Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2010 09 19            XXV- sis        eilinis       sekmadienis                 metai C

 

Evangelija  Lk  16,  10 - 13

Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą Mamoną, tai kas patikės jums tikrąsias gėrybes? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!" „Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Rugsėjo 14 d. Rytų ir Vakarų Bažnyčios švenčia šv. Kryžiaus iškilmę. Šios šventės ištakas aptinkame IV a. pradžioje. Imperatoriaus Konstantino motina Elena 326 m. kaip maldininkė atvyko į Jeruzalę. Užlipusi ant Golgotos kalno tam, kad sutvarkytų šią šventą vietą, kurioje vykdavo pagoniškos apeigos, ji atrado tikrąjį Kristaus kryžių. Praėjus keliems metams, savo motinos paragintas, Konstantinas pastatė dvi bazilikas: vieną Kristaus nukryžiavimo vietoje, ant Golgotos kalno, o kitą - virš Kristaus kapo. Šios bazilikos buvo pastatytos ir pašventintos 335 m. rugsėjo 13 d., o sekančią dieną žmonės galėjo aplankyti šias bazilikas ir pagarbinti viešai išstatytas šv. Kryžiaus relikvijas. Krikščionybės kalboje kryžius pirmiausia nurodo medį, ant kurio mirė Jėzus, perkeisdamas jį į meilės ir atpirkimo instrumentą. Šis žodis perteikia žemiškojo Kristaus paskutinį atvaizdą ir žodį, aukščiausią meilę, mūsų nuodėmių išpirkimą, gyvenimo pavyzdį. Todėl kryžius tampa krikščionybei atstovaujančiu simboliu. Imperatoriaus Konstantino laikais atsiranda pirmosios liturginės šventės kryžiaus garbei. Kryžius - Kristaus simbolis. Vis dėlto pirmosios maldos į Nukryžiuotąjį, kurios mus pasiekia, yra tik iš IX a.: tai malda į nukryžiuotą Kristų; ji sujungia taip pat ir kitus jo gyvenimo slėpinius, bet joje neužsimenama apie jo skausmus; kryžius - užuovėja, šlovės ir galios sostas. Rytų Bažnyčioje jis toks išliko iki šių dienų. Šv. Pranciškus Asyžietis, 1224 m. La Vernos kalne gavęs iš Dievo Kristaus žaizdas (stigmas), yra laikomas vienu iš didžiausių apaštalų, paskatinusių pamaldumą į kenčiantį Kristų ant kryžiaus. Lietuva yra vadinama kryžių žeme. Kiek kryžių būdavo pakelėse nepriklausomybės metais? Kryžių kalnas - tai nepakartojamas ir vienintelis savo dydžiu ir istorija. Statydami kryžius šiame kalne, Lietuvos žmonės liudija savo ištikimybę Kristui. Lygiai prieš 16 metų, 1993 m. rugsėjo 7 d. popiežius Jonas Paulius II aplankė Kryžių kalną ir pasakė nuostabų pamokslą. Jis sakė: „Užkopkime čionai ant Kryžių kalno ir prisiminkime visus jūsų krašto sūnus ir dukteris, kadaise nuteistus ir įmestus į kalėjimą, išsiųstus į koncentracijos stovyklas, ištremtus į Sibirą, nuteistus myriop." Pabaigoje, po savo ilgesnio pamokslo apie Kryžiaus reikšmę, popiežius pareiškė: „Tegul šis Kryžių kalnas antrojo tūkstantmečio po Kristaus pabaigoje liudija ir skelbia naują, trečiąjį tūkstantmetį, skelbia Išganymą ir Atpirkimą, ko niekur kitur nerasime, kaip tik mūsų Atpirkėjo Kryžiuje ir Prisikėlime.

 

šVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.20  Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas ir kt. Korėjos kankiniai

09.21  Šv. Matas, apaštalas, evangelistas

09.23  Šv. Pijus iš Pietralčinos, kunigas

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas