Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA  Jn 18, 33b - 37

Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir, pasišaukęs Jėzų, paklausė: „Ar tu esi žydų karalius?" Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?" Pilotas tarė: „Bene aš žydas?! Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?" Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia". Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?" Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso".

 

Kauno Gerojo Ganytojo parapijos sielovada 2009 m.

2009 m. didžiausias dėmesys parapijoje buvo skiriamas šv. Mišių ir sakramentų šventimui, liturginėms šventėms, katechetinio turinio homilijoms, Dievo namų liturginei tvarkai. Liturginių metų eigoje buvo švenčiami Gerojo Ganytojo, šv. Jono Krikštytojo ir Žolinės atlaidai, jubiliejinių šv. Apaštalo Pauliaus metų šventė. Liturginės šventės, atlaidai, įvairios progos ir sukaktys buvo švenčiami išryškinant tos šventės akcentus. Švenčiant parapijos atlaidus, išvakarėse pravedėme susitaikinimo pamaldas ir Švč. Sakramento adoraciją. Buvo švenčiamas Evangelinės žinios 1000 - metei Lietuvai jubiliejus, kurio kulminacija - iškilmingai konsekruota pastatyta parapijos bažnyčia. Šventėje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kuris konsekravo parapijos bažnyčią, aukojo šv. Mišias, teikė Sutvirtinimo sakramentą. Klebonas drauge su parapijos Pastoracine taryba, Sielovados centro bendradarbiais parengė šventės programą. Rengti šventę ir dalyvauti joje buvo kviečiamos parapijoje esančios mokyklų bendruomenės, vaikų darželiai, profesinės mokyklos. Ypatingą dėmesį skyrėme pirmųjų mėnesių penktadienių ir šeštadienių šventimui, ligonių dienai. Švenčiant pirmuosius mėnesio penktadienius, skirtus Švč. Jėzaus Širdies garbei, prieš šv. Mišias pravedėme pusės valandos trukmės Švč. Sakramento adoraciją, jos metu kalbėjome Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda. Šv. Mišių metu buvo sakomi katechetiniai pamokslai apie Eucharistiją ir Jėzaus buvimą su mumis. Švenčiant pirmuosius mėnesio šeštadienius, skirtus Švč. M. Marijos garbei, pusvalandį prieš vakaro šv. Mišias parapijos Marijos Legionas kalbėjo Rožinį. Šv. Mišių metu buvo sakomi katechetiniai pamokslai marijologine tema, po šv. Mišių buvo giedama Švč. M. Marijos litanija, kalbama pasiaukojimo malda, giedama giesmė Švč. M. Marijos garbei.

Gegužės mėnesį, skirtą Švč. M. Marijos garbei, buvo sakomi katechetiniai pamokslai marijologine tema. Pusvalandį prieš šv. Mišias parapijos Marijos Legionas bei Gyvojo Rožinio bendruomenė kasdien kalbėjo Rožinį, buvo giedama Švč. M. Marijos litanija, kalbama šv. Bernardo malda bei giedama giesmė „Sveika Marija, Motina Dievo...".

Gegužės mėnesio sekmadieniais  šventėme Pirmosios Komunijos šventes.

Birželio mėnesį, skirtą Švč. Jėzaus Širdies garbei šv. Mišių metu buvo sakomi katechetiniai pamokslai Eucharistine tematika. Po šv. Mišių buvo kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda, giedama Švč. Jėzaus Širdies garbei skirta giesmė. Parapija dalyvavo Kauno I-ojo dekanato piligriminiame žygyje į Šiluvą, taip pat - šv. Brunono kankinystės tūkstantmečio liturginėje iškilmėje Kauno Arkikatedroje. Parapijiečiai buvo kviečiami aktyviai įsijungti į jubiliejaus „Evangelijos žinia tūkstantmetei Lietuvai" šventimą Šiluvoje rugsėjo 8-15 dienomis. Spalio mėnesį skyrėme Rožinio maldai. Parapijos Marijos Legionas kartu su Gyvojo Rožinio bendruomene kiekvieną vakarą pusvalandį prieš šv. Mišias kalbėjo Rožinį. Šv. Mišių metu buvo sakomi katechetiniai pamokslai marijologine tema. Parapijos sielovados centro bendradarbiai įsiliejo į liturginių metų parapijos gyvenimą pravedant numatytus renginius.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.23  Šv. Klemensas I, popiežius, kankinys; šv. Kolumbanas, abatas

11.24  Šv. Andriejus Dung-Lakas, kunigas, kankinys, ir jo draugai, kankiniai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas