Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2013 03 31        Viešpaties Prisikėlimas  (Velykos)             metai B

EVANGELIJA  Jn  20,  1 - 9

Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo". Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis paliktą, bet suvyniotą ir atskirai padėtą. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių.

 

KAUNO  ARKIVYSKUPIJOS  GANYTOJŲ  VELYKINIS  SVEIKINIMAS

  Prisikėlimo kelias

Per Velykas mes švenčiame svarbiausią krikščioniškojo tikėjimo slėpinį, ant kurio pastatytas mūsų krikščioniškasis gyvenimas ir būsimojo prisikėlimo viltis. Apaštalas Paulius ragino krikščionis tvirtai tikėti Kristaus prisikėlimu: „Krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą" (Rom 6, 4). Dėl šios priežasties per Velykas mes džiūgaujame ir giedame: „Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes!" Sveikiname Jus, brangūs kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai, Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventėje, dalijamės su Jumis velykiniu džiaugsmu ir trokštame, kad kiekvieno Jūsų širdis būtų kupina džiaugsmo, kuriuo spinduliuoja Velykų žinia. Tačiau kad šis linkėjimas išsipildytų, reikia mūsų pasiryžimo Velykų slėpinį paversti savo gyvenimo tikrove. Po Jėzaus mirties ir palaidojimo džiaugsmo tikrai nebuvo. Atskubėjusi prie kapo Marija Magdalietė Jėzaus kūno nerado; ji matė tik numestas drobules, todėl stovėjo prie kapo angos ir verkė. Čia jai apsireiškė prisikėlęs Jėzus ir pašaukė vardu: „Marija!" Buvusi nusidėjėlė tampa pirmąja Jėzaus prisikėlimo liudytoja. Prisikėlimo žinią ji nuneš Jėzaus mokiniams, kad šie irgi įtikėtų ir kitiems liudytų apie prisikėlusį Mokytoją. Marijos Magdalietės pavyzdys yra labai brangus. Į prisikėlusį Jėzų tikintis žmogus gali būti labai ištikimas savo Krikšto įsipareigojimams, bet gali klysti ir nusidėti, tačiau ir šiuo blogiausiu atveju jis pasitiki Dievo gailestingumu, kuris gali prikelti jį iš giliausio moralinio kapo. Dievas, kaip taikliai pasakė popiežius Pranciškus, nepavargsta būti gailestingas, tik mums reikia nepavargti pasinaudoti Dievo gailestingumu. Per Krikštą Dievas kiekvieną žmogų, kaip Mariją Magdalietę, pašaukia vardu pradėti prisikėlusio žmogaus gyvenimą, pilną dvasinės šviesos, meilės ir broliškumo. O kaip viso to šiandien mums reikia! Mus kasdien atakuoja informacija apie žmonių susvetimėjimą, susiskaldymą, nepagarbą vieni kitiems, žiaurumus, o kartais net sunkiai suvokiamus nusikaltimus. Mus šiurpina nusivylę ir iš gyvenimo savo valia pasitraukiantys žmonės. Tokiais atvejais mes klausiame: iš kur visa tai? Netiesa, kad tik medžiaginis vargas padaro žmogų beširdį ar priverčia jį taip nusivilti gyvenimu, kad tik savižudybėje rastų išeitį. Baisesnis yra dvasinis vargas. Beširdiškumas ir žiaurumas atsiranda ir suveši dirvoje, kurią tręšia neskaistumas, neapykanta, godumas, pavydas, puikybė, girtuokliavimas ir kitos nuodėmės. Gyvenimas nuodėmėje - tai tūnojimas kape, nuo kurio angos Velykų angelas dar nenuritino akmens. Velykos kviečia mus prisikelti ir pradėti gyvenimą su Kristumi. Dar daugiau - Velykos kviečia mus nešti Prisikėlimo žinią, džiaugsmą ir viltį į žmonių bendruomenę. Iš šalies niekas mūsų nepakeis ir neprikels naujam gyvenimui, tai padaryti galime ir turime mes patys drauge su prisikėlusiuoju Kristumi. Kai Argentinos kardinolą J. M. Bergoglio išrinko popiežiumi, žurnalistai suskubo klausti: tai ką gi dabar padarys popiežius Pranciškus? Ką jis duos pasauliui? Atrodo, kad iš popiežiaus laukiama kažko kaip iš burtininko, tačiau stebuklingos lazdelės egzistuoja tik pasakose. Popiežius tikrai žino, ko pasauliui reikia, kad jis keistųsi į gera. Reikia meilės, broliškumo ir solidarumo su silpnais ir kenčiančiais žmonėmis; reikia pagarbos šalia mūsų esančiam žmogui. Žmoguje reikia matyti ne daiktą, kuriuo galima pasinaudoti, bet matyti jame Kristų, kuriam galima pasitarnauti. Popiežius Pranciškus šitai ne tik žino - jis tuo ir gyvena. Jis tiesiog spinduliuoja meile ir broliškumu. Inauguracijos dienos rytą popiežius Pranciškus telefonu paskambino į Buenos Aires, kur žmonės budėjo ir laukė, kada galės ekranuose stebėti buvusio savo ganytojo, o dabar popiežiaus, iškilmingas Mišias Šv. Petro aikštėje. Popiežius kalbėjo tautiečiams: „Prašau, kad visi eitumėte kartu; saugokite vieni kitus. Globokite savo šeimas, saugokite gamtą, prižiūrėkite vaikus, globokite senelius; te nebūna neapykantos, te nebūna barnių, atmeskite pavydą, nieko nežeiskite. Būkite nuoširdesni ir artėkite prie Dievo. Dievas yra geras, Jis visuomet atleidžia, supranta, nebijokite; Jis - Tėvas, artėkite prie Jo." Štai Šventojo Tėvo receptas, ko reikia nūdienos pasauliui. Popiežius rodo velykinio prisikėlimo kelią - meilės ir gerumo kelią ir kviečia mus juo eiti. Jo žodžiai labai aktualūs mums, sunkiai gydantiems praeities prievartos ir dabarties neatsakingos laisvės padarytas žaizdas. Todėl, švęsdami Kristaus Prisikėlimo slėpinį, maldoje palinkėkime vieni kitiems daug gerumo, atlaidumo ir broliškumo. Te nelieka nė vieno žmogaus, kurio neapglėbtų mūsų meilė ir gero linkėjimas, tuomet ir mes patys tikrai patirsime dvasinio prisikėlimo džiaugsmą.

 

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ

ir vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas

SKELBIMAI

  • Antrąją Velykų dieną - pirmadienį, šv. Mišios bažnyčioje bus švenčiamos sekmadienio tvarka - 8, 9, 1030 ir 12 val.
  • Šiais metais Kauno Gerojo Ganytojo parapija švenčia 15-os metų įkūrimo sukaktį. Šia proga balandžio 19 d., penktadienį, 1400 val. parapijos salėje vyks konferencija tema - „Gerojo Ganytojo parapijai - 15 metų".
  • Balandžio 21 d., sekmadienį, švęsime pagrindinius - Gerojo Ganytojo atlaidus, 15 metų įkūrimo ir klebono tarnystės šioje bendruomenėje sukaktis. 1115 val. bažnyčios šventoriuje sutinkame Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą Kęstutį Kėvalą. 1130 val. bus šventinamas koplytstulpis, pastatytas Dainavos kaimo atminimui. 12 val. bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu Dainavos parapijos jaunimui vyskupas suteiks Sutvirtinimo sakramentą. Po šv. Mišių bus galima pasveikinti parapijos bendruomenę ir kleboną šios gražios sukakties proga. Pasibaigus šventei bažnyčios šventoriuje koncertuos jaunimo grupė „Lašeliukai".
  • Balandžio 22 d., pirmadienį, 12 val. bus švenčiamos padėkos šv. Mišios prie Palaimintojo Jono Pauliaus II kraujo relikvijos. Į Mišias yra pakvieti visi iki šiol parapijoje tarnystę atlikę kunigai ir diakonai. Šv. Mišioms vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.
  • Kviečiame iki gegužės 1 d. dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai, dėl dviejų procentų gyventojų pajamų mokesčio skyrimo statomai bažnyčiai.
  • Remiantis Penktuoju Bažnyčios įsakymu -„Paremk Bažnyčią" ir 2005-04-24 parapijos tikinčiųjų susirinkime priimtu nutarimu, primename parapijiečiams pareigą prisidėti prie savosios parapijos bažnyčios statybos ir išlaikymo kasmetine parama. Paramos dydis nėra nustatytas, tad kiekvienas parapijietis, prisideda pagal savo galimybes. Tai galime atlikti apsilankius parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas įrašo Jūsų skiriamą paramą į paramos knygą ir šeimos kortelę.
  • Šiais metais bažnyčiai yra gaminami suolai, daromos Kryžiaus Kelio stotys, įrengiamas didysis altorius, tęsiami kiti vidaus įrengimo darbai.
  • Parapijai priklauso katalikai, gyvenantys parapijos teritorijoje bent šešis mėnesius ir deklaravę savo priklausymą parapijos tikinčiųjų bendruomenei. Tai galima padaryti apsilankius parapijos raštinėje, kurioje parapijos darbuotojas padeda užpildyti parapijiečio šeimos kortelę.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas