Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2011 03 13                   I-asis    Gavėnios   sekmadienis                        metai A

 

EVANGELIJA  Mt  4,  1 - 11

Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona". Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų". Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: Jis lieps savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį". Jėzus jam tarė: „Taip pat parašyta: Negundyk Viešpaties, savo Dievo". Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę, sako: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane". Tada Jėzus taria: „Eik šalin, šėtone! Juk parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!" Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Detalizuodamas Bažnyčios misiją vykdant Dievo gailestingumo tarnystę Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Dives in misericordia taip rašo: „Nerimastingas mūsų kartos vaizdas iškelia iš mūsų atminties žodžius, kurie po Dievo Sūnaus Įsikūnijimo nuskambėjo Marijos giesmėje Magnificat, šlovinančioje Dievo gailestingumą kartų kartoms. Imdama giliai į širdį tuos dangaus įkvėptus iškalbingus žodžius ir taikydama juos neaprėpiamos žmonijos šeimos patirčiai ir kančioms, mūsų epochos Bažnyčia turi giliau ir subtiliau suvokti reikalą visa savo veikla skelbti Dievo gailestingumą ir taip tęsti Senosios bei Naujosios Sandoros tradiciją, o pirmiausia - sekti pačiu Jėzumi Kristumi ir jo apaštalais. Bažnyčia turi liudyti Dievo gailestingumą, apreikštą Kristuje visa jo mesijine pasiuntinybe, turi išpažinti gailestingumą kaip išganingą tikėjimo tiesą, būtiną norint gyventi iš tikėjimo; paskui turi stengtis įvesti bei įgyvendinti gailestingumą tarp tikinčiųjų ir, kiek įmanoma, tarp visų geros valios žmonių. Galiausiai Bažnyčia, išpažindama gailestingumą ir likdama jam ištikima, turi teisę ir pareigą šauktis Dievo gailestingumo, maldauti jo visais fizinio bei moralinio blogio atvejais ir dėl visų grėsmių, kurios temdo visą žmonijos ateities horizontą" (Dives in misericordia, VII). Pats Viešpats, būdamas anapus žmogaus laiko bei istorijos ir numatydamas baisaus blogio prasiveržimą, per kuklią vienuolę seserį Faustiną XX a. pirmojoje pusėje pasiuntė pasauliui ir šiandien galiojančią žinią: „Pasitikėkite manimi, nes aš esu gailestingas Viešpats. Pasikliaukite mano gailestingumu." Matydami šiandienos iššūkius ir giliai suvokdami Dievo gailestingumo svarbą, Lietuvos vyskupai 2011 metus paskelbė Dievo Gailestingumo metais. Todėl Kauno arkivyskupijoje Dievo Gailestingumo metai tebūna visiems ypatingos malonės metas. Kviečiu visus kunigus, vienuolius ir vienuoles, šeimas ir jaunimą, visus tikinčiuosius ir ieškančius Dievo, o ypač visus vargstančius ir kenčiančius atsiverti Dievo gailestingumo malonėms ir drauge patirti, skelbti bei liudyti Viešpaties maloningumą. Dievo Gailestingumo metai ypač tepaliečia mus asmeniškai, teatnaujina kiekvienos parapijos ir visos arkivyskupijos gyvenimą.

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

03.19  Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos sužadėtinis

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas