Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2012 12 02       I-sis    Advento    sekmadienis                 metai C


EVANGELIJA  Lk 21, 25 - 28.  34 - 36

„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti". Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje".

 

„Bažnyčiai reikia nuolat atsinaujinti, kad ji galėtų atnaujinti ir sekuliarizuotą pasaulį" Popiežius Benediktas XVI

   Naujoji evangelizacija liečia visą Bažnyčios gyvenimą, bet pirmoje vietoje įprastinę sielovadą, kurią turi labiau gaivinti Dvasios ugnis, kad uždegtų širdis tikinčiųjų, reguliariai lankančių Bendruomenę, susirenkančių Viešpaties dieną - sekmadienį maitintis jo Žodžiu ir amžinojo gyvenimo Duona. Čia norėčiau iškelti tris Sinodo nurodytas sielovados kryptis, - kalbėjo Popiežius. Pirmoji liečia įkrikščioninimo sakramentus. Buvo dar kartą patvirtintas būtinumas derama katecheze palydėti pasirengimą Krikštui, Sutvirtinimui ir Eucharistijai. Buvo taip pat pabrėžta Susitaikinimo, Dievo Gailestingumo sakramento svarba. Šiuo sakramentų keliu reikia eiti atsiliepiant į visiems krikščionims skirtą Viešpaties kvietimą į šventumą. Daug kartų buvo pabrėžta, kad šventieji yra evangelizuotojai; jie kalba visiems suprantama savo pavyzdžio ir meilės darbų kalba. Antra, - tęsė Popiežius, - naujasis evangelizavimas yra esmiškai susijęs su misija ad gentes. Bažnyčia yra įpareigota evangelizuoti, skelbti išganymo žinią Kristaus dar nepažįstantiems žmonėms. Globalizacija paskatino didelį žmonių mobilumą, dėl kurio pirmasis skelbimas reikalingas ir jau anksčiau evangelizuotose šalyse. Visi žmonės turi teisę susipažinti su Jėzumi Kristumi ir jo Evangelija. Gerąja naujieną skelbti privalo visi krikščionys, visi - kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai. Trečiasis aspektas - tai pakrikštytų, bet pagal krikšto reikalavimus negyvenančių žmonių naujas evangelizavimas. Bažnyčia jiems turi skirti ypatingą dėmesį, kad jie vėl sutiktų Kristų, atrastų tikėjimo džiaugsmą, grįžtų prie religinės praktikos tikinčiųjų bendruomenėse. Greta visuomet aktualių tradicinių būdų, Bažnyčia ieško naujų metodų, naujos kalbos, suprantamos įvairioms pasaulio kultūroms, siūlo dialogą apie Kristaus tiesą ir draugystę, grindžiamą Dievu, kuris yra meilė. Įvairiose pasaulio šalyse jau imtasi tokios kūrybingos sielovados, stengiantis prisiartinti prie nutolusių žmonių, prie ieškančiųjų gyvenimo prasmės, laimės, o tuo pačiu ir Dievo.

 

SKELBIMAI

·  Pradedame Advento laikotarpį - Kristaus Gimimo šventės laukimą, naujus liturginius metus. Šiuo metu ruošiamasi Kalėdoms, einama kalėdinės išpažinties, penktadieniais laikomasi pasninko, taip pat dalyvaujame Advento rekolekcijose, kurios vyks gruodžio mėn. 22 ir 23 d.d. Visais Advento sekmadieniais 7.40 val. giedamos „Marijos valandos", 8 val. švenčiamos Rarotų - tai laukimo kartu su Švč. M. Marija šv. Mišios.

·   Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį. Parapijos „Caritas" narės platins žvakutės, gautos už jas aukos bus skirtos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius. Taip pat šio sekmadienio rinkliava bažnyčioje skiriama paremti labdaros valgyklą adresu Partizanų 5, kurioje kasdien maitinasi socialiai remtini žmonės.

·   Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių patepimo sakramentas.

·   Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. vyks Švč. Sakramento adoracija, kurios metu bus kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo aktas, o 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija.

· Norintys, kad Advento ar Kalėdų laiku būtų palaiminti ir aplankyti Jūsų namai, prašome užsirašyti parapijos raštinėje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

 

12.03  Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas

12.04  Šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

12.06  Šv. Mikalojus, vyskupas, Kauno miesto globėjas.

12.07  Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

12.08  Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas