Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

Gerojo Ganytojo parapijos perdavimas

   2015 m. gegužės 18 d., vakaro šv. Mišių metu Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje įvyko iškilmingas parapijos perdavimas. Šv. Mišioms vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius, kartu koncelebravo klebonai kun. Jonas Stankevičius ir naujai paskirtasis - mons. Kęstutis Grabauskas, prel. V. S. Vaičiūnas, vice dekanas kun. Evaldas Vitulskis bei aplinkinių parapijų klebonai ir kunigai svečiai.

   Homilijos metu mons. V. Grigaravičius padėkojo ir ištarė nuoširdų ačiū šios parapijos klebonui kun. Jonui Stankevičiui, kuris kartu su parapijiečiais prieš 17 metų žengė pirmuosius žingsnius, kuriant naują, Gerojo Ganytojo parapiją Kaune. Priminė ir popiežiaus Pranciškaus pasakytus žodžius Gerojo Ganytojo sekmadienį: „Kristus buvo pirmasis, kuris parodė gerojo ganytojo pavyzdį. Jis asmeniškai pažįsta mus, pašaukia kiekvieną vardu ir kviečia mus pažinti Jį ir kiekvieną, žinoti šalia mūsų esančio rūpesčius, skaudulius ir padėti atrasti saugų prieglobstį Jėzaus artumoje. Gerasis Ganytojas suradęs paklydusias, vienišas, apleistas avis parsiveda, priglaudžia, padeda joms apsivalyti nuo nuodėmių, išmoko tikro gyvenimo, pagrįsto meile bei gailestingumu." Dekanas mons. V. Grigaravičius tęsė: „Klebono kun. Jono veikla šioje parapijoje ir apskritai - arkivyskupijoje atspindi svarbiausius gerojo ganytojo bruožus. Pirmiausia, ryžtis statybai ne taip jau lengvu Lietuvai metu reikėjo tikros drąsos ir meilės tikintiesiems, kurie „kaip avys be piemens blaškėsi" įvairiose parapijose.

   Kol buvo statomas bažnyčios pastatas klebonas kun. Jonas kaip tikrasis gerasis ganytojas rūpinosi jam pavestųjų ganomųjų sielovada. Pirmosios šv. Mišios buvo aukojamos Dainavos vidurinės  mokyklos salėje. Sparčiai didėjant tikinčiųjų, lankančių Šv. Mišias skaičiui, teko aukoti  dvejas Mišias, dar vėliau jos buvo aukojamos J.Urbšio ir A.Stulginskio vidurinių mokyklų aktų salėse. Ačiū mokyklų direktoriams, kurie suprato dvasingumo reikšmę ir visokeriopai rėmė klebono kun. Jono iniciatyvas.

   Kun. Jonui visada rūpėjo Gyvosios Bažnyčios kūrimas. Šalia rūpesčio bažnyčios pastato statyba, rūpinosi įvairių sielovados grupių steigimu. Tai mes visi matėme, dalyvaudami įvairiose šventėse, kurios džiugino ir dvasiškai turtino tikinčiuosius.

   Tad, mielas mons. Kęstuti, kuris pradėsi eiti nuo šios dienos pareigas, būk geras ganytojas ir tęsk pradėtą darbą, pagausink bendruomenę savo dvasingumu ir uolumu. Asmeniškai aš, kaip Kauno I dekanato dekanas noriu padėkoti kun. Jonui už jo nuoširdų darbą arkivyskupijoje talkinant II Sinodo dokumentų rengime, ilgametį rūpestį Kauno arkivyskupijos Kredito unija. Apskritai - rengiant bet kokį renginį arkivyskupijoje iš kun. Jono visada galima buvo sulaukti rimtos pagalbos ir dalykinių patarimų. Parapijiečius kviečiu maldose visada prisiminti kleboną kun. Joną ir prašyti jam Dievo palaimos bei sveikatos, kad ir toliau sėkmingai darbuotųsi Viešpaties vynuogyne. Taip pat kviečiu su meile priimti naujai paskirtą patyrusį Jurbarko dekanato dekaną, Švč. Trejybės bažnyčios kleboną mons. Kęstutį Grabauską.

   Tikiu, kad parapijos aktyvas padės naujam klebonui susipažinti su parapija, kad jis galėtų kuo greičiau įsijungti į jos gyvenimą ir sėkmingai pradėtų ir tęstu ganytojišką veiklą joje."

   Po homilijos įvyko pats parapijos perdavimo ceremonija: perdavimo akte savo parašus padėjo pirmasis parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius, naujasis klebonas mons. Kęstutis Grabauskas ir dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Klebonas mons. K. Grabauskas tikėjimo išpažinimu davė priesaiką uoliai eiti jam paskirtos Kauno Gerojo Ganytojo parapijos pareigas.

   Po šv. Mišių kleboną kun. Kęstutį pasveikino Pastoracinės tarybos atstovai, gėlėmis buvo apdovanoti visi kiti kunigai svečiai.

   Linkime klebonui mons. Kęstučiui Grabauskui ištvermės, Dievo vedimo ir sveikatos, rūpinantis Gerojo Ganytojo parapijos bendruomene!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas