Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

Ber­nar­di­nas Sie­nie­tis, Šv. Pran­ciš­kaus or­di­no sū­nus, nie­kuo ne­bu­vo blo­ges­nis už ki­tus. Tarp mėgs­ta­miau­sių jo aist­rin­gų bei įtai­gių pa­moks­lų (jis iš tie­sų bu­vo ne­pa­pras­tas, jė­gą spin­du­liuo­jan­tis ora­to­rius) te­mų bu­vo ir ra­my­bės te­ma. O jo žo­džius sek­da­vo veiks­mai – taip jis mė­gin­da­vo su­tai­ky­ti prie­šiš­kas gru­puo­tes, ku­rios tais lai­kais daž­nai ir net la­bai žiau­riai su­si­grum­da­vo.

Ta­čiau šis už­mo­jis pa­si­ro­dė sun­kes­nis, nei jis bu­vo ma­nęs, tad at­si­da­vė į Die­vo ran­kas ir pa­mė­gi­no pa­si­nau­do­ti Sie­nos gy­ven­to­jų jaut­ru­mu re­li­gi­jai, jiems pa­siū­lė pa­nai­kin­ti vi­sus at­ski­rų gru­puo­čių her­bus ir pa­keis­ti juos vie­nu vie­nin­te­liu Kris­taus, ra­my­bės bei mei­lės Ka­ra­liaus, her­bu. Tai ta žy­mio­ji spin­din­čios sau­lės su vi­du­je iš­dės­ty­to­mis pir­mo­sio­mis rai­dė­mis JHS (Je­sus Ho­mi­num Sal­va­tor) mo­nog­ra­ma, ku­ri dar ir da­bar yra išraižyta ne vien Sie­nos baž­ny­čių bei se­nų­jų pa­sta­tų fa­sa­duo­se.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas