Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2012 04 01        Viešpaties Kančios (Verbų)   sekmadienis       metai B

 

EVANGELIJA  Mk  11,  1 - 10

Prisiartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius, tardamas: „Eikite į kaimą, kurį matote, ir, vos įžengę į jį, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas iš žmonių nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite.  Jeigu kas nors paklaustų: 'Ką čia darote?', atsakykite: 'Jo reikia Viešpačiui; jis netrukus jį sugrąžins'". Nuėję jiedu rado pakelėje asilaitį, pririštą prie vartų, ir atrišo jį.  Kai kurie iš ten stovinčių klausė: „Ką jūs darote, kam tą asilaitį atrišate?" O jie atsakė, kaip Jėzus buvo jiems liepęs, ir tie leido jį vestis. Jie atveda asilaitį pas Jėzų, apdengia jį savo apsiaustais, ir Jėzus užsėda ant jo. Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakeles, nukirstas laukuose. Priekyje ir iš paskos einantys šaukė: „Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei! Osana aukštybėse!"

 

VERBŲ SEKMADIENIO HIMNAS KRISTUI

Kristau, tu - garbės Karalius, tu - Aukščiausiojo Sūnus!

Tau  - verbų šakelės žalios, tau - Osana. Dieve mūs!

Išrinktos taikos Karalius, atžala tu jos kilni,

Vykdyt dieviškosios valios Viešpaties vardu eini.

Visata „Garbė tau!" šaukia, prie gyventojų dangaus

Jungia garbinimo auką ir mari širdis žmogaus.

„Tebūnie garbė!" - giedojo tau Jeruzalėj tada,

šakeles po kojom klojo... Mes - sutinkam su malda.

Pagerbė tave prieš mirtį išrinktos tautos vaikai.

Kad teikeisi mus atpirkti, tau dėkojame karštai.

Tau patiko širdys tyros. Neatmesk ir mūs giesmės!

Tau garbė, šlovė ir gyrius amžinai tegul skambės!

 

SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Didįjį Ketvirtadienį minima Paskutinė vakarienė, Kunigystės ir šv. Mišių įsteigimo diena. Pamaldų pradžia 18 val.
  • Didįjį Penktadienį minime Kristaus kančią ir mirtį, pagerbiame Viešpaties kryžių. Pamaldų pradžia 18 val.
  • Did. Penktadienį, 20.00 val. nuo Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į Kauno arkikatedrą baziliką bus nešamas kryžius ir apmąstomas Viešpaties Kančios kelias. Kryžiaus nešimo procesijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Kviečiame dalyvauti šioje procesijoje. Su savimi turėti giesmyną, žvakę, kurie bus naudojami procesijoje.
  • Didįjį Šeštadienį Bažnyčia budi prie Viešpaties kapo. Velykų vigilijos pradžia 20 val. Pamaldų metu bus šventinama Velykų žvakė, ugnis, vanduo, atnaujinami krikšto pažadai. Į pamaldas atsinešame krikšto žvakę ir indelį Velykiniam vandeniui.
  • Ateinantį sekmadienį Viešpaties Prisikėlimas (Velykos). Kristaus Prisikėlimo pamaldos švenčiamos: 8, 10.30 ir 12 val.
  • Antrąją Velykų dieną - pirmadienį pamaldos sekmadienio tvarka.
  • Balandžio mėn. 15 d. sekmadienį, 10.00 val. bažnyčios šventoriuje sutiksime Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių, kuris atveš Palaimintojo Jono Pauliaus II-jo kraujo relikviją. 10 ir 12 val. šv. Mišiose parapijos jaunimui bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. 12 val. prieš šv. Mišias bus pašventintas įrengtas Relikvijorius ir jame patalpinta relikvija. Šiose Mišiose yra pakviesti dalyvauti kaimyninių parapijų klebonai ir kiti svečiai.
  • Kviečiame iki gegužės 1 d. dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 % gyventojų pajamų mokesčio skyrimo baigiamai statyti bažnyčiai.

 

Kviečiame budėti prie Viešpaties kapo Didijį šeštadienį bažnyčioje:

Nuo 8 iki 9 val. budėjimą praveda Marijos legiono nariai.

Nuo 9 iki 10 val. budėjimą praveda parapijos Caritas.

Nuo 10 iki 11 val. budėjimą praveda jaunimo choras.

Nuo 11 iki 12 val. budėjimą praveda Jaunimo centras.

Nuo 12 iki 13 val. budėjimą praveda Šeimos centro nariai.

Nuo 13 iki 14 val. budėjimą praveda šv. Rašto grupelės nariai.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas