Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2015 02 01             IV-asis eilinis sekmadienis             metai   B

EVANGELIJA  Mk  1,  21 - 28

Jie atvyko į Kafarnaumą, ir netrukus, šabo dieną, nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!" Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!" Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!" Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.

 

GRABNČIŲ  ŠVENTĖ

Praėjus keturiasdešimt dienų po Jėzaus gimimo, Marija ir Juozapas nunešė Kūdikį į šventyklą, kad paaukotų jį Viešpačiui pagal Mozės Įstatymą. Šventieji senoliai Simeonas ir Ona išėjo pasitikti Jėzaus, ir Simeonas pasveikino jį kaip „tautų šviesą". Šiandienėje liturgijoje pabrėžiami keli šio įvykio aspektai. Kristus paklūsta Įstatymui, atėjęs ne panaikinti, o įvykdyti Jį. Jo džiaugsmingame paaukojime ant Mergelės Marijos rankų labai švelniai jau nuspėjamas paaukojimas ant Kryžiaus, užbaigsiantis visas aukas. Marija taip pat dalyvaus šioje galutinėje aukoje, ir tada išsipildys šiandien paskelbta Simeono pranašystė: atjaučiančią Marijos sielą pervers kalavijas. Nepaisant šios pranašystės, šventės atmosfera kupina didelio džiaugsmo, žvelgiant į dieviškąjį Kūdikį, tautų šviesą, šiandien iškilmingai  pašvenčiamą savo misijai - žmonijos išgelbėjimui. Atmenant šį pašventinimą, Kristaus Paaukojimo šventė tapo maldos už pašaukimus pašvęstajam gyvenimui diena. 1997 m. popiežius Jonas Paulius II pakvietė Bažnyčią per Kristaus Paaukojimo šventę minėti „Pasaulinę pašvęstojo gyvenimo dieną". Gal būt todėl, kad minėdami Kristaus paaukojimą šventykloje ir matydami apsisprendimo už Jį būtinumą, geriau suvoktume, kokią reikšmę pašvęstasis gyvenimas turi visai krikščionių bendruomenei. Minėdami Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną tikriausiai pagalvojame: tai aš savo gyvenimą pašvenčiau Dievui. Turiu savo gyvenimą, jis man priklauso ir svarstau, kaip jį geriausiai panaudoti, kur investuoti, lyg savo turtą ar lobį. Kaip tikintis žmogus išgirstu Dievo kvietimą, Kristaus šaukimą ir galiausiai apsisprendžiu: seksiu, paskirsiu savo gyvenimą Dievui, pašvęsiu Jam. Ką dar turėčiau daryti? Gal tiesiog gyventi, atlikti tuos darbelius, kuriuos man patikėjo bendruomenė ar kuriuos pats/pati susiradau ir viskas. O jei ateina sunkumai, išbandymai, nesutarimai, nuomonių išsiskyrimai, galvoju: „Kodėl man visa tai? Aš tiek padariau, savo gyvenimą paskyriau Dievui, o štai tenka kentėti?"

Jėzaus susitikimas su Simeonu ir Ona taip pat yra Viešpaties susitikimo su visa savo tauta simbolis. Tai išreiškia procesija su naujai pašventintomis žvakėmis Mišių pradžioje. Šios apeigos prasmė išreiškiama kunigo žodžiais ceremonijos pradžioje: „Ir mes dabar, Šventosios Dvasios kviečiami, su žvakėmis rankose atėjome į Dievo namus, norėdami pagerbti Kristų procesija ir susitikti su Juo Mišių aukoje. Čia regėsime kukliais sakramentiniais pavidalais prisidengusį tą patį Viešpatį Jėzų, kuris pasaulio pabaigoje ateis su didžia garbe ir galybe". Laimindamas žvakes, kunigas meldžia Dievą: „Tegul visi, kurie šiandien bažnyčioje gėrisi žvakių spindesiu, laimingai pasieks tavo garbės šviesą danguje".

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį pirmadienį, vasario 2 d., bus švenčiama Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė. Šv. Mišios švenčiamos 8, 9, 10,30 ir 18 val. Prieš visas šv. Mišias šventinsime žvakes. Žvakių galima įsigyti bažnyčios vestibiulyje.
  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Ateinantis penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Vasario 5 d., ketvirtadienį, minėsime šv. Agotos dieną, šv. Mišių metu (8 ir 18 val.) bus šventinama duona ir vanduo.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

02.03  Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys; šv.Ansgaras (Oskaras), vyskupas

02.05  Šv. Agota, mergelė, kankinė

02.06  Šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas