Svetainės medis  Kontaktai  
 
SVEIKI ATVYKĘ!!!

Naujienos

2017-01-22 Naujienos

• 2017.01.22 11.30 visi kartu kalbėsime Rožinį, 12 val. aukotojų intencijomis bus aukojamos Šv. Mišios prašant šv. Jono Pauliaus II užtarimo. Rožinį ir Šv. Mišias numato tiesiogiai transliuoti Marijos radijas. • Sausio 18 – 25 dienomis – melsimės už krikščionių vienybę. Įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus tikintiesiems, kurie dalyvauja maldų už krikščionių vienybę savaitės kokiame nors renginyje ir dalyvauja jos užbaigime. • Rytoj, sausio 23dieną, 15 val. bažnyčioje vyks vaikų adoracijos valanda. Kviečiame mažuosius ateiti, pasimelsti prie Švenčiausiojo Sakramento. • Vasario 14 dieną Kauno arkivyskupija organizuoja jau tradiciniu tapusį renginį „Valentino diena kitaip“. Bilietus į šį renginį, kuris jau keletą metų vyksta „Žalgirio“ arenoje, galima įsigyti Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (Vilniausg.7).  Plačiau...

2017-01-09 Filmas "Marijos Žemė"

Š. m. sausio 11 dieną 18.50 Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje "Suaugusiųjų rengimas sakramentams" grupė, žiūrės Ispanų filmą "Marijos Žemė". Kviečiame visus norinčius prisijungti.  Plačiau...

2017-01-04 Trys Karaliai sausio 8 diena

Trys karaliai Kultūrinis renginys, koncertuos kolektyvas "Sūduva". Plačiau...

2016-12-07  Kalėdinių švenčių pamaldų tvarka

Gruodžio 10 d. šeštadienis, Advento rekolekcijos – 16-18 val Švč. Sakramento adoracija, 17 val. sutaikinimo pamaldos (klausoma išpažinčių), 18 val. šv. Mišios. Gruodžio 11 d., sekmadienis- rekolekcijos tęsiasi. Šv. Mišios švenčiamos: 8, 9, 1030, ir 12 val. Gruodžio 22 d., ketvirtadienis – 12 val. šv. Mišios prašant šv. Jono Pauliaus II užtarimo. Gruodžio 24 d. šeštadienis Kūčios. Šv. Mišios 8 val. Piemenėlių šv. Mišios švenčiamos: 21 val. Gruodžio 25 d. sekmadienis Kristaus Gimimas (Kalėdos) Šv. Mišios švenčiamos: 8, 1030 ir 12 val. Gruodžio 26 d. pirmadienis - II – oji šv. Kalėdų diena Šv. Mišios švenčiamos: 8, 9 ir 1030 val. Gruodžio 31 d. Padėkos pamaldos 18 val ir Šv. Mišios sutinkant Naujus Metus 23 val. Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija Dievo gimdytoja Naujieji Metai, Pasaulinė taikos diena, Šv. Mišios švenčiamos: 9, 1030 ir 12 val.  Plačiau...

2016-12-05 Šv. Mikalojus iš Miros

Šv. Mikalojus iš Miros, Vyskupas, IV amžius, minimas gruodžio 6 d. Šv. Mikalojus yra vienas labiausiai gerbiamų šventųjų tiek Rytuose, tiek ir Vakaruose. Jis garsus gerumu ir gailestingumu. Tikriausiai būtent šie jo bruožai paskatino žmonių vaizduotę, kuri Šv. Kalėdų naktį ar (priklausomai nuo vietos papročių) kitomis progomis jam patikėjo gerojo dovanų nešėjo vaidmenį. Tačiau ne visi žino, kad už šio gerojo dovanų nešėjo figūros slypi šventasis vyskupas Mikalojus iš Miros Sirijoje. Jį tam tikra prasme, nors dienai užmiršdami savo antipatijas šventųjų kultui, garbina ir protestantai. Atrodo, kad Mikalojus gimė apie trečiojo amžiaus pabaigą Pataros uostamiestyje Likijoje, kuris dabar yra Turkijos miestas. Apie jo gyvenimą patikimų žinių yra labai mažai. O apie jį patį yra pasakojama begalės legendų, kurios beveik visos remiasi "Aukso legenda" - puikių ir fantastiškų nutikimų rinkiniu, kuris teigia, kad Mikalojui nuo pat gimimo buvo lemtas griežto šventumo gyvenimas. Iš tiesų, Krikšto dieną - yra manoma, kad jį pakrikštijo vos kelių dienų sulaukusį - "jis pats atsistojo Krikšto vandens dubenyje ir dvi savaitės dienas, t. y. trečiadienį ir penktadienį, gėrė pieną tik vieną kartą per dieną"... Šventojo relikvijos ilsėjosi Miros katedroje, kol šešiasdešimt du kareiviai iš Bario, norėdami išgelbėti nuo įsiveržėlių turkų išniekinimo, jas pagrobė ir išgabeno į savo miestą, kur jos 1087 m. gegužės 9 d. su didele pagarba buvo perlaidotas katedroje, vėliau tapusioje pasauliniu jo kulto centru ir - svarbiausia - grandimi, siejančia su ortodoksiniu pasauliu, kuris ir dabar Mikalojų gerbia kaip savo šventąjį. Piero Lazzarin Ištrauka iš knygos: Šventųjų knyga. Mažoji enciklopedija su Jono Pauliaus II paskelbtais šventaisiais. Plačiau...

2016-11-02 Vėlinės

LAPKRIČIO 2 D. – MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS) Diena po Visų Šventųjų šventės XI a. pašvęsta intensyviai maldai už visus mirusius tikinčiuosius. Šią praktiką įvedė Kliuni benediktinų vienuolyno abatas šv. Odilonas, ir greitai ji paplito visoje Bažnyčioje. Šiandien liturgija ragina su įkarščiu ir viltimi melsti už skaistyklos sielas, skaistinamas prieš išvystant Dievą veidas į veidą. Malda už mirusiuosius priklauso seniausiai krikščioniškajai tradicijai, kaip ir Eucharistijos aukojimas prašant: „amžinoji šviesa tešviečia“ mirusiesiems. Per kiekvienas Mišias Bažnyčia pirmiausia meldžiasi už „visus, kurie mirė susijungę su Kristumi“, tačiau išplečia savo maldą už „visus mirusiuosius, kurių tikėjimą vienas Viešpats pažino“ ir kurie „Viešpačiui mieli“. Melsdamiesi už palikusius šį pasaulį, mes taip pat prašome Dievą, „kad visi, kurie tikime Jo Sūnaus prisikėlimą iš numirusiųjų, tvirtai tikėtume ir Jo pažadėtąjį kūno atsikėlimą amžių pabaigoje“. Tikime, kad Kristuje visi bus atgaivinti; be to, Jėzus pasakė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas.“ (Jn 11, 25) Plačiau...

2016-10-28 Lapkričio šventės

Lapkričio 1 d. visiems katalikams privaloma Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamo sekmadienio tvarka – 8.00; 9.00; 10.30 12.00 ir 18 val., bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios už mirusiuosius. Po Šv. Mišių bažnyčioje bus einama gedulinė procesija. • Lapkričio 2d. – Vėlinės. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyks sekmadienio tvarka, t.y. 8.00; 9.00; 10.30 ir 12.00 val. Po 12.00 val. Šv. Mišių bus einama gedulinė procesija. Vakare Šv. Mišių nebus.  Plačiau...

2016-10-13 Parapijos sielovada

KAUNO GEROJO GANYTOJO PARAPIJOS SIELOVADA: MAMOS MALDOJE maldos grupė – vadovė Raimonda (861036890) renkasi pirmadieniais 17.00; ŠEIMŲ maldos grupė – vadovė Raimonda (861036890) renkasi pirmais mėnesio penktadieniais 18.30; VYRŲ maldos grupė – vadovas Nerijus (862182277) renkasi paskutinį mėnesio pirmadienį 18.30 (nuo lapkričio mėn.); JĖZAUS GAILESTINGUMO maldos grupė – vadovė Violeta (868787031) renkasi antradieniais 17.00; MARIJOS LEGIONAS maldos grupė – vadovė Aldona (864769618) renkasi pirmadieniais 10.00; ŠV. RAŠTO maldos grupė – vadovas Nerijus (862182277) renkasi kas antrą mėnesio pirmadienį 18.30 (pirmas susitikimas 24 d.); ALFA kursas, suaugusiųjų rengimas sakramentams – atsakinga Rasa (kreiptis į raštinę) renkasi trečiadieniais 18.45; JAUNIMO CENTRAS - Vadovė Marija (864126627) renkasi sekmadieniais 12.00-16.00 ; CARITO CENTRAS -Vadovė Natalija (8582391693) renkasi trečiadieniais 15.00-18.00; DOMININKONŲ tretininkų maldos grupė – vadovė Sofija (868218402) renkasi pirmais mėnesio pirmadieniais 10.30; KARMELITŲ OCSD liturginės valandos -vadovai Sigitas ir Rasa (861197127) meldžiamės kas dieną (darbo dienomis po 8.00 Šv. Mišių); KAUNO GEROJO GANYTOJO PARAPIJOS SAKRAMENTŲ RENGIMAS: PIRMOJI KOMUNIJA – vadovė Indrė (860324746) darbo dienomis nuo 14.15-15.00 ir 15.15-16.00; SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS - Vadovė Marija (864126627) renkasi antradieniais nuo 18.00-19.30 ir ketvirtadieniais nuo 16.00-17.30;  Plačiau...

2016-09-30 Krikšto sakramento šventė.

2016 metų spalio 1 dieną, minint šventąją Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, 9 Kauno Gerojo Ganytojo parapijiečiai, gyvenantys nepasiturinčiose ir socialinės rizikos šeimose, šventė Krikšto sakramentą. Vaikus ir suaugusiuosius Krikšto sakramentui rengė parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Jis ir vadovavo apeigoms. Kunigas, kreipdamasis į susirinkusiuosius, išreiškė viltį, kad pakrikštytieji nuo šio be galo svarbaus momento pradės naują gyvenimo etapą, verždamiesi gilyn į Dievo glėbį. Gilyn į išganymą. Į vienybę su Dievu. Kartu kunigas ragino, kad šeimos atnaujintų vienybę su Dievu. Juk po Krikšto svarbu rengtis ir kitų sakramentų priėmimui. Po Krikšto apeigų kunigas pašventino Gailestingojo Jėzaus paveikslėlius ir angelo statulėles, kurie buvo įteikti kiekvienam sakramentą priėmusiam žmogui. Parapijos konferencijų salėje vyko nuotaikinga agapė. Šia švente rūpinosi parapijos Caritas narės, ją surengti padėjo rėmėjai. Ši šventė – puikus besibaigiančių Gailestingumo metų įprasminimas.  Plačiau...

2016-09-18 Šventė mūsų parapijoje

Sveikatos ir integracijos klubo „Sauliukas“ šventė Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje Rugsėjo 18 dieną į Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčią rinkosi šeimos, auginančios negalę turinčius vaikus. Buvo meldžiamasi už sveikatos ir integracijos klubo „Sauliukas“, vienijančio daugiau, nei 25 tokias šeimas, bendruomenę. Šventąsias Mišias aukojo Jo Ekscelensija Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Sakydamas homiliją, vyskupas dėkojo už iniciatyvą burtis draugė. Kartu buvo akcentuota, kad neveiklumas artimo meilės srityje yra nepateisimamas, o mūsų veiksmai, pasirinkimai visuomet turi būti orientuoti į ateitį. Nereikia pataikauti šiandienei madai ar interesams, tačiau be galo svarbu būti apsukriais artimo meilės srityje. Šventosiose Mišiose dalyvavo šio klubo steigėjai ir vadovai, Kauno miesto savivaldybės atstovai, verslininkai, remiantys šios organizacijos veiklą. Po Šv. Mišių buvo pašventintos sveikatos ir integracijos klubo „Sauliukas“ patalpos, bendrauta su šeimomis, auginančiomis negalę turinčius vaikus.  Plačiau...

Informacinis leidinys

Naujienų nerasta !

Klebono žodis

Naujienų nerasta !
 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas