Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2014 05 11     IV-asis Velykų (Gerojo Ganytojo)  sekmadienis       metai A


EVANGELIJA  Jn  10,  1 - 10

    „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso". Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš - avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, - kad apsčiai jo turėtų.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

    Švenčiame Jėzaus Kristaus - Gerojo Ganytojo šventę. Gerasis Ganytojas kiekvieną iš mūsų šaukia vardu. Tai reiškia, kad pašauktasis esu ir aš, kad mano vardą Viešpats ištarė taip, kaip niekas kitas pasaulyje to nesugebėtų padaryti. Mano vardas Jo lūpose nuskambėjo tvirtai, ir aš galiu jaustis saugus Jo prieglobstyje. Jis nėra toks ganytojas, kuris eina paskui savo bandą, bet vadovas, pradedantis kelionę ir atrandantis kelius. Jis visuomet yra priekyje ir nesislepia už savo ganomųjų. Jis patraukia ganomuosius savo paties pavyzdžiu, sužavi juos ir paskatina leistis į kelionę drauge su Juo. Jėzus einantiems su Juo žada gyvenimo pilnatvę, klestintį gyvenimą. Bene pats šviesiausias Evangelijoje girdimas Jėzaus pažadas yra šis: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą,- kad apsčiai jo turėtų". Šie žodžiai tinka kiekvienam iš mūsų, nes tai žodžiai apie mūsų tikėjimą, atgaivinantys mūsų širdis visuomet, kai juos girdime: atėjau, kad gyventumėte pilnakraujį ir džiugų gyvenimą. Čia kalbama ne apie egzistavimą, ne apie tą minimumą, be kurio gyvenimo neįmanoma pavadinti gyvenimu. Tai nuostabus, visko pertekęs ir didingas gyvenimas, peržengiantis visokias ribas, konkretus ir vaisingas, gyvybės dvelksmas, nešantis meilės, laisvės ir drąsos kvapus. Viešpats Jėzus atėjo ne tam, kad kažko tikėtųsi, bet kad duotų, neprašo nieko - o duoda viską. Jėzaus, o drauge ir kiekvieno Jį tikinčio žmogaus pašaukimas - gyvenimo kelyje būti gyvenimo šaltiniu. Išganytojas atėjo ne tam, kad mums duotų gražią religinę teoriją ar filosofinę sistemą. Jis mums atnešė gyvenimą, pažadino didesnio gyvenimo troškulį, duoda gyvenimą su Dievu.

 

Bažnyčios ir altoriaus 5-osios konsekravimo metinės

    2009 m. gegužės mėn. 3 d., švenčiant Gerojo Ganytojo atlaidus, buvo konsekruota bažnyčia ir altorius. Konsekravimo iškilmėms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius. Jose dalyvavo vyskupas emeritas J. Preikšas, arkivyskupijos kurijos kancleris mons. A. Grušas, prel. V. Vaičiūnas OFS, Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius, mons. dr. A. Jagelavičius, Kauno Kunigų seminarijos rektorius lic. mons. A. Žukauskas, Kauno miesto parapijų klebonai, kunigai, taip pat ir atvykę iš kitų Lietuvos vietų: prelatai J. Pečiukonis, V. Gustaitis, J. Šiurys, kan. J. Paulauskas, mons. V. Kadys. Savo pamoksle arkivyskupas dėkojo parapijos klebonui, tikintiesiems, kurie savo aukomis prisidėjo prie bažnyčios statybos. Arkivyskupas priminė šiai parapijai suteiktą Gerojo Ganytojo titulą, įpareigojantį ypač atsakingai rūpintis bendruomene, skelbti Evangeliją jos nepažįstantiems. Po pamokslo vyko bažnyčios ir jos altoriaus konsekravimo apeigos. Šv. Mišių pabaigoje buvo pasirašytas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčios konsekracijos aktas.

 

SKELBIMAI

  • Šiandien švenčiame Gerojo Ganytojo sekmadienį - pagrindinius parapijos atlaidus, minime 5-ąsias bažnyčios konsekravimo metines. Dalyvaudami šv. Mišiose, priėmę Viešpatį Jėzų Eucharistijoje, pasimeldę šv. Tėvo intencija galime asmeniškai pelnyti visuotinius atlaidus. Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje.
  • Ateinantį ketvirtadienį, 05.15 d., švenčiant tarptautinę Šeimos dieną, Kauno arkivyskupija kviečia į Žalgirio arenoje rengiamą ekumeninę šeimų šventę „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų"! Bilietai platinami parapijos raštinėje ir bažnyčios vestibiulyje, kaina 10 Lt.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

05.12  Šv. Nerijus ir Achilas, kankiniai; šv. Pankratas, kankinys

05.13  Fatimos Švč. Mergelė Marija

05.14  Šv. Motiejus, apaštalas

05.16  Šv. Andriejus Bobola, Jėzaus Draugijos kunigas, kankinys

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas