos 20 metų jubiliejų. 12.00-tos val. Šv. Mišias aukoja arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir kun. Jonas Stankevičius. Pasibaigus Šv. Mišioms koncertuos Liveta ir Pertas Kazlauskai. Po koncerto agapė.
 • Lapkričio 1 dieną Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00  val. (po 18.00 val. Šv. Mišių tradicinė Vėlinių procesija).
 • Lapkričio 2 dieną Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00; 9.00; 10.30; 18.00  val.
 • Lapkričio 3 dieną šeštadienį 16 val. kun. Vito Kaknevičiaus poezijos popietė.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Lietuvos Caritas kviečia padėti nuo potvynio nukentėjusiems Indijos žmonėms, vestibiulyje padėta aukų dėžutė su Carito ženklu.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.01 (S)  VISI ŠVENTIEJI.

11.02 (S)  MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA.

 


2018-10-05

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 10, 2-16

 

 Tada atėjo fariziejų, kurie, spęsdami jam pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną.  Jis atsakė jiems: „O ką jums yra įsakęs Mozė?“  Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti“.  Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą.  O nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį.  Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos,  ir du taps vienu kūnu. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas.  Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!“  Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką.  Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu.  Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“.

 Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė.  Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė.  Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, – neįeis į ją“. 

 Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jie – jau nebe du, o vienas kūnas“ (Mk 10, 8), – sako Jėzus apie vyrą ir moterį kuriuos Dievas sukūrė pagal Savo paveikslą ir panašumą. Būtent to­dėl, kad jie yra vyras ir moteris, gyvena turėdami ryšį vienas su kitu vienas kitam save dovanoja ir priima, viena meilė juos sujungia į vieną gyvenimą. Šia prasme santuoka vaizduoja Trejybę – tobulą bendruo­menę, nugalinčią bet kokį vienišumą. Santuoka yra paslaptis, kurią visapusiškai išreiškia tik absoliuti Dievo meilė, per kurią žmogus iš esmės realizuoja save.

Be to, vyro ir moters santykis vaizduoja Dievo ir žmogaus santykį. Dievas yra sužadėtinis žmogaus, savo sužadėtinės, kurią myli amžina meile (Jer 31, 3). Visa Biblija yra ne kas kita, kaip pasakojimas apie neįti­kėtiną Jo meilę, kurios didžiausias išbandymas – Jo mirtis ant Kryžiaus dėl mūsų, Jį atmetusių. Tačiau Jėzus mus išvaduoja iš širdies užkietėjimo. Jame matome ir priimame Dievo meilę mums. Jis duoda mums galimybę gyventi tuo, kas „buvo nuo pradžios“ (1 Jn 1, 1). Meilė arba randa sau lygius, arba tokius padaro.

Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus mus moko, kaip turėti savyje „druskos“, t. y. jo išminties, kiek tai liečia skirtingumo ir vieningumo santykį tarp vyro ir moters.

Tik Jėzaus mokinys savyje atranda tikrąją žmogaus garbę: būti Dievo partneriu ir mylėti Jį visa širdimi. Jis išgyvena santuoką kaip šios didžios paslapties paveikslą. Skyrybos jam reiškia sudužimą, uosto nepasiekusią meilęVitas Kaknevičius

 

                                               SKELBIMAI

 

 • Spalio 14 dieną po 12.00 val. šv. Mišių kviečiame senjorus į konferencijų salę pabendrauti. (norime steigti senjorų klubą).
 • Spalio mėnesį kviečiame visus kalbėti Rožinį.  Mūsų Bažnyčioje Rožinis kalbamas 17.30 val. darbo dienomis.
 • Nuo spalio mėnesio mūsų Bažnyčioje prasidėjo vaikų rengimas Pirmai Komunijai.  Detali informacija skelbimų lentoje.
 • Nuo spalio mėnesio antradieniais 17.30 val. renkasi norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Renkamos aukas Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.09(m)  Šv. Dionyzas, vyskupas, kankinys ir jo draugai kankiniai .

10.11(m) Šv. Jonas XXII, popiežius.

 


2018-10-04

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 10, 17-30

 Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“

 Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas.  Žinai įsakymus: Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną“.  Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės“. 21 Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko tau trūksta: eik parduok visa, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane“.  Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto.

Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę!“ 24 Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: „Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę! Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę“.  Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: „Kas tada galės išsigelbėti?“  Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma“.

Tada Petras sakė jam: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“.  Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus  ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šio sekmadienio Evangelija primena, kad nė vienas pats negalime išsigelbėti. Iš tiesų visi esame tur­tingi, nepasižymintys vaiko neturtingumu, būtinu priimti Karalystę.   Šio nepajėgumo pripažinimas jau yra išganymo pradžia. Konsta­tuoti savo pražūtį iš tikrųjų reiškia patekti į kraštutinį neturtą, kuris būtinas norint priimti tiesą, kad tik Dievas išgelbėja.

Visa yra sukurta mums, kad naudotumės tiek, kiek mums tarnauja, padeda mylėti Dievą ir brolius. Mylime Dievą, pripažindami Jo dova­nas ir Jį šlovindami; mylime brolius dovanodami ir dalydamiesi su jais.

Tačiau nuodėmė mumyse pažadino turėjimo geismą. Daiktai už­ėmė Dievo vietą. Mirties baimė mus skatina juose, o ne Dieve, ieškoti gyvybės užtikrinimo. Jie iš tiesų patenkina mūsų poreikius, tačiau ne tą poreikį, kuriuo esame patys. Mums Jėzus yra Viešpats, kurį turime mylėti visa širdimi (Mk 12, 30)...Vitas Kaknevičius

 

                                               SKELBIMAI

 

 • Spalio 28 dieną, sekmadienį švęsime mūsų   parapijos 20 metų jubiliejų. Pagrindinės Šv. Mišios 12.00 val., jas aukos: arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir kun. Jonas Stankevičius.
 • Spalio mėnesį kviečiame visus kalbėti Rožinį.  Mūsų Bažnyčioje Rožinis kalbamas 17.30 val. darbo dienomis.
 • Nuo spalio mėnesio mūsų Bažnyčioje prasidėjo vaikų rengimas Pirmai Komunijai.  Detali informacija skelbimų lentoje.
 • Nuo spalio mėnesio antradieniais 17.30 val. renkasi norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą.
 • Spalio  17 dieną, trečiadienį 19.00 val. Suaugusiųjų sielovados „Alfa“ kurso pirmasis susitikimas.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Renkamos aukas Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.15(M)  Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė ir Bažnyčios mokytoja.

10.16(m) Šv. Jadvyga, vienuolė.

10.17(M) Šv. Ignotas Antiochietis , vyskupas, kankinys.

10.18(F) Šv. Lukas, Evangelistas.

10.19(m) Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, kankiniai.

 


2018-09-27

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 8, 27-35

   Jonas jam tarė: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“.  Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti.  Kas ne prieš mus, tas už mus! Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, – tas nepraras savo užmokesčio“.

 „Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą.  Jei tavoji ranka gundo tave nusidėti, – nusikirsk ją! Verčiau tau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį“.  Ir jei tavoji koja veda tave į nuodėmę, – nusikirsk ją, nes geriau tau luošam įžengti į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Girdint apaštalų nusiskundimą, niekaip neįmanoma suprasti, kuo jiems taip nepatiko žmogus, kuris Jėzaus vardu išvarinėjo demonus. Gal jis buvo viešas nusidėjėlis? Gal jis pats sau prisiskyrė visus nuopelnus? Gal elgėsi ne pagal Mokytojo nurodymus? Iš tiesų nebuvo nieko panašaus: minimas egzorcistas veikė Jėzaus Vardu, ir tik Jam skyrė visus nuopelnus. Evangelistas, nevyniodamas žodžių į vatą, mums pateikia dvylikos apaštalų pretenzijas: „Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“ (Mk 9, 38)…

Griaustinio sūnui“ Jonui nepatiko toks elgesys. Jis nori „įvesti tvarką“. Toks perdėtas uolumas gali kilti iš pavydo, kuris tyko užklupti ir labai pamaldžius žmones, kai susvyruoja artimo meilė, žmonės pradeda vieni kitiems pavydėti, ne tik pinigų, sėkmės, sveikatos, grožio ar pažinčių, bet ir Dievo palankumo. Kai tik žmogus pradeda save pernelyg gerai vertinti, nusprendžia, kad Dievui tarnauja geriausiai, jam atrodo, kad jis geriau už visus garbina Dievą, tuomet pavydui atsiveria tiesus kelias į širdį, kurioje nelieka vietos artimui.

Ne vienas matėme televizijos laidą ,,Grožio fabrikas“, o dabar ir ,,Didieji pokyčiai“, kur žmonėms atliekamos plastinės chirurgijos operacijos, ištaisant kūno ar veido defektus, po kurių pacientai grįžta į savo šeimas, į darbo kolektyvus lyg naujai atgimę, linksmi, pasikeitusiais veido bruožais, atjaunėję... Aišku, tie pasikeitimai tik išoriniai.

Bet patikėkit – dar nuostabiau pamatyti buvusio nusikaltėlio, vagies ar narkomano pakeistus charakterio bruožus – nuolankumą, paslaugumą, meilę ir gailestingumą vietoj buvusių bjaurių būdo bruožų – išdidumo, žiaurumo, egoizmo, nekalbant jau apie fizinius nusikaltimus…

Šiandien Šv. Mišiose atneškime savo širdis Viešpačiui, prašykime Jį išlaisvinti mus iš puikybės bei priešiškumo savo broliams ir seserims Kristuje. Prašykime Jėzaus pripildyti mus pagarbos Bažnyčiai, kurią sudaro tokie įvairūs, skirtingomis Dvasios dovanomis apdovanoti žmonės. Jėzus niekuomet neriboja Savo dosnumo. Vieniems Jis duoda užtarimo, kitiems tarnavimo ligoniams bei vargšams dovaną. Vieni tyrinėja Šventąjį Raštą, kiti turi išgydymo ar dvasių skyrimo dovaną. Tačiau visus šiuos skirtumus vienija viena tiesa: esame vienas Kūnas, kilęs iš Jėzaus meilės bei Jo gailestingumo. Visi kartu galime šlovinti Viešpatį...Vitas Kaknevičius

                                            SKELBIMAI

 

 • Bažnyčios priminimas visiems tikintiesiems kas dieną spalio mėnesį kalbėti Rožinį.
 • Nuo spalio 1 dieną  Bažnyčioje pradedamas rengimas Pirmai Komunijai ir Sutaikinimo sakramentams mažuosius (nuo 9 metų, pamokėlės vyksta: I –VI 14.00 ir 15.00 val. pasirinkti vieną pamokėlę per savaitę).
 • Spalio mėnesio 2 dieną tėvelių susirinkimas dėl Sutvirtinimo sakramento paauglių (nuo 16 metų) pamokėlių.
 • Spalio 6 dieną Atsivertimo diena. Organizuoja Šventosios Šeimos bendruomenė.
 • Pirmas mėnesio antradienis - meldžiamės šv. Antano užtarimo, Pirmas mėnesio trečiadienis - Ligonių diena. vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis prašant sveikatos.

 Pirmas mėnesio penktadienis - 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, o vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.

 Pirmas mėnesio šeštadienis - meldžiamės Švč. Mergelės Marijos globos.

 • Renkamos aukos Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

2018-09-09

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 7, 31-37

 

 Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivedėjo jį nuošaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį,  pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efatá!“, tai yra: „Atsiverk!“  Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia.  Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė.  Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Senojo Testamento knygose aprašoma išganymo istorija – lėtas ir kruopštus rengimasis Kristaus atėjimui į pasaulį. Bažnyčia, skaitydama Senąjį Testamentą, apšviesta Šventosios Dvasios nuo pat pradžių daugelyje Rašto vietų įžvelgia užuominas apie Atpirkėjo Motiną.

Marija buvo viena iš Jahvės kukliųjų ir mažutėlių, viena iš Tų, Kurie pasitikėdami vylėsi Dievu ir priėmė Jo išganymą. Dievo pažadas išsipildė per Ją ir Joje, ištikimoje Ziono Dukroje. Melskimės, kad Gailestingumo Tėvas duotų aiškumo ir stiprybės, kad vis labiau persiimtume mūsų išganymo per Kristų Jėzų slėpiniu. Marijos Gimimo šventė teužlieja mus džiaugsmu ir teapdovanoja tvaria ramybe. ...

Dangaus Dievas gali apšviesti jūsų gyvenimo tamsą. Jo Meilės Šviesa perskrodžia mūsų tamsiausios nevilties akimirkas. Jo Šviesa išveda mus iš tamsos. Kai esame prislėgti liūdesio ar palaužti širdgėlos, Dievas mus pakelia. Jis būna šalia, kai mes suklumpame. Mes galime suklupti dėl savo pačių klaidų ar kieno nors kito sprendimo. Nesantarvė šeimoje, despotiškas viršininkas ar draugų išdavystė – visa tai gali mus sugniuždyti. Liga ar skolos mus gali prislėgti, tačiau Dievo Žodis visada teisingas. Pranašas Michėjas šaukia: „Jis tvirtai laikysis ir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES galia, VIEŠPATIES, Savo Dievo, galingu Vardu“ (Mch 5, 3). Tačiau „Nedžiūgauk dėl mano nelaimės, mano prieše! Nors ir parpuoliau, vėl atsikelsiu“ (Mch 7, 8). Jo jėgoje jūs galite pakilti ir džiaugtis jau šiandienVitas Kaknevičius

 

                                               SKELBIMAI

 • Šiandieną pradedame rinkti aukas Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.
 • Atlaidai Šiluvoje rugsėjo 7-15 dienomis.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo 23 d. mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame  registruotis internetu. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami. Tiems, kurie yra užsiregistravę parapijose ir bendruomenėse, antrą kartą registruotis nereikia . Kas užsiregistravo pakvietimus galite atsiimti raštinėje nuo pirmadienio (darbo dienomis, darbo laiku). Neturintieji galimybės užsiregistruoti internetu į šv. Mišias, ateikite be pakvietimo, visi laukiami.

·       Rugsėjo mėnesio 25 ir 27 dienomis 18.30 val. tėvelių susirinkimas dėl Pirmosios Komunijos pamokėlių. (Pasirinktinai vieną dieną)

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

09.12(m)  Švč. Mergelės Marijos Vardas.

09.13(M) Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

09.14 (F) Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas.

09.15 (M) Šv. Mergelė Marija Sopulingoji.

 

 


2018-08-31

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 7, 1- 8. 14-15. 21-23

 

 Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius, valgančius suterštomis (tai yra nemazgotomis) rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas.  Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi sekdami papročiu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. –  Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia: „Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo suterštomis rankomis?“  Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų.

Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių“.

Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“.  

 Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šį sekmadienį evangelistas Morkus perteikia šiuos Jėzaus žodžius, pasakytus svarstymo, kas švaru ir kas nešvaru, kontekste. Iš fariziejų reakcijos dar aiškiau nei iš tiesioginio klausimo dėl valgio matyti nuolatinė žmogaus pagunda blogio ištakas perkelti išorinei priežasčiai. Tokia mąstysena – įspėja Jėzus – naivi ir trumparegiška. Neteisingumo, blogio vaisiaus, šaknys nebūtinai vien išoriškos; jos glūdi žmogaus širdyje, kur aptinkamos slėpiningos bendradarbiavimo su blogiu sėklos.

Adomas ir Ieva, suvilioti šėtono melo, nuskynė slėpiningą vaisių ir taip sulaužė Dievo Įsakymą, pasitikėjimo Meile logiką pakeisdami įtarumo bei konkuravimo logika, gavimo ir pasitikinčio laukimo iš Kito logiką paversdami nekantraus griebimo ir tenkinimosi vien savo jėgomis logika (Pr 3, 1-6), todėl jie patyrė nerimą ir netikrumąVitas Kaknevičius

 

                                               SKELBIMAI

 • Rugsėjo 3 dieną, pirmadienį Naujų  Mokslų metų pradžia. Vakarinėse Šv. Mišiose meldžiamės už mokytojus ir moksleivius.
 • Rugsėjo 5 dieną - pirmasis mėn. trečiadienis, Ligonių diena. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis prašant sveikatos.
 • Rugsėjo 7 dieną - pirmasis mėn. penktadienis. 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, o vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Nuo rugsėjo 9 dienos pradedame rinkti aukas Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti, mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.
 • Atlaidai Šiluvoje rugsėjo 7-15 dienomis.
 • Atlaidai Trakuose rugsėjo 1-8 dienomis.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo 23 d. mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame  registruotis internetu. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami. Tiems, kurie yra užsiregistravę parapijose ir bendruomenėse, antrą kartą registruotis nereikia . Kas užsiregistravo pakvietimus galite atsiimti raštinėje nuo pirmadienio (darbo dienomis, darbo laiku). Neturintieji galimybės užsiregistruoti internetu į šv. Mišias, ateikite be pakvietimo, visi laukiami.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

09.03 (M) Šv.  Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas.

09.08 (M)  Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinės).

 

 


2018-08-23

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 6, 60- 69

 

  Tai išgirdę, daugelis jo mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis!“  Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: „Jus tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte Žmogaus Sūnų, užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau?!

Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda.

Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas.

Bet kai kurie iš jūsų netiki“.

Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. 65 Jis dar sakė: „Štai kodėl aš jums sakiau: niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota Tėvo“.

 Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo.

Tada Jėzus paklausė Dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.  Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu – Dievo Šventasis“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Jėzus nesitraukė ir nepasidavė, bet šiame konflikte įžvelgė naujus nesusipratimus, kurie ateityje taps dar didesne neapykanta ir prievarta. Viešpats priima šį iššūkį: Jis eis iki galo, atiduos kiekvieną Savo Kūno skaidulą, kiekvieną Savo Kraujo lašą, kad tik būtų įvykdytas Dievo planas. Tai sukrečianti ir liūdinanti perspektyva, pradžia nesusipratimų, kurie galiausiai atves Jėzų ant Golgotos viršūnės...

Mokytojas yra visiškai laisvas. Jėzui labiau, nei bet kokie pagyrimai rūpi Jo skelbiama Tiesa apie Dievo Karalystę. Jis taip pat žino, kad kiekvienas mokinys turi augti savo dvasia, trokšta, kad mes, Jo mokiniai, jaustumės esą atsakingi už save, būtume laisvi ir savarankiški, todėl klausia: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ (Jn 6, 67).

Viešpatie, pas ką mes eisime?!“ Juk niekur kitur nerasime tiek giedros, tiek tiesos, gėrio ir šviesos, tiek tylos, kurioje prie žmogaus priartėja Dievas. Kur kitur galime tikėtis tikros pagalbos ir vilties ateityje kvėpuoti Dievo malone? Tu, Viešpatie, mus pakvietei, todėl mes daugiau neturime kur eiti. Galime tik pasilikti su Tavimi… Vitas Kaknevičius 

                                                         

SKELBIMAI

 

 • Rugsėjo 1 dieną - pirmasis mėn. šeštadienis, vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis prašant Švč. Mergelės Marijos pagalbos.
 • Rugsėjo 3 dieną, pirmadienį Naujų  Mokslų metų pradžia. Vakarinėse Šv. Mišiose meldžiamės už mokytojus ir moksleivius.
 • Atlaidai Trakuose rugsėjo 1-8 dienomis.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo 23 d. mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame  registruotis internetu. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami. Tiems, kurie yra užsiregistravę parapijose ir bendruomenėse, antrą kartą registruotis nereikia . Kas užsiregistravo pakvietimus galite atsiimti raštinėje nuo pirmadienio (darbo dienomis, darbo laiku). Neturintieji galimybės užsiregistruoti internetu į šv. Mišias, ateikite be pakvietimo, visi laukiami.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08.27 (M) Šv.  Monika, Šv. Augustino motina.

08.28 (M)  Šv. Augustinas vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

08.29 (M)  Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas.

 


2018-08-10

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 6, 41- 51

 

   Tada žydai ėmė murmėti, kad jis pasakęs: „Aš duona, nužengusi iš dangaus“.  Jie sakė: „Argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus?! Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti: Aš esu nužengęs iš dangaus'?“  Jėzus jiems atsakė: „Liaukitės tarpusavyje murmėję!

 Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia;

ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną.  Pranašų parašyta: Ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane.  Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų Tėvą regėjęs; tiktai kuris iš Dievo yra,

tas jį regėjo.  Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šio sekmadienio Evangelija prabyla į mus Jėzaus liudijimu apie save, jog Jis yra gyvoji duona.

Pirmomis eilutėmis Viešpats, kalbėdamas: „Aš duona, nužengusi iš dangaus“, sukelia savo klausytojų nepasitenkinimą. Nes tai tarsi susitapatinimas su mana, nuoroda į Išėjimo įvykį, kada Izraelio tauta dykumoje buvo maitinama mana – duona iš dangaus.

Tačiau Jėzus, nepaisydamas nepasitenkinimo, savo klausytojus veda dar toliau: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. Tai nuoroda į būsimą Eucharistiją. Viešpats Jėzus taip kalbėdamas apie save rodo, jog išsipildo Dievo meilės pažadas žmogui. Nes kiekvienam Jį priimančiam jis dovanoja Save. Kiekvieną kartą dalyvaudami šventose Mišiose mes maitinamės „Duona, nužengusia iš dangaus“, kuri laiduoja amžiną gyvenimą... Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

 • Rugpjūčio 15 d. Žolinės atlaidai Gerojo Ganytojo bažnyčioje  Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00, 9.00,  10.30, 12.00 valandomis.
 • Taip pat rugpjūčio 15 d. Žolinės atlaidai Pažaislyje 15.00 valandą Šv. Mišias aukos arkivyskupas Linginas Virbalas SJ. Po Šv. Mišių koncertuos: Kauno Valstybinis Choras meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis.
 • Didieji Atlaidai Krekenavoje (rugpjūčio 14-20 dienomis) ir Pivašiūnuose (rugpjūčio 14-22 dienomis).
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo 23 d. mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame  registruotis internetu. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami. Tiems, kurie yra užsiregistravę parapijose ir bendruomenėse, antrą kartą registruotis nereikia . Kas užsiregistravo pakvietimus galite atsiimti raštinėje nuo pirmadienio (darbo dienomis, darbo laiku). Neturintieji galimybės užsiregistruoti internetu į šv. Mišias, ateikite be pakvietimo, visi laukiami.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08.13 (f) Šv. Poncijonas, popiežius ir Šv. Ipolitas, kunigas, kankinys.

08.14 (M) Šv.  Maksimiljonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys.

08.15 (S) ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ).

08.16 (f) Šv. Steponas Vengras, karalius .

 


2018-08-03

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 6, 24- 35

 

  Sužinoję, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus.  Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: „Rabi, kada suspėjai čionai atvykti?“ 

 O Jėzus prabilo į juos:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus Sūnus, kurį Tėvas – Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs“.

 Jie paklausė: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“  Jėzus atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė“.  Jie dar klausė: „Tai kokį padarysi ženklą, kad pamatytume ir tave įtikėtume? Ką nuveiksi?  Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta: Jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus“. 

 Tada Jėzus tarė:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus,

bet mano Tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos.  Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę“.

 Tada jie ėmė prašyti: „Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!“  Jėzus atsakė: „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane,

niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

              Šios dienos skaitiniai kalba apie duoną. Ne tik fizinę duoną, reikalingą alkiui numalšinti, bet ir dvasinę duoną. Žmogaus dvasios niekuomet nepasotins šio pasaulio gėrybės. Žmogus trokšta daugiau, nors ne visuomet aiškiai suvokia, kas yra tasai „daugiau“. Todėl Bažnyčia siekia skelbti Dievo Žodį, kuris perkeičia mintis ir širdis ir ragina visus gilintis į Dievo Žodį. Dievo Žodžio badas – blogiausia, kas gali atsitikti pasaulyje. Jau Senajame Testamente pranašas Amosas kalbėjo: „Ateina dienos, – sako Viešpats,– kai aš siųsiu badą šaliai, ne duonos badą ir ne vandens troškulį, bet Viešpaties Žodžio“ (Am 8, 11)... Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo 23 d. mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame  registruotis internetu. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami. Tiems, kurie yra užsiregistravę parapijose ir bendruomenėse, antrą kartą registruotis nereikia , o pakvietimus galite atsiimti raštinėje nuo pirmadienio (darbo dienomis, darbo laiku). Neturintieji galimybės užsiregistruoti internetu į šv. Mišias, teirautis parapijose.

·       Rugpjūčio 15 dieną Žolinės atlaidai Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje: Šv. Mišios bažnyčioje vyks: 8.00 ; 9.00 ; 10.30 ; 12.00 val.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08.06 (F) KRISTAUS ATSIMAINYMAS.

08.07 (m) Šv.  Sikstas II, popiežius, kankinys.

08.08 (M) Šv. Dominykas,  kunigas  .

08.09 (F) ŠV. KRYŽIAUS TERESĖ BENEDIKTA, MERGELĖ , KANKINĖ , EUROPOS GLOBĖJA .

08.10 (F) Šv. Laurynas, diakonas,  kankinys.

08.11 (M) Šv. Klara. Mergelė.

 

 


2018-07-26

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 6, 1- 15

 

 Jėzus nuvyko anapus Galilėjos, arba Tiberiados, ežero.  Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams.  Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais.  Artėjo žydų šventė Velykos.  Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą: „Kur pirksime duonos jiems pavalgydinti?“  Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysiąs.  Pilypas jam atsakė: „Už du šimtus denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį“.  Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė:  „Čia yra berniukas, kuris turi penkis miežinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei!“  Jėzus tarė: „Susodinkite žmones!“ Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie penki tūkstančiai vyrų.  Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems; taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo.  Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams: „Surinkite likusius kąsnelius, kad niekas nepražūtų“.  Taigi jie surinko ir iš penkių miežinės duonos kepalėlių pripylė dvylika pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų.  Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė: „Jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį“.  O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

              Jėzus ima ir naudojasi tuo, kas yra mūsų, naudojasi tuo, ką mes turime. Jis ima net ir tai, ko mumyse kartais būna per mažai. Juk Jis turi galią visa tai perkeisti ir padauginti. Vien mūsų asmeninio veikimo pasekmės nėra tokios vaisingos, kokios jos tampa padedant Jėzui.

Iš šios dienos Gerosios Naujienos sužinome, jog tam, kad apsireikštų Dievo galia ir šlovė, pakanka dviejų žuvų ir penkių kepalėlių duonos, skirtų pamaitinti keliems tūkstančiams žmonių. Na, jei Dievas sugeba patenkinti tokius poreikius, tai Juo tikintis žmogus gali būti ramus ir dėl gerokai kitokių poreikių... Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 • Liepos 29 d. sekmadienį, piligrimų centras kviečia keliauti  į Didžiuosius Kryžių kalno atlaidus.
 • Rugpjūčio 2 d. Porcinkulės atlaidai. Šią dieną visose parapijinėse bažnyčiose įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus. Tam reikia dalyvauti šv. Mišiose ir priimti Komuniją. Būti be nuodėmės arba atlikti išpažintį. Sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės. Aplankyti katedrą ar parapijinę bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą. 
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.30 (m) Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, bažnyčios mokytojas.

07.25 (M) Šv.  Ignacas Lojola, kunigas .

08.01 (M) Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas.

08.02 (m) Šv. Petras Julijonas Eimaras, kunigas .

08.04 (M) Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas.

 


2018-07-20

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 6, 30- –34

 

 Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę.  O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą.  Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius.

 Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šiandienos Evangelija pasakoja, kad po sunkios tarnystės apaštalams reikia poilsio ir kaip poilsį jie su Jėzumi tikisi rasią negyvenamoje nuošalioje vietoje. Kas yra su Juo, tas išties ras atgaivą, nes Jėzus yra tikras ganytojas. Kiekvienas, kas patikės Jam savo skausmą ar nerimą, sulauks paguodos. Tai paslaptis, kurią atskleidus visa kita gyvenime tampa antraeiliu dalyku. Taip pat jei poilsio pertraukėlė trumpa, nes minia visad laukia, būkim tikri, kad jokie trukdymai neatims Kristaus meilės ir joks nuovargis negali sutrikdyti mūsų vidinės ramybės, jei nuolat esame vienybėje su Jėzumi... Bernardinai.lt

SKELBIMAI

 

 • Šiandien - liepos 22 dieną 12 val. Šv. Mišiose melsimės prašydami Šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
 • Liepos 29 d. sekmadienį, piligrimų centras kviečia keliauti  į Didžiuosius Kryžių kalno atlaidus
  Registracija 868615225
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.23 (F) ŠV. BRIGITA, VIENUOLĖ, EUROPOS GLOBĖJA.

07.25 (F) ŠV.  JOKŪBAS, APAŠTALAS .

07.26 (M) Šv. Joakimas ir Ona, Švč. Mergelės Marijos tėvai.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 


2018-06-22

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 1, 57 – 66.80

 

   Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus.  Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie] susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju. Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“.  Kiti jai sakė: „Bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo“.  Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį.  Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: „Jo vardas – Jonas“. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis, ir jis ėmė kalbėti šlovindamas Dievą.  Visus kaimynus apėmė baimė, ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius.  Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: „Kaip manai, kas bus iš to vaiko?“ Jį tikrai globojo Viešpaties ranka. O kūdikis augo ir jo dvasia tvirtėjo. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Tik keletą kartų per metus minima kurios nors asmenybės gimimo žemei diena. Tai simbolizuoja didį šio žmogaus išdkirtinumą. Šiandien ir mes turėtume klausti: Jonas Krikštytojas, kuo jis yra išskirtinis ir ką jo gimimo žemei dieną švęsdama, Bažnyčia nori pasakyti man? Be abejo, Joną mes įsivaizduojame daugiau kaip Advento žmogų, vilkėjusį kupranugario vilnų apdaru. Tačiau dykumos jam reikėjo, kad nutiestų Viešpačiui kelią, kad savo tautą išvestų į dykumą atgailai ir širdžių perkeitimui. Šioje vietoje reiktų pasakyti, kad ir šiandien Jonas Krikštytojas turi ką veikti. Juk ir Tau, ir man reikia dykumos, kad mumyse augtų Dievas. Taigi, šiandieną būkime prie Elzbietos namų durų ne vien tik žvalgydamiesi ir norėdami kažkaip įsiteikti  tradicijoms, bet tiesiog visus įvykius dėdamiesi į savo širdis, klausdami, kaip ta minia: „Kas bus iš to vaiko?“, jau šiandien jo klausydami ir ryždamiesi atverti širdis didingiems Dievo darbams.

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien mūsų bažnyčioje Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Dalyvaus svečias kunigas ir „Marijos radijo“ savanoriai, kurie rinks aukas naujo studijos pastato statybai. Po Sumos vyks eucharistinė procesija.
 • Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po Sumos.
 • Primename, kad velykinės išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • Bažnyčios patalpose vyksta Vilniaus Dailės akademijos mokinių darbų paroda.
 • Šiandien Kauno arkikatedroje 15  val. bus švenčiama Kauno arkivyskupijos diena ir teikiami diakono šventimai.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.27 (m) šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bsžnyčios mokytojas

06.28 (M) šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys.

06.29 (S) ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI.

06.30 (m) Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 

 

 

 


2018-06-15

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 4, 26 - 34

 

  Ir vėl jis kalbėjo: „Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą.  Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.  Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje.  Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo“. Jėzus dar sakė: „Su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje,  bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai“. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. 34 Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo.

 

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Nuo kada prasideda Dievo Karalystė, ar ji priklauso nuo žmogaus, kur jos geografinės ribos? Klausimai, kurie kirba žmogaus mintyje. Jėzus, atsakydamas į šiuos klausimus, naudoja paprastus, visiems suprantamus palyginimus Karalystės sėklą Kūrėjas nuolat sėja nepriklausomai nuo aplinkybių, gamtinių sąlygų. Ji dygsta taip pat visiškai nepriklausydama nuo žmogaus valios. Jai užtenka net pačios mažiausios vietos, nes ji – tiesiog tokia, į kurią niekas nekreipia dėmesio. Tarsi garstyčios grūdelis. Kuris išaugęs  dovanoja pavėsį, kuriame žmogus gali ir turi susisukti savo gyvenimą. Tad tegus Dangaus Karalystė išlieka ta paprasta paslaptimi: nežinoję nei jos pradžios, nei ribų, neįtakoję jos plėtros, tiesiog po plačiais jos lapais susisukime lizdus. Gyvenimo. Kasdienybės…

 

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po Sumos.
 • Primename, kad velykinės išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • Ateinantį penktadienį melsimės, prašydami šventojo Jono Pauliaus II užtarimo. Rožinį ir Šv. Mišias transliuoti numato Marijos radijas.
 • Ateinantį sekmadienį mūsų bažnyčioje Jono Krikštytojo atlaidai. Dalyvaus svečias kunigas, viešės „Marijos radijo“ savanoriai, kurie rinks aukas naujo studijos pastato statybai. Po Sumos vyks eucharistinė procesija. Taip pat tą dieną Kauno arkikatedorje 15  val vyks arkivyskupijos globėjo Jono Krikštytojo pagerbimo iškilmė.
 • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
 • Birželio 14 – 17 dienomis Kaišiadoryse pirmą kartą vyks Palaimintojo teofilio Matulionio atlaidai. Kviečiame dalyvauti.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.19 (m) šv. Romualdas, abatas

06.21 (M) šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis.

06.22 (m) šv. Paulinas Nolietis, vyskupas.

06.22 (m) šv. Jonas Fišeris, vyskupas,  ir \tomas moras, kankiniai.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 

 

 


2018-06-10

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 3, 20 - 35

 

 Jėzui sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nė pavalgyti. Saviškiai, apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis kaip galvos netekęs.  Atvykę iš Jeruzalės Rašto aiškintojai sakė: „Jis turi Belzebulą“ ir: „Demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus“.  O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko.  Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka.  Todėl jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas.  Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus“.„Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kad ir kaip jie piktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme“.  Jie mat sakė: „Jis turi netyrąją dvasią“. Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, lauke sustoję, per kitus prašė jį iškviesti.  Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs“.  O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai!  Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jėzus neturi kada nė pavalgyti. Jam be galo brangūs žmonės, kurie spiečiasi prie jo, vedini įvairių problemų ir reikalų. Be abejo, čia yra ir tokių, kurie ateina lyg Dievo paegzaminuoti, klausdami, kas Jis toks? Jėzuje jie mato vien tik žmogų. Todėl natūraliai jiems ir kyla klausimas, kaip žmogus gali dvasioms įsakinėti? Atsakydamas jiems, Jėzus nurodo, kad Jis nėra tik žmogus. Mums taip pat kartais yra įprasta matyti Jėzuje tik žmogų. Tačiau apmąstydami šio sekmadienio evangeliją, įsidėmėkime: Jėzus yra galingesnis už visas tas jėgas, kurios žmogų supančioja. Jis – Dievas. Na, o mes, persiėmę Jo žodžiu, pagrįstai galime didžiuotis, esantys Jo šeimos nariais…

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po Sumos.
 • 2018.06.12 antradienį po vakarinių Šv. Mišių konferencijų salėje žiūrėsime filmą apie popiežių Pranciškų.
 • Primename, kad velykinės išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • 2018.06.14 ketvirtadienį – Gedulo ir Vilties diena. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę ir žuvusius dėl jos laisvės.
 • Birželio 14 – 17 dienomis Kaišiadoryse pirmą kartą vyks Palaimintojo Teofilio Matulionio atlaidai. Kviečiame dalyvauti.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.11 (M) šv. Barnabas, apaštalas.

06.13 (M) šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

06. 14 (M) Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 

 

 

 


2018-06-01

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 14 12 – 16. 22 -26

 

 Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: „Kur paruošti tau Velykų vakarienę?“ Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: „Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos  ir, kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: 'Mokytojas liepė paklausti: Kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?' Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums“.  Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“  Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos.  O jis jiems tarė: „Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje“.  Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jėzus sėdasi su mokiniais už stalo. Rodos, taip viskas paprasta. Ir kartu – taip slėpininga. Dievo rankos dalija Duoną, duoda Taurę. Atrodo, viskas kasdieniška. Tačiau žmogaus rankos ne tik tą patį Vakarą, bet ir kasdien, yra kviečiamos imti Dievą kaip Duoną, numalšinti troškulį iš Jo Kraujo tautės. Štai, koks didis slėpinys glūdi paprastume. Slėpinys, į kurį šiandien mes esame kviečiami ir su kuriuo neturime apsiprasti, kaip su kokia nors rutina. Tiesiog eime į aukštutinį kambarį su baldais!..

 

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien – Šv. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Po Sumos bažnyčios šventoriuje vyks Devintinių procesija. Devintinių procesija  organizuojama ir Kauno santakoje. Kauno arkikatedroje iškilmė prasidės 12 val. Šv. Mišiomis, vėliau procesija eis Kauno Santaka. Iškilmei vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas.
 • Šiandien rinkliava skiriama Popiežiaus Pranciškaus vizito išlaidoms padengti. Dėkojame už Jūsų dosnumą!
 • Šiandien Tėvo diena. Laiminame pamaldose dalyvaujančius, meldžiamės už mirusiuosius.
 • Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po Sumos.
 • Ateinantį trečiadienį melsimės už mūsų ligonius.
 • Ateinantis penktadienis – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Prieš vakaro Šv. Mišias vyks Švč. Sakramento adoracija, giedosime Švč. Jėzaus Širdies litaniją.
 • Ateinantį šeštadienį minėsime Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį. Vakaro šv. Mišių metu melsimės į Švč. M. Mariją.
 • Primename, kad velykinės išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • Birželio 14 – 17 dienomis Kaišiadoryse pirmą kartą vyks Palaimintojo Teofilio Matulionio atlaidai. Kviečiame dalyvauti.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.05 (M) šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys.

06.08 ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS

06.09 Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 

 

 


2018-05-25

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 28, 16 – 20

 

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus.  Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,  mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Labai simboliška evangelijos pagal Matą pabaiga. Mokiniai grįžta į Galilėją. Grįžta kad ir vėl pamatytų Jėzų. Tose pačiose apylinkėse, iš kurių jie buvo pakviesti sekti Jį. Šįkart Jėzus kitoks. Klabėdamas mokiniams, Jis jiems patiki didelę misiją. Šiandieną ši mokinių misija tęsiasi. Mūsų uždavinys yra skelbti ne vien tik tautoms bet ir tolimiausiems širdies pakraščiams visa apimančią Dievo meilė ir visagalybę. Patys panėrę į Jėzų, neškime Jį, kad ne tik kiekvienas geografinis taškas, bet ir kiekviena ląstelė Jį pažintų.

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien – Švenčiausiosios Trejybės iškilmė.
 • Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais vyks 17.30, sekmadieniais – po Sumos.
 • Ateinantis sekmadienis – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Po Sumos vyks Devintinių procesija. Taip pat ateinantį sekmadienį minėsime ir Tėvo dieną. Melsimės už gyvus ir mirusius Tėvus, pamaldose dalyvaujančius – laiminsime ir sveikinsime. 7.30 bus giedamas Rožinis už mirusius Tėvus.
 • Visoje Lietuvoje ateinančio sekmadienio rinkliava skiriama Popiežiaus vizito išlaidoms padengti.
 • Primename, kad velykinės išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • Rytoj po vakarinių Šv. Mišių vyks Kipro Petrausko muzikos mokyklos mokinių koncertas, skirtas parapijos jubiliejui. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio mėnuo skirtas Švč. Jėzaus širdies garbei. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais vyks po vakarinių Šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos.
 • Ateinantį penktadienį melsimės į Švč. Jėzaus Širdį, o šeštadienį – į Švč. M. Mariją.
 • Birželio 14 – 17 dienomis Kaišiadoryse pirmą kartą vyks Palaimintojo Teofilio Matulionio atlaidai. Kviečiame dalyvauti.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti    žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

05.31 (F)  ŠVČ.. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMAS

06.01 (M) šv. Justinas, kankinys

06.02 (m) šv. Marcelinas ir šv. Petras, kankiniai.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu

 

 

 


2018-05-18

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 20, 19 - 23

 

               Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“
               Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
             O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šiandien džiaugsmas, šiandien šventė, šiandien „Aleliuja“, šiandien charizmatikų giesmės ir maldos. Šiandien visos Bažnyčios šventė. Sekminės – priimti Dvasią, dovanoti Dvasią, gyventi Šventąja Dvasia. Tokia šventės prasmė, toks yra šios šventės liudijimas.

Visa tai tiesa, tačiau šios dienos Sekminės palydimos evangelijos pagal Joną, pirmiausia, tylios Sekminės. Tylios ir ramios. Tokios meilingos – Jėzus taria „Ramybė jums“. Sekminės prasideda nuo ramybės, nuo tylos. Nauja kūryba, nauja pradžia prasideda iš pačios giliausios ramybės, bet ne iš abejingumo. Ne iš kurtumo kito skausmui, ne iš šalto žvilgsnio į pasaulį. Ne. Iš meilės. Jėzaus žodžiai „imkite Šventąją Dvasią“ gimsta iš ramybės ir tylos, bet prieš tai buvo žvilgsnis jų, mokinių žvilgsnis į Jį, Jo sužalotas rankas ir pervertą šoną. 

SKELBIMAI

 

 • Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais vyksta 17.30 val., sekmadieniais – po Sumos Šv. Mišių.
 • Šią savaitę, rengdamiesi Sekminėms, prieš vakarines Šv. Mišias meldžiamės Devyndienį į Šv. Dvasią.
 • Šiandien Šv. Dvasios Atsiuntimo iškilmė (Sekminės). Prieš Sumą vyks Sekminių procesija.
 • Kitą sekmadienį Švč. Trejybės iškilmės.
 • 2018.05.28 18.40 val. Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje vyks koncertas skirtas Bažnyčios 20-mečio paminėjimui.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti    žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

05.21 (m) Šv. Kristoforas Magaljanesas ir Jo draugai kankiniai.

05.22 (m) šv. Rita Kašietė, vienuolė.

05.24 (F) MŪSŲ VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS, AUKŠČIAUSIASIS KUNIGAS

05.25 (m) Šv. Marija Magdalena, mergelė arba Šv. Beda Garbingasis , bažnyčios mokytojas.

05.26 (M) Šv. Pylipas Neris , kunigas.

 

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už pašauktuosius į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą, kad drąsiai ir dosniai atsilieptų.

 

 


2018-05-08

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 15, 9 - 17

 

 Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.  Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.  

Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau.  Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. 

Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, –kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų. Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien – Motinos diena. Visų Šv. Mišių metu melsimės už gyvas ir mirusias motinas, laiminsime pamaldose dalyvaujančias. Mūsų bažnyčioje 17.30 val. bus giedamas Rožinis už mirusias motinas, o 18.00 val. bus aukojamos iškilmingos gedulingos Šv. Mišios.
 • Šiandien -  po Sumos vyks eucharistinė procesija.
 • 2018-tais metas švenčiame Kauno Gerojo Ganytojo parapijos 20-metį. Parapija – visų namai, kuriuose Dangiškojo Tėvo veidas tampa pažįstamas. Visi esame parapijos nariai. Melskime už savo parapiją, šeimas, jaunimą, katechetus, senjorus, kunigus, darbuotojus. Nepamirškime vieni kitiems dėkoti. Savo parapijai visi esate svarbūs ir  visi esate jos dalimi!
 • Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pasmaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais vyks 17.30 val., o  sekmadieniais – po 10.30 val. Sumos šv. Mišių.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti    žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.
 • Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.

 

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

05.12 (M) Šv. Nerijus ir Achilas,  kankiniai. Šv. Pankratas kankinys.

05.13 (S) VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

Minint Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300  metų ir Lietuvos Nepriklausomybės 100  metų jubiliejus,  esame kviečiami melstis už pašauktuosius į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą, kad drąsiai ir dosniai atsilieptų.

 

 

 

 


2018-04-13

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ Lk 24, 35-48

       O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.

       Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“  Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią.  O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės?  Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“.  Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas.  Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

          Paskui Jėzus tarė jiems: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse“.  Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus,  ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių  ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

          Turi būti (Lk 24, 7), argi neturėjo? (Lk 24,26), turi(Lk 24, 44). Šie pasakymai primena tai, kad visi Dievo sumanymai turėjo būti įgyvendinti per Kristaus kentėjimus, taip pat ir per Jo šlovę.

         Savo mokinius Jėzus paliko Betanijoje. Perkeltine prasme tai reikštų, jog Jis atskyrė juos nuo žydų religinės sistemos (Lk 24, 50) tam, kad jie gyventų visiškai naują gyvenimą ir turėtų visiškai kitokį bendravimą (Jn 12, 1...).

        Paskutinieji Jėzaus žodžiai buvo pažadas mokiniams (Lk 24, 49). O paskutinį kartą iškėlęs rankas Jėzus juos palaimino (Lk 24, 50). Jis pakilo į Dangų, tačiau mokinių širdys buvo kupinos didelio džiaugsmo. Šlovinkime ir mes mūsų Dievą ir mūsų Tėvą ir džiaukimės tobuluoju Gelbėtoju. Todėl su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu galime sušukti: Uolumas dėl sielų išganymo, Bažnyčios išaukštinimo, dėl Dievo garbės turi pas mus viską apėmęs išlaikyti, valdyti ir savo tikslams suvartoti. Tada Kristaus atnešta ramybė visur ir visada lydės.

SKELBIMAI

·       Nuo balandžio 16 dienos meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus.

·       Balandžio 17 dieną antradienį 19.00 val. konferencijų salėje susitikimas su Teologijos mokslų daktaru, kunigu Romualdu Dulskiu.  Vyks paskaita ir naujos knygos pristatymas „Konfucijus ir Kristus“ (bus galima įsigyti knygą su autoriaus autografu).

·       Balandžio 22 dieną sekmadienį mūsų bažnyčioje Gerojo Ganytojo atlaidai. 12.00 val.  Šv. Mišias aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks arkivyskupas Lionginas Virbalas .

·       Iki gegužės 1 dienos dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio gali pervesti parapija. Detalesnės informacijos galite teirautis darbo dienomis parapijos raštinėje.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

04.21 (m) Šv. Anzelmas vyskupas, Bažnyčios mokytojas.


2018-04-11

EVANGELIJA PAGAL JONĄ  20, 19 -31

       Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“

       Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“.

      Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

      Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“

      O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.

        Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas“! Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

       Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje.  O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Šių Evangelijos pasakojimų tikslas, regis, labai papras­tas – įtikinti mus, kad Jėzaus Prisikėlimas nebuvo išlaužtas iš piršto, kad Viešpats pateikė pakankamai svarių įrodymų esąs gyvas, kad buvo būrys liudininkų, kurie jį matė ir lie­tė, su juo kalbėjosi ir valgė. Taigi ir mums šiandien, mėginantiems užčiuopti Prisikėlimo tikrovę, belieka nusilenkti Šventojo Rašto liudijimui ir išpažinti Jėzų kaip Dievą, kuris kada nors ir mus prikels iš kapų. Panašia mintimi bai­giasi daugelis Velykų laikotarpio maldų.

Vis dėlto išdrįskime suabejoti tokiu gražiu scenarijum. Ir būtent apaštalas Tomas, liaudyje gavęs „nevierno Tamo­šiaus“ vardą, šiandien palaimina mūsų norą ieškoti kitoniš­ko Velykų tikėjimo. Nesusigundyti svetima patirtimi, ne­priimti svetimų įrodymų, nedangstyti savo abejonių skam­biais šūkiais bei deklaracijomis. Tomas verčiau pasirenka konfliktą su bendruomene ir „netikėlio“ pravardę negu ti­kėjimą, kuris yra lengvas, skaidrus, madingas.

Be galo svarbi ir kita apaštalo Tomo pamoka mums. Kad galėtų įtikėti prisikėlusį Jėzų, jis prašo sau galimybės pa­liesti mokytojo žaizdas. Evangelistas Lukas taip pat supranta, kad vinių dūriai Jėzaus kūne yra didysis Prisikėlimo žen­klas. Neieškokime čia naujų įrodymų, jog apaštalams pasi­rodęs Jėzus buvo iš tiesų gyvas, apčiuopiamas, „tikras“. Žaiz­dos prisikėlusio Jėzaus kūne yra daugiau už apologetikos vingrybes. Evangelijų autoriams, jau pažįstantiems perse­kiojimų ir kitų negandų skonį, Viešpaties kančios žymės spindi Prisikėlimo viltimi. Krikščionių bendruomenė, savo kūne nešiojanti Jėzaus žaizdas, išdrįsta perskaityti jose gy­vybės ir Dievo šlovės pažadą. <...>

SKELBIMAI

·       Šiandien  Dievo Gailestingumo sekmadienis. Po sumos (10.30 val.) Šv. Mišių  Eucharistinė procesija.

·       Balandžio 22 dieną sekmadienį mūsų bažnyčioje Gerojo Ganytojo atlaidai. 12.00 val.  Šv. Mišias aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks arkivyskupas Lionginas Virbalas .

·       Iki gegužės 1 dienos dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio gali pervesti parapija. Detalesnės informacijos galite teirautis darbo dienomis parapijos raštinėje.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

04.09 (S) VIEŠPATIES APREIŠKIMAS .

04.11 (M) Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys.

04.13 (M)  Šv. Martynas I, popiežius , kankinys.

 

 


2018-04-01

EVANGELIJA PAGAL JONĄ  20, 1 - 9

Tuščias kapas

          Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos.  Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo.  Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį.  Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo.  Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules  ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis paliktą, bet suvyniotą ir atskirai padėtą.  Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo.  Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Viskas prasidėjo tyla, bet nebūtinai viskas tyla baigiasi. Ne, baigiasi gyvenimu. Iš tiesų viskas baigiasi judesiu. Bet negali užmiršti tylos, negali užmiršti Dievo, kuriančio ir atperkančio mus, įsikūnijančio ir gyvenančio. Negali užmiršti Jėzaus tylos, negali užmiršti jo dykumos ir nereikia taip lengvai užmiršti. Gavėnia jau praeitis, bet ji ir mūsų dabartis. Ji ir mūsų dykuma dabar, net ir Velykose.

Tegul skamba „Aleliuja“, tegu skamba šlovės himnai, bet tegu mumyse skamba ir tyla, ir ramybė, be kurių nebus nieko – nei Kalėdų, nei Velykų, nebus paprastų stebuklų ir nebus prisikėlimo šviesos. O jei visa tai yra, jei visa tai sukurta, jei visa tai duota, jei visa tai atėjo iš dangaus kaip malonė, jei Jis iki šio tebėra tarp mūsų, visa tai su tyla, ramybe ir meile.

Tegul būnam mes pasveikinti ir tegul gyvenimo Dievas sukrečia mūsų gyvenimus, teikdamas ramybę, kad sukrėsti gyvenimai pražystų ir duotų vaisių.                     Skaitinį komentuoja br. Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM

 

SKELBIMAI

 

·       Balandžio 2 diena – II  Šv. Velykų diena. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje aukojamos: 8.00, 9.00, 10.30 ir 12.00 val.

·       Balandžio 4 diena – pirmas mėn. trečiadienis meldžiamės už ligonius.

·       Balandžio 6 diena – pirmasis mėn. penktadienis.  Prie išstatyto Šv. Sakramento melsimės į  Švč. Jėzaus Širdį.

·       Balandžio 7 diena – pirmas mėn. šeštadienis. Melsimės  Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

·       Balandžio 8 diena -  Atvelykis - Dievo Gailestingumo sekmadienis. 9 val. Šv. mišiose melsimės už Ateitininkus. Po 10.30 val. (sumos)  Šv. Mišių procesija.

·       Iki gegužės 1 dienos dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio gali pervesti parapija. Detalesnės informacijos galite teirautis darbo dienomis parapijos raštinėje.


2018-03-02

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 2, 13 – 25

 Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę.  Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų.  Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus.  Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“  Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane.

 Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“ Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“  Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“  Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę.  Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.

 Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus.  Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo.  Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje.

MINTYS PAMĄSTYMUI

        Evangelistui Jonui būdinga priešpriešinti Jėzui žydus kaip tuos, kurie nepriima Gerosios Naujienos, todėl jie ir „nesusikalba“ su Jėzumi. Štai ir čia jie mato tik tą išorinę šventyklą, kurioje nuo seno aukojami gyvuliai už žmonių nuodėmes, o Jėzus nori pasakyti naują Tiesą apie Šventyklą, kuri yra Jo paties Asmuo, o kartu ir Auka, kartą ir visiems laikams paaukota už viso pasaulio nuodėmes, kad mūsų širdžių šventykla būtų atnaujinta, mumyse atkurta tai, ką buvo sugriovusi nuodėmė. Išties tam reikalingos nemažos ir gana drastiškos priemonės: „susukti iš virvučių rimbą“ ir su visa jėga, net piktumu išvaryti iš mūsų „senojo žmogaus“ mąstyseną ir įsisenėjusius ydingus papročius, nelyginant gyvulius iš šventyklos kiemo. Tačiau tai – labai švelnu, palyginti su tuo, kur Jį patį, Mylimąjį Tėvo Sūnų, nuvedė Jo uolumas dėl Tėvo namų, mūsų širdžių šventyklos, kad išsipildytų Senojo Testamento pranašystė: „Uolumas dėl tavo Namų sugrauš mane“. Tas beprotiškos meilės uolumas nuvedė Jį ant Kryžiaus, kaip apaštalas Petras vėliau paskelbs: „Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad, numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis“ (1 Pt 2,24). Per tris dienas Jis atstatė „savo kūno šventyklą“, prisikeldamas iš numirusių, ir tai yra mums duotas didysis Ženklas. Jei mes panorėsime jį matyti ir suprasti, turime šansą, kad ir mes savo vidinėse šventyklose  kaip „tikrieji garbintojai šlovinsime Tėvą dvasia ir tiesa, nes pats Tėvas tokių garbintojų ieško“ (plg. Jn 4,23). Jei tik mes panorėsime savo gyvenimo sunkumuose, prislėgimuose, išbandymuose pamatyti tą „rimbą“, kuris mus apvalo ir rodo į Jėzaus Kryžių, tenai iki galo išlietą gailestingumą mums, begalinės meilės Ženklą.

SKELBIMAI

·       Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina vengti triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikytis pasninko. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias  apmąstomas gavėnios penktadieniais 17.30 val.,  o sekmadieniais 7.30 val.  giedame Graudžius verksmus.

·       03.11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Meldžiamės už Tėvynę.

·       Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

 

Bažnyčia mini:

03.07 Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės.

03.08 Šv. Dievo Jonas vienuolis.

03.09 Šv. Bonifacas Kverfurtietis, vyskupas, kankinys.

03.10 Šv. Pranciška Romietė vienuolė.


2018-02-23

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 9, 2 – 10

 Po šešių dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje.  Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje.  Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi.  Petras ir sako Jėzui: „Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime tris palapines: vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui“.  Jis nesižinojo, ką sakąs, nes jie buvo persigandę.  Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“  Ir tuojau, vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų.

 Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių.  Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia „prisikelti iš numirusių“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

      Evangelijos ištrauka mums kalba apie Jėzaus Atsimainymą. Akimirkai Dievo Sūnaus dieviška tikrovė, besislepianti po žmogiška prigimtimi, buvo lyg išlaisvinta, ir Jėzus pasirodė išoriškai tuo, kuo Jis iš tikro yra – pasaulio šviesa. Tai buvo ramybės ir džiaugsmo aplinka, nes apaštalas Petras negalėjo susilaikyti nepasakęs: „Rabi, gera mums čia būti“. Bet tuo metu juos apgaubė debesis ir pasigirdo balsas: „Šitas mano mylimasis sūnus. Klausykite Jo!“.

Šiais žodžiais Dievas Tėvas atiduoda Jėzų Kristų žmonijai kaip vienintelį Mokytoją. Įsakymas Jo klausyti - tai Dievo meilės išraiška žmogui. Klausyti Jėzaus nėra vien tik pareiga, bet greičiau malonė ir privilegija. Jis yra tiesa: sekdami Jį, mes negalime apsigauti. Jis yra meilė, nes Jis ieško vien tik mūsų laimės.

SKELBIMAI

 • Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina vengti triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikytis pasninko. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias  apmąstomas gavėnios penktadieniais 17.30 val.,  o sekmadieniais 7.30 val.  giedame Graudžius verksmus.
 • Kovo 1 dieną ketvirtadienį -  mūsų bažnyčioje visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija.
 • Kovo 2 dieną, pirmasis mėnesio penktadienis. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės į  Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis.
 • Kovo 3 dieną, pirmasis mėnesio šeštadienis. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis prašant Švč. Mergelės Marijos pagalbos. Taip pat šeštadienį minime ŠV. KAZIMIERĄ, PIRMĄJĮ LIETUVOS GLOBĖJĄ.
 • Dirbantieji 2 procentus  gyventojų pajamų mokesčio gali skirti parapijai. Detalesnės informacijos teirautis vestibiulyje arba darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

Bažnyčia mini:

03.03 Šv. Kazimieras, Pirmasis Lietuvos Globėjas.

 


2018-02-15

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 12 – 15

JĖZAUS VIEŠOJO VEIKIMO PRADŽIA

Gundymas dykumoje

Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą.  Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.

    Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną:  „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

      Jėzus įveikia gundymą, pasirinkdamas grožį ir Jam patikėtos žinios pasauliui galybę. Naujiena apie Dievo karalystę yra tikras grožis ir šviesa: Dievas pažvelgė į savo žmones, pamatė jų skausmą ir ištarė „gana“. Dievas jau yra čia, Jis drauge su mumis kovoja prieš blogį ir tuo būdu keičia žmogaus širdį ir visą pasaulį. Dievas ateina, kad išgelbėtų mūsų gyvenimą, dalijasi su mumis savo gyvenimu. Mes galime jausti Jo meilę, Jo nuoširdų palankumą mums. Dievas niekuomet daugiau nepaliks mūsų, jei tik mes Jo nepaliksime. Jis ateina, kad perkeistų pasaulį, padarytų jį tokiu, kuriame galima rasti gyvenimo pilnatvę ir tikrąją laimę.

     Todėl negalime pradėti Gavėnios susiraukę ir nepatenkinti savimi bei mus supančiu pasauliu. Jėzus mus kviečia nusišypsoti, taip, kaip galėtume tikėtis, nusišypsojo Jis pats, pradėdamas savo misiją: prisiartino Dievo karalystė, tikėkite ja. Geroji Jėzaus skelbiama naujiena reiškia meilę, Dievo meilę žmogui.

Todėl tikėti Evangelija – tai tikėti meile, pasitikėti ja. Turime pradėti nuo to, jei norime, kad pas mus ateitų Dievo karalystė. (Mons. Adolfas Grušas)

 

SKELBIMAI

 

 • Vasario 18 dieną sekmadienį po 12.00 val. Šv. Mišių konferencijų salėję meninė programa, skirta Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti. Dalyvauja ansamblis „Sūduva“.
 • Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina vengti triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikytis pasninko. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias bus apmąstomas gavėnios penktadieniais 17.30 val.,  o sekmadieniais 7.30 val.  giedosime Graudžius verksmus.
 • Dirbantieji 2 procentus  gyventojų pajamų mokesčio gali skirti parapijai. Detalesnės informacijos teirautis vestibiulyje arba darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

 

 

Bažnyčia mini:

 

02.21 Šv. Petras Dominjonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

02.22 Šv. Petro Apaštalo Sostas, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris aplanko katedrą ir pamaldžiai sukalba Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą.

02.23 Šv. Polikarpas vyskupas, kankinys.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga vasario  mėnesį esame kviečiami melstis Už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus


2018-02-09

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 40 - 45

Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“.  Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“  Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino:  „Žiūrėk, niekam nieko nepasakok! Eik pasirodyk kunigui ir už pagijimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien Pasaulinė ligonių diena. Savo maldose prisimename ligonius ir gydytojus.
 • Šiandien lietuvos vyskupai Trakų bazilikoje Lietuvą apaukos Nekalčiausiajai Švč. M. Marijos Širdžiai. Atsiliepdami į vyskupų raginimą jungtis į bendrą maldą, per visas Šv. Mišias prieš tikėjimo išpažinimą, kalbėsime Lietuvos paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos širdžiai maldą.
 • Vasario  12 dieną 17 val. konferencijų salėje vyks susitikimas su prof. Vytautu Radžvilu.
 • Vasario 14 – oji – Pelenų diena. Prasideda gavėnia. Šv. Mišios, kurių metu šventinsime ir barstysime pelenus, bus aukojamos šiokiadienio tvarka. Pelenų dieną tikintieji laikosi griežto pasninko.
 • Vasario 15 d. 16.45  bažnyčioje vyks renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui.
 • Vasario 16 – ąją minėsime Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį. Ta proga mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 12.30 val. šiai progai paminėti skambės Lietuvos bažnyčių varpai. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje minint Lietuvos šimtmetį nuo vasario 14 dienos vakaro iki 16 dienos ryto vyks nepertraukiama 40 valandų Švč. Sakramento adoracija, o iškilmingos Šv. Mišios bus aukojamos vasario 16d. 10 val. Vasario 16  dieną Lietuvos vyskupai atleidžia tikinčiuosius nuo gavėnios penktadieniais privalomo pasninko.
 • Vasario 18 dieną meninę programą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui parodys ansamblis „Sūduva“. Pradžia po 12 val. Šv. Mišių.
 • Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina vengti triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikytis pasninko. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias bus apmąstomas gavėnios penktadieniais 17.30,  o sekmadieniais 7.30  giedosime Graudžius verksmus.
 • Dirbantieji 2 procentus  gyventojų pajamų mokesčio gali skirti parapijai. Detalesnės informacijos teirautis vestibiulyje arba darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“Bažnyčia mini:

 

02.11 PELENŲ DIENA. GAVĖNIOS PRADŽIA

02.16 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA. MELDŽIAMĖS UŽ TĖVYNĘ LIETUVĄ. MINIME NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMETĮ.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga vasario  mėnesį esame kviečiami melstis Už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus

 

 


2018-02-04

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 14 – 20

 

          Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus.  Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė.  Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius;  visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis.

 Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos  ir, suradę jį, pasakė: „Visi tavęs ieško“.  Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs“.  Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas [žodį] jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jėzus paima sergantį žmogų už rankos. Karštis paliauja. Žmogus vėl gali garbinti Dievą ir Jam patarnauti. Ar mūsų namuose dar yra vieta, kur galėtų prisėsti Dievas? Tam, kad paimtų žmogų už rankos, kad pagydytų, kad suvaldytų bet kokią, tiek fizinę, tiek dvasinę karštinę? Ar nebijom dievo? Evangelistas Morkus mums kalba, kad Jėzus troško eiti į visus miestelius ir kaimus, į visas vietas, kurios Jo dar nepažino. Kad skelbtų Gerąją Naujieną. Ar mūsų durys atviros Gerąjai Naujienai?

 

SKELBIMAI

 

 • Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis. Po Sumos – Eucharistinė procesija.
 • Vasario 5 dieną  minėsime šventąją mergelę ir kankinę Agotą. Šv. Mišių metų šventinsime duoną ir vandenį,  kaip apsaugos ženklus nuo gaisro pavojaus.
 • Vasario 7 dieną trečiadienį vakaro Šv. Mišių metu melsimės už ligonius. Vasario  12 dieną 17 val. konferencijų salėje vyks susitikimas su prof. Vytautu Radžvilu.
 • Vasario  15 dieną 16.45 val. Lietuvos 100-mečiui paminėti parapijoje vyks kultūrinis renginys.
 • Vasario 11 dieną sekmadienį Trakų bazilikoje Lietuvos vyskupai paaukos Lietuvą Nekalčiausiajai Švč. M. Marijos Širdžiai. Ganytojai kviečia ateinantį sekmadienį jungtis į maldą už Tėvynę.
 • Vasario 11 dieną sekmadienį melsimės už ligonius bei gydytojus. Bažnyčia minės Pasaulinę ligonių dieną.
 • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.
   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

02.05 (M)  šv. Agota, mergelė, kankinė.

02.06 (M) šv. Paulius Mikis ir jo draugai kankiniai.

02.08 (m) šv. Jeronimas Emilijanis, kankinys.

02.08 (m) šv. Juozapina Bachita, mergelė.

02.10 (M) šv. Scholastika, mergelė.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga vasario  mėnesį esame kviečiami melstis Už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus

 


2018-01-26

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 21 - 28

 

JĖZAUS VIEŠOJO VEIKIMO PRADŽIA

Kafarnaume

 Jie atvyko į Kafarnaumą, ir netrukus, šabo dieną, nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai.

Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“  Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“  Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo.  Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“  Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Mk 1,23-1,28: Senovės žydai praktiškai neskirdavo ligos nuo piktųjų dvasių ar demonų apsėdimo. Toks tikėjimas ligų demonais buvo labai paplitęs Artimuosiuose Rytuose. Vis dėlto evangelijos aiškiai moko, jog esama velnio ir jo piktųjų angelų (plg. Mt 25,41). Taip pat visiškai suprantama mintis, jog bet koks blogis, įskaitant ir ligas, gali išplaukti iš velnio, kuris veikia nuodėmingąjį pasaulį (plg. Lk 3,6). Jėzus nugali piktąsias dvasias ir ligas.

SKELBIMAI

 

 • Sausio mėnesį meldžiamės už krikščionių vienybę , kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.
 • Vasario mėnesį melsimės už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną.
 • Vasario 1 dieną ketvirtadienį – bažnyčioje po 8.00 val. Šv. mišių vyks Švč. Sakramento adoracija.
 • Vasario 2 d. KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ (Grabnyčios). Šv. Mišios: 8.00, 10.00, 18.00 val.. Kiekvienose Šv. Mišiose bus šventinamos Grabnyčių žvakės.
 • Vasario 2 d. pirmas mėnesio penktadienis – vakarinėse Šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis.
 • Vasario 3 d. pirmas mėnesio šeštadienis – vakarinėse Šv. Mišiose melsimės prašydami Švč. Mergelės Marijos pagalbos.
 • Dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio kaip ir kasmet gali pervesti parapijai. Iš anksto dėkojame už aukas. Detalesnės informacijos teiraukitės darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti naujus žurnalo „Artuma“. Maldyno „Magnificat“, meditacijų knygelės „Žodis tarp mūsų“ numerius.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.28 (F) šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas .

01.29 (m) šv. Agnietė Meriči, mergelė.

01.31 (M) šv. Jonas Boskas, kunigas.

02.02 (F) KRISTAUS PAAUKOJIMAS (Grabnyčios).

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.  Vasario mėnesį melsimės už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną.


2018-01-21

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 1, 14 - 20

 

   Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną:  „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

 Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai.  Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“.  Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo.

 Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus.  Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Keletą sekmadienių iš eilės Dievo Žodis mums kalba apie pašaukimą. Jei atkreipėte dėmesį, praeitą sekmadienį girdėjome kiek kitokią mokinių pašaukimo istoriją. Šiandien tą pačią temą mums pristato evangelistas Morkus. Ir neatsitiktinai, nes kiekviena pašaukimo istorija kitokia. Viešpats mokinių kvietimui nesinaudoja iš anksto parengta  vieta, tačiau kviečia, tam tikra prasme išima juos iš kasdienybės, kad palikę viską, kuo gyveno, taptų žmonių žvejais. Leistis į šią tarnybą – eiti ten, kur gyvena žmonės. Tačiau eiti tik su Kristumi. O tam reikia radikalumo. Dėkokime Dievui, kad evangelijos žinia yra radikali žinia. Ir ryžkimės patys tą radikalumo grožį atrasti kasdien!..

 

 

 

SKELBIMAI

 

 

 • Sausio 18 – 25 dienomis – melsimės už krikščionių vienybę. Įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus tikintiesiems, kurie dalyvauja maldų už krikščionių vienybę savaitės kokiame nors renginyje.
 • Sausio 22 dieną melsimės, prašydami šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
 • Dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio kaip ir kasmet gali pervesti parapijai. Iš anksto dėkojame už aukas. Detalesnės informacijos teiraukitės darbo dienomis parapijos raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti naujus žurnalo „Artuma“. Maldyno „Magnificat“, meditacijų knygelės „Žodis tarp mūsų“ numerius. 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.24 (M) šv.Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas .

01.25 (F) ŠV. APAŠTALO PAULIAUS ATSIVERTIMAS.

01.26 (M) šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai.

01.27 (M) Palaimintasis Jurgis Matulaitis.

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.

 


2018-01-05

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 2, 1 - 12

 

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.  Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs:  Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį“. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“.  Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi.  Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.  Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

 

KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ PASKELBIMAS

 

Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu. Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą. Šiais 2018 – tais Viešpaties metais vasario mėnesio 14 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką. Balandžio mėnesio 1 dieną džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. Gegužės mėnesio 13 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žengimą į dangų. Sekminių šventė bus gegužės mėnesio 20 dieną, birželio mėnesio 3 dieną – Švenčiausiojo Kristaus  Kūno ir Kraujo šventė. Gruodžio mėnesio 2 dieną - pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius. Amen.

 

SKELBIMAI

 

 • Parėjusiais metais mūsų parapijoje buvo pakrikštyti 67 žmonės; 150 žmonių priėmė Pirmąją Komuniją; apie 60 parapijiečių priėmė Sutvirtinimo sakramentą, buvo palaimintos 8 santuokos, 84 ligoniai aplankyti namuose; palaidoti 326 žmonės.
 • Šiandien švenčiame Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventę. Šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Po  Sumos – eucharistinė procesija.
 • Rytoj švęsime Kristaus Krikšto šventę. Šia švente baigiasi Kalėdų laikas.
 • Sausio 13 – oji – Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę, dėkosime už visus tuos, kurių gyvybės sudėtos ant mūsų laisvės aukuro.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“. 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.08 (F) Kristaus Krikštas.

01.13 (m) šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Laisvės gynėjų diena.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.

 


2017-12-29

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 2, 15 – 20

 Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo.  Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją.  Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė:  „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje:  šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę“.  Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama.  O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, –  ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.  Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru,  o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis.  Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Atlikę visa, ko reikalauja Įstatymas, Juozapas, Marija ir Kūdikis grįžta į kasdienybę. Evangelistas Lukas trumpoje šio sekmadienio evangelijoje, kuri aprėpia ne tokį ir trumpą laiką – visa Jėzaus vaikystę, sako, jog “vaikelis augo ir stirėjo”. Šiandien ir mes melskime, kad Jėzus mumyse augtų ir stiprėtų. Augtų ir stiprėtų nepaisant problem ir laikmečio išbandymų, juk nuostabu patirti, kad tai, ką patiria mūsų šeimos, patyrė ir Šventoji Šeima. Tad Jėzau, Marija, Juozapai, melskite už mūsų šeimas!

SKELBIMAI

 • Šiandien - Šventosios Šeimos iškilmė.  Per 12 val. Šv. Mišias sutuoktiniai atnaujins Santuokos sakramento metu duotus pažadus, melsimės už šeimas ir laiminsime jas. Bus giedamas padėkos himnas „Tave, Dieve, garbinam“. 23 valandą bus aukojamos Šv. Mišios užbaigiant senuosius ir pasitinkant Naujuosius metus.
 • Sausio 1d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja. Pasaulinė Taikos diena. Šv. Mišios bus aukojamos 9, 10.30 ir 12 valandomis. Pradedant Naujuosius metus bus giedamas himnas Šventajai Dvasiai. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja giedant ar recituojant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
 • Ateinantį antradienį melsimės į šv. Antaną.
 • Ateinantį trečiadienį vakaro Šv. Mišių metu melsimės už mūsų ligonius.
 • Ateinantį ketvirtadienį bažnyčioje vyks Švč. Saktramento adoracija.
 • Ateinatį penktadienį melsimės į Švą. Jėzaus Širdį. 17 val. Švč. Sakramento adoracija, 18 val. Šv. Mišios.
 • Ateinantį šeštadienį melsimės į Švč. M. Mariją.
 • Ateinantis sekmadienis – Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė. Šventinami auksas,smilkalai, mira ir kreida. Po Sumos – eucharistinė procesija.
 • Bažnyčios vestibiulyje galima įsigyti krikščioniškos literatūros.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.01 (S)  ŠVČ. M. MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. PASAULINĖ TAIKOS DIENA.

01.02. (M) šv. Bazilijis Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai.

01. 03. Meldžiame, kad Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė būtų paskelbt palaimintąja.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis  krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.

 

 


2017-12-15

2017-12-01

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 21, 29 – 33

 

 Ir jis jiems pasakė palyginimą: „Stebėkite figmedį bei kitus medžius.  Kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą Taip pat pamatę tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti.  Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Nuostabu, kad laikas nuo laiko esame kviečiami savo mintis, žvilgsnius pakylėti virš kasdienių rūpesčių. Nors esame įpratę adventą traktuoti tik kaip pasirengimą Kalėdoms, gatvių puošimo, šurmulio laikotarpį, vis dėl to  šis laikotarpis primena apie žmogaus susitikimą su Dievu. Taip, rodos, tikrai jis neišvengiamas nuo šurmulio, nes tuo gyvename. Vis dėl to net ir tokioje, rodos, nedėkingoje terpėje neturime pamiršti ir tylos, galimybės matyti ne vien tik save, savo interesus ir rūpesčius, bet ir kitą. Ne veltui Bažnyčia, pradėdama naujuosius liturginius metus, mus dar ir dar kartą kviečia mąstyti apie Dievo Karalystę. Daugybę kartų klausėme, kaip Ji atrodo, kur randasi, kokios Jos geografinės ribos ar charakteristikos. Daugybę kartų ieškojome atsakymų. Tačiau prie to sugrįžti niekad nevėlu. Ir būtent advento pradžioje. Trumpoje evangelijoje, kuria pradedamas šių metų adventas, juk ir glūdi atsakymas, kur ieškoti Dievo Karalystės, kaip Ją atpažinti ir kodėl pravartu, nor sir šurmulio akivaizdoje, paprasčiausiai apsidairyti. Dievo Karalytė juk tarpsta čia pat. Ten, kur veikia patys paprasčiausi fizikiniai dėsniai. Kur auga, žydi, vaisius nokina figmedis, kur yra mūsų broils ar sesuo, kur esame ir kuo gyvename mes. Advento laikotarpis tegul būna tos Karalystės atpažinimo laikotarpiu.

 

 

SKELBIMAI

 

 • Advento laikotarpiu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius laikytis rimties, penktadieniais – pasninko.
 •  Advento sekmadieniais 7.30 val. bus giedamos Marijos valandos.
 • Kalėdaičių galima įsigyti tik bažnyčios vestibiulyje, arba raštinėje.
 • Jei norėtumėte, kad Jūsų butą prieš Kalėdas aplankytų ir palaimintų kunigas –  susitarkite su kunigu asmeniškai.
 • 2017.12.03 - po sumos Šv. Mišių – Eucharistinė procesija. 12.30 val. konferencijų salėje Veikliųjų žmonių bendrijos liudijimai.
 • 2017.12.05 – pirmas mėnesio antradienis. Vakarinėse Šv. Mišių metu prašom Šv. Antano užtarimo meldžiamės 17 val. konferencijų salėje renginys vaikams apie Bibliją.
 • 2017.12.06 – pirmasis mėnesio trečiadienis. Vakaro Šv. Mišių metu melsimės už ligonius.
 • Visą Advento laikotarpį vyksta akcija „Gerumas mus vienija“. Prisidėdami prie šios akcijos, paremsime Carito veiklą. Taip pat renkamos aukos Carito valgyklai.
 • 2017.12.08 - švęsime Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka.
 • Advento rekolekcijos mūsų bažnyčioje numatomos gruodžio 16 – 17 dienomis.
 • Bažnyčios vestibiulyje galima įsigyti krikščioniškos literatūros.

 

 

BAŽNYČIA MINI ŠVENTUOSIUS:

 

12.07 (M) šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

 

12.08 (S) ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS

 

 


2017-10-04

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 21, 33 - 43

 

 „Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams  ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies.  Bet  vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais.  Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'. Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: 'Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą'. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė.  Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“  Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“. Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose:

Akmuo, kurį statytojai atmetė,

tapo kertiniu akmeniu.

Tai Viešpaties padaryta

ir mūsų akims tai nuostabą kelia.

Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Žmogus, kaip gimtosios nuodėmės pasekmę, savyje jaučia troškimą viešpatauti. Būti visa ko šeimininkas. Prieš nieką neatskaitingas. Elgtis taip, kaip nori – tarsi viskas būtų jo nuosavybė.

Keista, bet visi bandymai sukurti žemėje rojų, kuriame visi būtų lygūs, laimingi, sotūs, bet be Dievo – baigiasi labai prastai. Ta rojaus pasaka tampa realybės pragaru. Pragaras – vienintelė vieta, kurioje nėra Dievo.

O jei Dievo nėra, tai viskas galima – kažkada sakė Dostojevskis. Todėl ir žmogaus pastangos daryti gera be Dievo ilgainiui tampa blogio šaknimis. Mes, žmonės, esame sužeisti, riboti ir dažnai mūsų supratimas kas yra gera ir bloga yra iškreiptas. Pasaulio tironai buvo vieni iš tų, kurie manė, kad elgiasi teisingai ir nepripažino, kad darė kažką blogo. Dievas tokiu atveju yra kaip atskaitos taškas, pagal kurį galiu vertintinti save, savo mintis, darbus, siekius.

Žiūrint į šios dienos Evangeliją, joje galiu matyti ir save, kaip Dievo vynuogyną. Tą, kurį Dievas sukūrė iš meilės. Tą, kuriuo jisai rūpinasi, saugo. Ir taip pat tą, kurį patikėjo man pačiam. Tačiau tikrasis šeimininkas kiekvieno mūsų buvo ir yra Dievas. Todėl už save pačius esame atsakingi prieš Dievą. Dievas visada mums siunčia pranašus, bet dažnai jų nenorime klausyti, kaip vynuogyno nuomininkai, kurie manė, kad vynuogynas yra tik jų. O ką mes darome su Tėvo mylimiausiuoju Sūnumi, kuris yra Dievo Žodis?                       Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Deimantas Braziulis

 

SKELBIMAI

 

 • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui.. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėjoja Jums už aukas ir nuolat meldžiasi už Jus.
 • Spalio mėnuo skirtas Rožinio maldai. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje ar šeimoje pamaldžiai sukalba Rožinio dalį. Mūsų bažnyčioje Rožinis bendruomeniškai bus kalbamas šiokiadieniais 17.30, o sekmadieniais – prieš 8 val. Šv. Mišias.
 • Marijos radijas kviečia prisidėti prie naujo studijos pastato statybos. Auką galite atnešti darbo dienomis į parapijos raštinę.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,naują  žurnalo „Kelionė“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.09 (m) Šv. Dionizas vyskupas, kankinys.

10.11 (m) Šv. Jonas  XXIII, popiežius.

10.14 (m) Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys.

10. 15 (M) Šv. Jėzaus Teresės Avilietė, bažnyčios mokytoja. Ir Misijų sekmadienis.

 


2017-08-25

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 16, 13 – 20

 

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“  Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje.  Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.  Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jėzus Pilypo Cezarėjoje. Gana naujo miesto, galima sakyti, pasižymėjusio pagoniškumu, sekuliarumu, apylinkėse. Ar ne simboliška? Galėtume klausti, kiek šiandien panašaus kalibro apylinkių galima būtų suskaičiuoti net ir tuose kraštuose, kurie lyg ir nuo seno vadinami krikščioniškais. O juk dažnai šiandien krikščionybė tik ir lieka pavadinimu... Jėzus klausė mokinių kuo žmonės Jį laiko. Šiandien Jis klausia to paties ir mūsų. Tik kad atsakytume į šį klausimą, reikia mums patiems įvardinti, kas mums yra Jėzus, ar mes Jį pažįstame? Petras tuomet atsakė visų vardu. Šiandien ir mes turime paklusti tam, kuris, lyg Mozė, mūsų vardu kalbasi su Dievu ir mus nuolat užtaria bei veda. Tad ar nepamiršome melstis už popiežių, prisiminti jo maldos intencijas, ar nepamiršome ir savo krašto vyskupų bei parapijoje besidarbuojančių kunigų? Visų tų, kurie mums padeda pažinti Viešpatį Jėzų, vienaip ar kitaip patarnaudami mūsų bendruomenei...

 

 

 

SKELBIMAI

 

 • Penktadienį – Rugsėjo 1 –oji. Šv. Mišių metu melsimės už mokinius, mokytojus, studentus, dėstytojus, prašydami jiems Dievo palaimos ateinančiais mokslo metais. Tą dieną minėsime ir popiežiaus Pranciškaus įvestą Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną. Kadangi ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio penktadienis, todėl 17 val. vyks Švč. Sakramento adoracija, o 18 val. melsimės į Švč. Jėzaus širdį.
 • Rugsėjo 2 diena – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją.
 • Rugsėjo 3 d.  – pirmasis mėnesio sekmadienis. Po 10.30 Šv. Mišių – Eucharistinė procesija.
 • Rugsėjo 1 – 8 dienomis vyksta didieji atlaidai Trakuose, o rugsėjo 7 – 15 dienomis – Šiluvoje. Rugsėjo 10 dieną organizuojama parapijos piligriminė kelionė į Šiluvą. Užsirašyti ir detalesnės informacijos teirautis raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti    žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“, naują žurnalo „Kelionė“ numerį.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08. 28. (M) šv. Augustinas. Vyskupas,  Bažnyčios mokytojas.

08.29. (M) šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas.

09.01. Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena.

 

 


2017-08-20

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 15, 21 – 28

Kananietės merginos išgydymas

 Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“  Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“  Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis“.  Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“  Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“.  O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo“.  Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Iš pradžių vargo prislėgtos motinos malda tarsi lieka nepastebėta. Viena iš galimų moters reakcijų: pasišalinti. Mokiniai, kurie paprastai nerodo simpatijos žmonėms iš šalies, šįkart užtaria ją. Prieina prie Jėzaus ir prašo už ją, tačiau ne todėl, kad suprastų jos poreikį, bet kad greičiau ja atsikratytų . Nors šį sykį Viešpats jai atsakė: Aš Esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Vis dėlto ji nepaliovė prašiusi: Viešpatie, padėk man! (Mt 15, 25). Antrasis Jėzaus atsakymas teikė dar mažiau vilties: Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams (Mt 15, 27). Nors ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį, vis dėlto moteris nenustojo prašiusi. Net ir tokiomis aplinkybėmis ji meldžia nors Viešpaties malonės trupinių. Pagaliau už jos atkaklumą atlyginama: O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai (Mt 15, 28).

Nepailsdami melskimės. Prašykime jėgų atlikti pareigą, malonės ištverti išmėginimus, paguodos užklupus rūpesčiams. Būkime tikri, kad kiekvieną dieną nėra geriau praleisto laiko už tą, kurį praleidžiame budėdami ir melsdamiesi. Jėzus mus tikrai girdi ir reikiamu laiku atsakys į mūsų maldas. Melskimės už vaikus, lyg trokštume duonos. Minėkime Jam jų vardus dieną ir naktį, nenurimkime, kol esame gyvi, nepasiduokime. Tikėkime: Jėzus nesikeičia. Jis išklausė kanaanietės motinos maldą ir patenkino jos prašymą, išgirs ir mus. Artėja diena, kai Viešpats suteiks mums atsakymą ir ramybę. (Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vitas Kaknevičius)

 

 

SKELBIMAI

 

 • Ateinantis antradienis – rugpjūčio 22 diena. Tradiciškai 12 val. melsimės, prašydami šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
 • Kviečiame dalyvauti parapijoje veikiančių maldos grupelių ir chorų veikloje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“. 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08.21 (M) Šv. Pijus X, popiežius.

08.22 (M)  ŠVČ. MERGELĖ MARIJA KARALIENĖ.

08.24 (F) Šv. Baltramiejus, apaštalas.

 

 


2017-07-14

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 13, 1 - 23

 

   Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto.  Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė.  Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio.  Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo.  Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos.  Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimt teriopą, dar kiti trisdešimt teriopą.  Kas turi ausis, teklauso!“Priėję mokiniai paklausė: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“  Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota.  Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitos tautos širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau jums: daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo“. „O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją.  Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio.  Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima.  Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta.  Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas.  Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Galime stebėtis tuo evangelijos Sėjėju. Ne vienas gal dar ir pasakytume, kad Jis – nekompetentingiausio darbuotojo pavyzdys. Juk daro nežinia ką. Sėja neparuošęs dirvos. Sėklą tiesiog meta bet kur. Tokia keista aplinkybė mums labai subtiliai atskleidžia Dangaus Karalystės paslaptis. Jas išsiaiškinti mes galime tik bendradarbiaudami su tuo Sėjėju. Taigi, į kokią dirvą kris sėkla ir ar ji duos vaisių – ne tik Sėjėjo, kiek mūsų atsakomybė. Ar įdirbome  tą dirvą, kur kasdien į mus krenta Evangelijos sėkla, ar prižiūrime ją taip, kad ji duotų bent kokį vaisių? O gal ir mūsų širdis aptukusi ir Dievas neturi kitos galimybės prie jos prieiti, kaip tik per, rodos, neekonomišką ir mums labai dažnai protu net neaprėpiamą Dangaus Karalystės paprastumą bei neūkiškumą?

SKELBIMAI

 

 • Bažnyčios vestibiulyje veikia partoda, skirta poeto Bernardo Brazdžionio 110 – osioms gimimo ir 15 – osioms mirties metinėms paminėti. Šią parodą surengti padėjo Maironio lietuvių literatūros muziejus.
 • Liepos  mėn. (dieną patikslinsime) po vakarinių Šv. Mišių konferencijų salėje žiūrėsime filmą apie Palainintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį.
 • Liepos 22 dieną melsimės, prašydami šventojo Jono Pauliaus II užtarimo. 11.30 kalbėsime Rožinį, 12 val bus aukojamos Šv. Mišios. Rožinį ir Šv. Mišias yiesiogiai transliuoti numato Marijos radijas. Aukos skiriamos Marijos radijo misijai paremti.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.20 (m) šv. Apolinaras, vyskupas, kankinys.

07.21 (m) šv. Laurynas  Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

07.22 (F) ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ

 

 


2017-07-07

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 11, 25 – 30

 

  Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei  mažutėliams.  Taip, Tėve, nes tau taip patiko.  Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti.  Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!  Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.  Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

 Žmogus nuo pat vaikystės siekia didybės. Turbūt ne vienas prisimename, kaip sakydavom, jog kai būsim dideli... Tas siekis nėra svetimas ar negalimas, jei norime tobulėti, eiti į priekį, labiau pažinti pasaulio paslaptis ar žemės veidą puošti gerumu. Tačiau neretai tos mintys, idėjos kažkuriuo gyvenimo momentu pakrypsta netikėta linkme, kai imame lipti per kitų galvas, norėdami, kad kiti mus pripažintų, su mumis skaitytųsi, kad būtume protingesni ir turtingesni už kitus. Viešpats šiandien reabilituoja mažumą. Tad nebijokime ir mes pasaulio akyse būti tais mažaisiais, būti tokiais, į kuriuos lyg tai žmonės ir nekreipia dėmesio. Žmonių dėmesio mums ir nereikia. Svarbiausia, kad Dievo žvilgsnis yra kitoks, kad Dievui reikšmingas ne tas, kuris daug turi ar kurio nuomonė pati protingiausia, bet tas, kuris nebijo savo menkumo. Tad išdrįskime šiandien būti mažais. Taip tikrai pakeisime pasaulio veidą. Taip daug daugiau padarysime ir pasieksime, nei didieji, svarbiausieji ir išmintingiausieji. Pasauliui šiandien reikia ne ko kito, bet tik mažumo. Eikime pas Viešpatį. Ir džiaukimės, nes tik Jis mus gali atgaivinti. Tas, kurio kryžius švelnus ir našta lengva. Tas, kuris geriausiai pažįsta mūsų skausmus ir kryželius. Tik Jame rasime atsakymus į visus klausimus. Tik Jame viskas apreikšta ir pasakyta, ko žmogui reikia. Tad džiaukimės mažumu, nes daug kas paslėpta nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreikšta mažutėliams... Bent jau Dangaus Karalystės paslaptys tai tikrai...

 

SKELBIMAI

 

 • Liepos 11 dieną minėsime poeto Bernardo Brazdžionio 110 –ąsias gimimo ir 15 –ąsias mirties metines. Ta proga mūsų bažnyčioje 18 val. bus aukojamos Šv. Mišios, po Šv. Mišių - trumpa meninė programa „Per pasaulį keliauja žmogus“. Bažnyčios vestibiulyje Bernardui Brazdžioniui atminti vyksta Maironio lietuvių literatūros muziejaus parengta paroda.
 • Liepos 1 – 12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyksta didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, o liepos 9  - 16 dienomis – Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje – Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas ir jo beatifikacijos 30 –osios metinės.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.11 (F) šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas.

07.12(M) Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje Pal. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis, vyskupas.

07.13 (m) šv. Henrikas.

07.13(F) Arkikatedros konsekravimo metinės.

07.14 (m) šv. Kamilis Lelietis, kunigas.

07.15 (M) šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

 


2017-06-09

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 3, 16 - 18

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.  Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.  Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus

MINTYS PAMĄSTYMUI 

Pirmasis sekmadienis po Sekminių skiriamas Švč. Trejybės garbei. Viena iškilme pagerbiame visus Švenčiausiosios Trejybės asmenis, neišskirdami nė vieno kurio nors priimtinesnio ar patogesnio. Mūsų visatos istorijoje vienaip ar kitaip veikia visa Švenčiausioji Trejybė. Tiek kūrimo, tiek atpirkimo tiek ir liudijomo laiku mes galime justi visai šalia esančius Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Visai natūralu, kad mums, gyvenantiems žemėje, Švenčiausioji Trejybė yra slėpinys. Ji negali būti žmogaus proto pilnai suvokta, tam tikra prasme negali vergauti savo pačios sukurtam ir dovanotam protui. Tačiau mes Ją galime suvokti kaip asmenį, kuriam rūpi visata, kuris dėl jos gali padaryti viską. Juk Dievas trokšta, kad žmogus, Jo paties norėtas, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dėl to Dievas ir leidžiasi apčiuopiamas, leidžia, kad žmogus paimtų Jį už rankos. Tačiau tam, kad kelionė būtų vaisinga, reikia vieno – tikėjimo. Per tikėjimą esame išgelbėti ir per netikėjimą pasmerkti. O reikia tik tiek nedaug. Tikėti Jėzumi. Asmeniu. Tai reiškia – visa Trejybe kaip asmeniu. Nes vardas visada būdavo sutapatinamas su asmeniu. Ir dar šiek tiek reikia. Tiesiog to tikėjimo nedėti į lentynas, tačiau juo gyventi, jį liudyti. Ar išdrįstame tą daryti?

SKELBIMAI

 • Velykinės Išpažinties laikas Lietuvoje pratęstas iki birželio 29 dienos.
 • Birželio mėnuo skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje šiokiadieniais vyks po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais – po Sumos.
 • 2017.06.18 sekmadienį švęsime Kristaus kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmę. Po 10.30 Šv. Mišių vyks tradicinė Devintinių procesija, o po 12 val Šv. Mišių pagal seną tradiciją laiminsime šeimas ir vaikus.
 • 2017.06.18 sekmadienį tradiciškai Kauno mieste organizuojama Devintinių procesija. Iškilmė prasidės 12 val Šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Po Šv. Mišių bus einama į Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 13 d. minėsime Šv. Antaną. Vakarinių šv. Mišių metu melsime jo užtarimo.
 • Birželio 14 d. – Gedulo ir Vilties diena. Vakaro Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę Lietuvą.
 • Šventojo Jono Krikštytojo atlaidai mūsų parapijoje vyks liepos 2 dieną.
 • Iki birželio 19 dienos mūsų bažnyčios vestibiulyje vyks paroda, skirta susipažinimui su Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimu. Ši paroda keliauja per visas Kauno parapijas.
 • Birželio 25 d. 14 val Vilniaus katedros aikštėje Garbingasis arkivyskupas Trofilius Matulionis bus iškilmingai skelbiamas Palaimintuoju. Kviečiame gausiai dalyvauti pirmą kartą Lietuvos istorijoje rengiamose iškilmėse.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

06.13 (M) šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

 


  Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metai

Kraujo relikvija

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas