Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2011 11 13      XXXIII - asis eilinis sekmadienis                metai A

 

EVANGELIJA  Mt  25,  14 - 30

„Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną - kiekvienam pagal jo gabumus - ir iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: 'Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis'. Šeimininkas atsakė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!' Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: 'Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du'. Šeimininkas tarė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!' Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: 'Šeimininke, aš žinojau, kad tu - žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, imkis, kas tavo'. Šeimininkas jam atsakė: 'Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  "Talentas" - tai kažkas tokio, ką mums paliko Išganytojas. Tai ne kas kita, kaip Jo Žodis. Pamėginkime įsivaizduoti save tarnų vietoje. Kaip pasielgėme mes? Ką padarėme su mums patikėtu Dievo žodžiu? Ar kas nors, bendraudamas su mumis, irgi susižavėjo tikėjimu? Kiek žmonių pažadino mūsų viltis? Kiek mūsų meilė padrąsino kitus siekti gėrio?. Be jokios abejonės, krikščionis gali ir privalo savo elgesiu skelbti Dievo žodį. Nėra vietų ir situacijų, kur negalėtų būti krikščionis. Todėl labiausiai liūdina vaizdas, kai krikščionis slepia savo talentą: gėdijasi tikėjimo, apsimeta, jog priklauso Kristui, palaidoja Dievo Žodį, jį paversdamas žmogiškais žodžiais, skirtais savo paties patogumui, slepiasi už tuščių plepalų, bijo pasisakyti už gyvybę, nedrįsta garsiai liudyti tiesos, laisvės, tuo pačiu metu viską suvesdamas į tuščią moralizavimą. Dievui reikia, kad atsiskaitytume pagal tai, kiek mūsų pastangos skelbti Dievo Žodį davė vaisių.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Karaliaus - Visatos Valdovo iškilmę, baigsime 2011 -sius liturginius metus.
  • Taip pat ateinantį sekmadienį minėsime šv. Cecilijos - choristų globėjos dieną. Sekmadienį 10.30 val. šv. Mišiose melsimės už parapijos giedančiuosius.
  • Kviečiu Jus auka prisidėti prie Kauno kunigų seminarijos išlaikymo. Aukas galime įteikti bažnyčios vestibiulyje prie stalo kur yra renkamos įvairios aukos, arba - parapijos raštinėje.
  • Lapkričio 13 - 20 d.d. Vilniuje vyks Didieji Gailestingumo Motinos (Aušros Vartų) atlaidai.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.14  Šv. Margarita Škotė; šv. Gertrūda, mergelė

11.15  Šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

11.16  Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina

11.17  Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė

11.18 Šv. Ap. Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas

11.19  Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas