Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2015 10 04              XXVII-sis eilinis   sekmadienis               metai B

EVANGELIJA  Mk  10,  2 - 16

Tada atėjo fariziejų, kurie, spęsdami jam pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems: „O ką jums yra įsakęs Mozė?" Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti". Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie - jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!" Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja". Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, - neįeis į ją". Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šio sekmadienio Mišių pirmasis skaitinys pasakoja apie šeimą, kaip meilės, gyvybės, harmonijos, vienybės planą. Stengiantis suvokti Senojo Testamento įvaizdžius, mums aiškėja, kad ryšys tarp vyro ir moters - tai susitikimas dviejų tarpusavyje lygių asmenų, kurie vienas kitam dovanoja save, kad galėtų suteikti džiaugsmo kitam asmeniui. Deja, skaitydami Evangelijos ištrauką, susiduriame su fariziejų klausimu apie "atleidimo raštą". Mokėjimas dovanoti virsta išskaičiavimu, atradimo stebuklas aiškinamas noru sužinoti pasirinkimo motyvus bei pretekstus, kuriais remiantis, būtų galima "atleisti žmoną". Dabar jau nebekalbama apie meilę, bet apie išsiskyrimą. Šie dalykai ne kartą įvyksta žmonių gyvenime ir jie nebūtinai liečia tik vyro ir žmonos santykius. Tai visų pirma pasakojimas apie žmogaus nesugebėjimą ir nenorą gyventi pagal Dievo valią. Tada ir išdavystės liečia ne vien šeimos situaciją, bet, pirmiausia, paties žmogaus likimą. Tai moderniojo žmogaus tragedija. Ne kartą pasitaiko, kad tada, kai Dievo nubrėžtas planas kam nors pasirodo pernelyg sunkus, žmogus jam priešpastato savo norus, tegul menkus, egoistiškus ir apgailėtinus, tačiau jam atrodo, kad taip laimi sau bent trupinėlį laisvės. Tada ir prabylama apie religijos varžtus, nuo kurių modernus žmogus turėtų jaustis laisvas, tada stengiamasi ieškoti bet kokių juridinių pasiteisinimų, kurie viso labo tėra žmogaus kūrinys. Išganytojas, fariziejų paklaustas apie tai, ar galima atleisti žmoną, neparodė jokio noro spręsti šeimos krizę, ieškant juridinių pateisinimų. Jo atsakymas buvo labai paprastas: Pradžioje taip nebuvo... Dievas žmogui visuomet siūlo pažvelgti į savo vidų. Jei kas nors ieško harmonijos ir nusiraminimo, to negalės padaryti, prieštaraudamas Dievo planui. Žmogus nėra skirtas ieškoti alternatyvos sau pačiam. Jo planai ir troškimai pilnai bus realizuojami tik tuomet, jei jis sugebės atsiliepti į Dievo balsą, liepiantį ieškoti ne teisinių išsisukinėjimų, bet grįžti prie meilės įstatymo. Šis paliepimas dar labiau įpareigoja todėl, kad yra paremtas ne įstatymais, bet mūsų pačių sąžinės balsu. Gyvenimo kelyje sutinkame gudruolių, kurie įstatymais sugeba pateisinti pačias didžiausias išdavystes, nors savo gyvenimo būdu piktina visus, pamindami vertybes. Sąžinės apgauti neįmanoma, kartais ją galima pamėginti užmigdyti, bet galiausiai ji vistiek prabyla ir atneša sąmyšį į sielą, besiilginčią savo Kūrėjo ir trokštančią meilės bei harmonijos. Keista, kodėl žmogus, žinodamas viską apie gėrį, taip atkakliai ieško galimybių jo išvengti?

 

SKELBIMAI

  • Pradėjome spalio mėnesį, skirtą Rožinio maldai; kas vakarą bažnyčioje prieš šv. Mišias 17.30 val. kalbamas rožinis. Jį praveda parapijos Gyvojo rožinio ir Marijos legiono narės bei maldos pagalbininkės; už sukalbėtą dalį galima pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Ateinantis trečiadienis-parapijos ligonių diena. 18val. švenčiamos šv.Mišios aukotojų intencija už ligonius,norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijai paremti. Šiais metais mūsų parapija turi surinkti €2300. Darbo dienomis auką galite atnešti į parapijos raštinę, o sekmadieniais aukos renkamos bažnyčios vestibiulyje. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėkoja už gerumą ir meldžiasi už Jus.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą: žurnalus „Artuma", „Kelionė su Bernardinai.lt", „Žodis tarp mūsų", maldyną „Magnificat".
  • Parapijos klebonas dėkoja už aukas, skirtas bažnyčios įrengimui. Auką galima įteikti parapijos darbuotojui bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje. Sekmadieniais, 10.30 val. sumos šv. Mišiose, klebonas meldžiasi už parapiją, jos rėmėjus ir geradarius.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

10.05  Šv. Faustina Kovalska, vienuolė

10.06  Šv. Brunonas, kunigas

10.07  Rožinio Švč. Mergelė Marija

10.09  Šv. Dionizas, vyskupas, kankinys, ir jo draugai, kankiniai; šv. Jonas Leonardis, kunigas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas