Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2014 11 23    Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius)   metai   A


EVANGELIJA  Mt  25,  31 - 46

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius - kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: 'Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas - mane aprengėte, ligonis - mane aplankėte, kalinys - atėjote pas mane'. Tuomet teisieji klaus: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?' Ir atsakys jiems karalius: 'Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte'. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: 'Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte, nuogas - neaprengėte, ligonis ir kalinys - ir jūs manęs neaplankėte'. Tuomet jie atsakys: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?' Tuomet jis pasakys jiems: 'Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte'.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Šio sekmadienio evangelijoje Kristus pabrėžia gerų darbų būtinybę. Dievo teisme bus vertinama ne žmogaus gyvenimo visuma, tačiau tai, kas jame buvo gero. Dievui rūpi ne žmogaus silpnumas, bet geri darbai... žinoma, ir jų nebuvimas. Dievui rūpės, ar mes sugebėjome paguosti nuliūdusį, ar davėme maisto išalkusiam ir vandens ištroškusiam, ar mūsų buvimas kam nors suteikė drąsos gyventi ir eiti pirmyn. Reikia suprasti, kad Dievas nesistengia ieškoti mūsų silpnumo akimirkų ir nubausti už jas. Dievo ir žmogaus santykių matas yra geri darbai, todėl Viešpaties akivaizdoje neturime drebėti dėl savo nuodėmių, tuo labiau, jei rūpinomės už jas atsiprašyti ir atsiteisti. Vienintelė baimė, kuri mus gali apimti gyvenimo pabaigoje - tai žvilgsnis į tuščias savo rankas. Todėl krikščioniui kur kas svarbiau yra suvokti, kam šią akimirką reikia mūsų pagalbos, negu, pasinėrus giliuose apmąstymuose, kankinamai svarstyti, ar Dievas nebaus mūsų už padarytas nuodėmes. Evangelistas Matas pateikia šešis galimus gerus darbus, apimančius labai didelę žmogaus gyvenimo dalį. Iš tiesų nė vienam iš mūsų Jėzus neįsako daryti stebuklų, bet vien tik pasirūpinti tais, kuriais galime. Nebūdami medikais, mes nesugebėsime gydyti ligonių, tačiau visuomet galime juos aplankyti ir juos paguosti, parodyti dėmesį seniems ir silpniems, didvyriškai ir tyliai auginti invalidą vaiką, nesigarsinant rūpintis krizę patiriančiu sutuoktiniu, kaimynu, kuris jau nebepajėgia savimi pasirūpinti. Rūpintis artimu yra taip svarbu, kad Dievas sulygina amžinąjį gyvenimą su alkstančiam paduotu duonos gabalėliu. Neištiesdami pagalbos rankos savo artimui, mes nutolstame nuo Dievo, tampame svetimi dangiškajam tėvui ir sau.

SKELBIMAI

  • Įvykdžius įprastas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris viešai kalba Žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau, žmonijos atpirkėjau".
  • Ateinantį sekmadienį pradedame Advento laikotarpį - Kristaus Gimimo šventės laukimą, naujus liturginius metus. Adventiniu metu ruošiamasi Kalėdoms, einama kalėdinės išpažinties, penktadieniais laikomasi pasninko. Visais Advento sekmadieniais 7.40 val. bus giedamos „Marijos valandos", 8 val. bus švenčiamos Rarotų - tai laukimo kartu su Švč. M. Marija šv. Mišios.
  • Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį, bus platinamos žvakutės, už jas gautos aukos bus skirtos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius. Taip pat ateinančio sekmadienio rinkliava bažnyčioje skiriama paremti labdaros valgyklą adresu Partizanų 5, kurioje kasdien, Kauno katalikų dėka, maitinami socialiai remtini žmonės.
  • Ateinantį sekmadienį bus šventinami kalėdaičiai, jų bus galima įsigyti bažnyčios vestibiulyje. Atvykus kalėdaičių yra pats tinkamiausias laikas įteikti metinę auką bažnyčios ir jos darbuotojų išlaikymui. Suteikta parama įrašoma į parapijiečio šeimos kortelę.

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.24  Šv. Andriejus Zung-Lakas, kunigas, kankinys ir jo draugai, kankiniai

11.25  Šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas