Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2014 06 29           Šv. Petras ir Paulius, apaštalai                metai A


EVANGELIJA  Mt  16,  13 - 19

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?" Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų". Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?" Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!" Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras - Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šiandien minime šventuosius Petrą ir Paulių, jų kelią, jų tikėjimą, jų kovą. Tai žmonės, kuriems Dievas buvo visas jų likimas. Petras ir Paulius tokie skirtingi, kad, atrodytų, tarp jų beveik nėra nieko bendro. Petras yra žvejys iš Kafarnaumo, paprastas ir kiek netašytas žmogus, karšto būdo. Petras seka Mokytoją beatodairiškai. Jis nėra pripratęs įsijungti į išmintingas teologines diskusijas. Sekdamas Jėzų, kurį myli visa širdimi, Petras nesugeba laikytis diplomatijos ir ne kartą, kaip aprašyta Evangelijoje, neapdairiai išsišoka, pats save pastatydamas į keblią padėtį. Jis buvo paprastas ir konkretaus žmogus, kur kas geriau išmanantis apie ežerą ir žuvis, tačiau kaip tik jį Jėzus pavadino Uola, ant kurios stovės Bažnyčia. Petras Jėzaus buvo išrinktas būti apaštalų vadovu, jam buvo pavesta saugoti brolių tikėjimą. Petro istorija kupina netikėtumų ir labai skausminga. Jis turės patirti kryžių, skaudžiai pajusti savo ribotumą, karčiai apverkti parodytą silpnumą. Neveltui jau po Jėzaus prisikėlimo ant Tiberiados ežero kranto, kur Jėzus klausė Petrą, ar šis Jį myli, Petras sako tik vieną žodį: „Myliu!" Todėl mes ir mylime Petrą. Paulius yra visiškai kitoks. Mokytas žmogus, intelektualas, nebijantis ginčytis. Jo tikėjimas pasižymi savotišku fanatizmu. Jis visur pasaulyje regi Jėzaus iš Nazareto šviesą, mums kalba apie karštą tikėjimą, pranašysčių ilgesį, charizmas, Dvasios liepsną. Pauliui pradžioje priešinosi jo buvę draugai, fariziejai, o vėliau naujieji broliai, krikščionys, kuriem nepatiko jo skelbiamos mintys. Pauliui teko parodyti daug kantrybės ir užsispyrimo, kad žmonės išgirstų apie skelbiamą Dievo karalystę! Dėl jo atkaklumo ir patirtų išmėginimų mes ir dabar esame Dievo malonės vaikai. Be Pauliaus krikščionybė taip ir būtų likusi Izraelio tautos tikėjimu. Jis pasirūpino, kad būtų išgriautos žmones skiriančios sienos, jo nuopelnais Evangelijos galybė persmelkė žmonijos istoriją. Petras ir Paulius buvo susitikę gal tik keletą kartų. Kartais jie ginčydavosi, susikirsdavo, vienas kitą kvietė būti ištikimais Jėzui. Tačiau Viešpats, kurį jie abu karštai mylėjo, juos abu padarė Bažnyčios kolonomis. Petras, išreiškiantis tikėjimo tvirtumą, ir Paulius, degantis noru skelbti Evangeliją, paklusnūs Dvasios įkvėpimui. Tai gražu ir kartu labai guodžia mus, kad šiandien minime tuos du šventuosius: žvejį Petrą ir mokslininką Paulių, dvi kolonas, kuriomis remiasi mūsų tikėjimas. Jie padeda mums džiaugsmingai išgyventi priklausomybę Bažnyčiai.

 

SKELBIMAI

  • Nuo liepos 1 iki 12 d. Žemaičių Kalvarijoje vyks Didieji atlaidai.
  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Šeimos metais arkivyskupijos parapijų šeimose keliauja Šventosios Šeimos ikona. Šeimos kviečiamos savo namuose priimti keliaujančią ikoną, prie jos visą savaitę kasdien su visais šeimos nariais drauge dėkoti Dievui už gautas malones, prašant pagalbos savo šeimai ar savo vaikų šeimoms. Sekmadieniais parapijos bažnyčioje po sumos šv. Mišių ikoną perima vis kita šeima.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.30  Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai

07.02  Švč. Mergelė Marija, Krikščioniškų Šeimų Karalienė

07.03  Šv. Tomas, apaštalas

07.04  Šv. Elzbieta Portugalė

07.05  Šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas