Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2014 01 26           III-asis eilinis sekmadienis         metai A


EVANGELIJA  Mt  4,  12 - 23

Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano - pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė!" Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius - Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų - metančius tinklą į ežerą; mat buvo žvejai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais". Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius - Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales.

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Krikščionių bendruomenės jau daugiau kaip šimtą metų jungiasi į svarbią dvasinę iniciatyvą. Tai metas skirtas maldai už visų pakrikštytųjų vienybę, pagal Kristus valią, „kad visi būtų viena" (Jn 17,21). Šiemet apmąstomas šv. Pauliaus klausimas Korinto krikščionims: „Argi Kristus padalytas?" (1 Kor 1,13). Kristus tikrai nepadalytas. Tačiau turime nuoširdžiai ir su gailesčiu pripažinti, kad mūsų bendruomenės gyvena pasidalijusios ir kad tai yra papiktinimas. Krikščionių nevienybė yra skandalingas dalykas. Nėra kito žodžio: tai skandalas, papiktinimas! „Yra tokių - rašė Apaštalas - kurie sako: „Aš esu Pauliaus", „aš - Apolo", „aš - Kefo", „o aš - Kristaus"" (1,12). Paulius nepritaria tiems, kurie čia sako, kad jų galva Kristus, nes Kristaus vardą jie naudoja tam, kad skirtųsi nuo kitų krikščionių bendruomenės viduje. Bet juk Kristaus vardas kuria vienybę, o ne susiskaldymą! Jis atėjo mūsų suvienyti, o ne padalyti. Krikštas ir Kryžius yra pagrindiniai mums visiems bendros krikščioniškos mokinystės elementai. Susiskaldymai kenkia mūsų vykdomos evangelizavimo misijos patikimumui ir veiksmingumui. Paulius bara korintiečius už jų ginčus, bet kartu ir dėkoja Viešpačiui: „Aš nuolat už jus dėkoju Dievui, kad dėl Jėzaus Kristaus Dievas suteikė jums savo malonę. Per jį jūs praturtėjote visa kuo - visokiu žodžiu ir pažinimu" (1,4-5). Šitie Pauliaus žodžiai, tai ne formalumas, bet ženklas, kad jis mato - ir dėl to nuoširdžiai džiaugiasi - bendruomenei Dievo suteiktas dovanas. Tokia Apaštalo laikysena, - sakė popiežius Pranciškus, - tai padrąsinimas mus ir kiekvienai krikščionių bendruomenei su džiaugsmu atpažinti kitų bendruomenių gautas Dievo dovanas. Nors kenčiame dėl vis dar esančių susiskaldymų, priimame Paulius žodžius kaip raginimą džiaugtis malonėmis, Dievo suteiktomis kitiems krikščionims. Turime tą patį Krikštą, tą pačią Šventąją Dvasią, kuri mus apdovanojo malonėmis, pripažinkime tai ir džiaukimės. Labai gera ir gražu atpažinti malonę, kurią Dievas mums suteikia, - kalbėjo Popiežius, - bet dar geriau ir gražiau matyti kituose krikščionyse tai ko mums reikia, ką galėtume priimti kaip mūsų brolių ir seserų dovaną, paragino bendruomenes ne atskirai pamąstyti apie tai ką jos galėtų duoti savo kaimynams krikščionims, bet susitikti ir visiems kartu stengtis suprasti ką galime gauti vieni iš kitų. Tam reikalingos didesnės pastangos. Reikia daug melstis, reikia nuolankumo, reikia mąstymo ir nuolatinio atsivertimo. Tad eime šiuo keliu melsdamiesi už krikščionių vienybę, kad vis mažiau būtų tarp mūsų skandalingo susiskaldymo.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantis šeštadienis yra pirmasis vasario mėnesyje, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus kalbama Švč. M. Marijos litanija, pasiaukojimo malda. Šv. Mišiose meldžiamasi aukotojų intencija.
  • Ateinantį sekmadienį, vasario 2 d., bus švenčiama Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė. Prieš visas šv. Mišias šventinsime „grabnyčių: žvakes. Žvakių galima įsigyti bažnyčios vestibiulyje.
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotoja užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui. Šiais metais planuojama įrengti didžiojo lango vitražą.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.27  Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas

01.28  Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

01.31  Šv. Jonas Boskas, kunigas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas