Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2015 09.06              XXIII-sis eilinis   sekmadienis               metai B

EVANGELIJA  Mk  7, 31 - 37

Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efatá!", tai yra: „Atsiverk!" Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba".

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Atrodo, kad Jėzus tarsi specialiai palieka Tyro ir Sidono sritis ir eina prie Galilėjos ežero. Į tą pačią  vietą, iš kur pasišaukė pirmuosius mokinius. Eina prie ežero, į bangų, vėjo, vandens apsuptį, kurioje, rodos, geriausiai užmezgamas Dievo ir žmogaus akių kontaktas. Ir štai, įvyksta, iš pažiūros, atsitiktinis susitikimas. Nežinomų žmonių rankos ir kojos veda nebylį. Galbūt tik atsitiktinai jie sustoja prie Jėzaus. Visgi ten, kur yra Dievas negali būti jokių atsitiktinumų! Vėlgi kad Jėzus uždėtų rankas ant nebylio prašo ne pats kenčiantis žmogus, bet jį lydintys. Kiek čia daug grožio, prasmės ir simbolikos. Prakalba anoniminiai žmonės. Tie keletas žodžių evangelistui Morkui pasirodė ko gero nereikšmingi, kad jų nė neperteikia. O gal tai buvo bežodis prašymas? Šiaip ar taip ši aplinkybė mums neturi prabėgt iš akių. Užtarimo malda. Kokia ji galinga! Mes galime melstis už savo brolį ar sesę ir pavesti, palydėti link Dievo. Nebylio istorija - kiekvieno iš  mūsų istorija. Dievas mus nuolat veda paėmęs už rankų, nepaisant to, kad labai dažnai mes  būname kurti Jo balsui ir nebyliai Jį garbinti. Melskime, kad jaustume Viešpaties prisilietimą, išgirstume kvietimą atsiverti. Tik taip išgysime iš kurtinančio vergavimo savo pačių įgeidžiams: Viešpats yra prie Galilėjos ežero - toje vietoje, iš kurios tik Jis turi būti geriausiai matomas, o Jo balsas - geriausiai girdimas. Tegul Viešpats uždeda ant mūsų savo laiminančią ir gydančią ranką! Tad drąsos pripažinti savo kurtumą ir pasitikėti Dievu. Šiandien labiausia reikia ne tam tikrų Dievo kontrolierių, kurie, pamatę stebuklą tarsteli tik keletą nuostabos kupinų žodžių, jog tas Jėzus viską gerai padaręs, bet tų anoniminių žmonių, drįsusių tiesiog nešti prie Jėzaus kurčiąjį. Reikia drąsos ir pripažinti, jog ši kurčiojo pagydymo istorija - turi būti mano asmeninio santykio su Gyvuoju Dievu istorija.

 

SKELBIMAI

  • Nuo rugsėjo mėnesio sekmadieniais prieš Sumą bus sakomos trumpos katechezės aktualiais tikėjimo klausimais.
  • Rugsėjo 6 - 15 d.d. Šiluvoje vyks didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Rugsėjo 13 d. - Kauno I dekanato diena. Kviečiame visus, turinčius galimybę, nuvykti į Šiluvos atlaidus.
  • Nuo šiol kiekvieną dieną prieš šv. Mišias bažnyčioje bus kalbamas Rožinis. Kviečiame drauge melstis!
  • Lietuvos Vyskupų Konferencija informuoja, kad gavus Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos leidimą į lietuviškąjį Švč. M.Marijos litanijos tekstą įterpiamas kreipinys„Gailestingumo Motina, melski už mus". Šis kreipinys įterpiamas po kreipinio „Motina Dievo malonės".
  • Kviečiame vaikus nuo 10 m. amžiaus lankyti pasiruošimo Pirmajai Komunijai užsiėmimus. Tėvų susirinkimai vyks pasirinktinai rugsėjo 9 ir 10 dienomis 18.30 val. bažnyčioje.
  • Kviečiame nuo 15 m. jaunimą ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Tėvų susirinkimas vyks rugsėjo 17d.,ketvirtadienį, 1830val. bažnyčioje.
  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijai paremti. Šiais metais mūsų parapija turi surinkti 2300 eurų. Darbo dienomis auką galite atnešti į parapijos raštinę, o sekmadieniais aukos renkamos bažnyčios vestibiulyje. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėkoja už gerumą ir meldžiasi už Jus.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą: žurnalus „Artuma", „Bernardinai.lt", „Žodis tarp mūsų", maldyną „Magnificat".

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.08  Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė)

09.09  Šv. Petras Klaveras, kunigas

09.12  Švč. Mergelės Marijos Vardas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas